ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:070918/2018
Ημ. Δημοσίευσης:12/09/2018
Ημ. Λήξης:18/09/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με με έναν Εξωτερικό Συνεργάτη, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Ε. 12910 και τίτλο «Regeneration of inner ear hair cells with GAmma-secretase INhibitors to regain hearing in patients with sensorineural hearing loss», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 12910 και τίτλο «Regenaration of inner ear hair cells with GAmma-secretase INhibitors to regain hearing in patients with sensorineural hearing loss», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Αθανάσιος Μπίμπας, Αναπλ. Καθηγητής, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος της Ελλάδος,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017. «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως ισχύει
5. Την από 28/02/2018 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του προϋπολογισμού του έργου με 12910 και τίτλο «Regeneration of inner ear hair cells with GAmma-secretase INhibitors to regain hearing in patients with sensorineural hearing loss», σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων (ΑΔΑ: 6ΟΨ946ΨΖ2Ν-42Φ)
6. Την από 6/6/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, η οποία καταχωρίσθηκε στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας λαμβάνοντας α/α…. (ΑΔΑ: 750Ψ46ΨΖ2Ν-ΑΛ5)
1. Την από 13/12/2017 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης για το έργο με Κ.E. 12910 και τίτλο «Regeneration of inner ear hair cells with GAmma-secretase INhibitors to regain hearing in patients with sensorineural hearing loss» (ΑΔΑ: 61ΚΒ46ΨΖ2Ν-ΣΜΞ)
Την από 6/6/2018 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με Κ.Ε. 12910 και τίτλο «Regeneration of inner ear hair cells with GAmma-secretase INhibitors to regain hearing in patients with sensorineural hearing loss» (ΑΔΑ: ΨΗΔΒ46ΨΖ2Ν-Ε3Ζ)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με με έναν Εξωτερικό Συνεργάτη, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Ε. 12910 και τίτλο «Regeneration of inner ear hair cells with GAmma-secretase INhibitors to regain hearing in patients with sensorineural hearing loss», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 3 μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου .Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την κάθε ειδικότητα συνεργατών όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας το υπόδειγμα της Πρότασης (βλ. Παράρτημα Ι), το οποίο συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση και ακολούθως να το καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πληροφορίες: --
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα