ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:046213/2018
Ημ. Δημοσίευσης:13/06/2018
Ημ. Λήξης:28/06/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 11995 και τίτλο «Πρόγραμμα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευση "Αειφόρος ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων και δομημένου περιβάλλοντος"»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

..............................................................

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη για την κάλυψη των αναγκών του έργου με Κ.Ε. 11995, τίτλο «Πρόγραμμα συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαίδευση "Αειφόρος ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων και δομημένου περιβάλλοντος"» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, κύριο Ματθαίο Σανταμούρη

..................................................................

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της προτάσεων ορίζεται η 28η Ιουνίου 2018

...................................................................

YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του αρμοδίου οργάνου περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).

...................................................................

Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα