ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:067030/2018
Ημ. Δημοσίευσης:10/08/2018
Ημ. Λήξης:03/09/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο ΚΑ 14749 και τίτλο «Digital Creativity Enhanced in Teacher education (DoCENT)» με project Number 2017-1-IT02-KA203-036807 στο πλαίσιο του Erasmus+ KA2, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθεί στο έργο ΚΑ 14749 και τίτλο «Digital Creativity Enhanced in Teacher education (DoCENT)» με project Number 2017-1-IT02-KA203-036807 στο πλαίσιο του Erasmus+ KA2, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αντικείμενο:

- Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση εργαστηρίων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και επιμορφωτών/εκπαιδευτών εκπαιδευτικών.
- Σχεδιασμός υλικού επιμόρφωσης εκπαιδευτικών με αντικείμενο τη δημιουργικότητα με τη χρήση ψηφιακών μέσων.
- Σχεδιασμός διδακτικού υλικού με χρήση της μεθόδου STEM,
- Σχεδιασμός σεναρίων επιμόρφωσης εκπαιδευτών. εκπαιδευτικών στη δημιουργική διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ
- Συλλογή δεδομένων ανατροφοδότησης μετά την υλοποίηση επιμορφωτικών εργαστηρίων.
- Συγγραφή σχετικών εκθέσεων μετά την υλοποίηση των παραπάνω εργαστηρίων.

Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα