ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:047322/2018
Ημ. Δημοσίευσης:11/07/2018
Ημ. Λήξης:25/07/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 13255 και τίτλο «Predictors of sustained off-therapy remission and immunological changes in HBeAg-negative chronic hepatitis B patients who discontinue effective long-term treatment with nucleos(t)ide analogue(s)»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
..............................................................
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με Δύο (2) άτομα, τα οποία θα απασχοληθούν στο έργο Κ.Ε. 13255 και τίτλο «Predictors of sustained off-therapy remission and immunological changes in HBeAg-negative chronic hepatitis B patients who discontinue effective long-term treatment with nucleos(t)ide analogue(s)», με ειδικότητα ΔΕ Γραμματειακής/Διοικητικής Υποστήριξης και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή, κύριο Παπαθεοδωρίδη Γεώργιο.
..................................................................
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 25η Ιουλίου 2018.
...................................................................
YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).
...................................................................

Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα