ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:037775/2018
Ημ. Δημοσίευσης:16/05/2018
Ημ. Λήξης:31/05/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 14047 και τίτλο «Ενιαίο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής-Κατεύθυνση “Φορολογικό Δίκαιο”»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
..............................................................
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με δύο (2) άτομα: 1 άτομο για την ειδικότητα ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Γραμματειακής Υποστήριξης και 1 άτομο για την ειδικότητα ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Γραμματειακής Υποστήριξης στο έργο με Κ.Ε. 14047 και τίτλο «Ενιαίο ΠΜΣ της Νομικής Σχολής-Κατεύθυνση “Φορολογικό Δίκαιο”» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ανδρέα Τσουρουφλή
..................................................................
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 31η Μαΐου 2018
...................................................................
YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).
...................................................................

Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα