ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:051811/2018
Ημ. Δημοσίευσης:11/07/2018
Ημ. Λήξης:26/07/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 9371 και τίτλο «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Επαγγελματική και περιβαλλοντική υγεία-διαχείριση και οικονομική αποτίμηση"»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

..............................................................

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με ένα (1) άτομο για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικού, για την κάλυψη των αναγκών του έργου με Κ.Ε. 9371 και τίτλο «Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Επαγγελματική και περιβαλλοντική υγεία-διαχείριση και οικονομική αποτίμηση"», του οποίου Επιστημονική Υπεύθυνη έχει οριστεί η κα Αθηνά Λινού

..................................................................

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 26η Ιουλίου 2018.

...................................................................

YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).

...................................................................
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα