ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:079572/2018
Ημ. Δημοσίευσης:04/10/2018
Ημ. Λήξης:19/10/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Αξιοποίηση φυσικών προϊόντων της ελληνικής βιοποικιλότητας» (ΚΑ 14631), της Πράξης «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp)», με κωδικό ΟΠΣ 5002803, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου με 1 εξωτερικό συνεργάτη (Χημικό ή Φαρμακοποιό ή Βιολόγο ή Γεωπόνο ή Χημικό Μηχανικό κατόχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Αξιοποίηση φυσικών προϊόντων της ελληνικής βιοποικιλότητας» (ΚΑ 14631), της Πράξης «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp)», με κωδικό ΟΠΣ 5002803, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020».
Η σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα