ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:043726/2018
Ημ. Δημοσίευσης:12/06/2018
Ημ. Λήξης:27/06/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με δύο(2) Εξωτερικούς Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Ε.13824 και τίτλο τίτλο «MIGRATION FLOWS: Challenges and Perspectives under International and EU law», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με δύο(2) Εξωτερικούς Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Ε.13824 και τίτλο τίτλο «MIGRATION FLOWS: Challenges and Perspectives under International and EU law», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου. Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια δεκαπέντε(15) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου .
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα