ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:027629/2018
Ημ. Δημοσίευσης:10/04/2018
Ημ. Λήξης:25/04/2018
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με επτά (7) άτομα, τα οποία θα απασχοληθούν στο Υποέργο 1 με τίτλο «Αξιοποίηση φυσικών προϊόντων της ελληνικής βιοποικιλότηταςΑναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp)» (ΚΑ 14631), της Πράξης «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp)», με κωδικό ΟΠΣ 5002803, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, που εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014-2020»
Οι συμβάσεις εργασίας που θα συναφθούν θα έχουν διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αυτές δύνανται να ανανεωθούν ή παραταθούν χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου .
Πληροφορίες: 210 727 4290
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα