ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:019247/2018
Ημ. Δημοσίευσης:13/03/2018
Ημ. Λήξης:28/03/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο δημιουργίας του έργου «Έρευνα και Ανάπτυξη του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
..............................................................
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με ένα (1) άτομο για την ειδικότητα: ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) Μηχανικός ηλεκτρονικών και ψηφιακών συστημάτων και εγκαταστάσεων στο έργο με τίτλο «Έρευνα και Ανάπτυξη του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία», με Επιστημονική Υπεύθυνη την κα. Δήμητρα Μακρυνιώτη
..................................................................
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 28η Μαρτίου 2018
...................................................................
YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).
...................................................................

Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα