ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:040047/2018
Ημ. Δημοσίευσης:11/06/2018
Ημ. Λήξης:25/06/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 14638 και τίτλο «Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο "Φιλοσοφία και διοίκηση-Μάνατζμεντ"».
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
..............................................................
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, με δύο (2) άτομα για τις ειδικότητες: 1.ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Γραμματειακής υποστήριξης, (πλήρους απασχόλησης) 2.ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Γραμματειακής υποστήριξης, (μερικής απασχόλησης)
στο έργο με Κ.Ε. 14638, τίτλο «Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο "Φιλοσοφία και διοίκηση-Μάνατζμεντ"» και Επιστημονικούς Υπευθύνους τους Καθηγητές κκ. Παναγιώτη Αλεξάκη και Παναγιώτη Πανταζάκο,
..................................................................
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 25η Ιουνίου 2018
...................................................................
YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).
...................................................................

Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα