ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:018173/2018
Ημ. Δημοσίευσης:13/03/2018
Ημ. Λήξης:29/03/2018
018173/2018.Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 14616 και τίτλο «Συμμετοχή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο έργο Hellas-Ch» με κωδικό ΟΠΣ 5002735 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Ε.Π «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 14616 και τίτλο «Συμμετοχή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο έργο Hellas-Ch» με κωδικό ΟΠΣ 5002735 το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Ε.Π «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» . Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια 10 μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου και της ενδεχόμενης παράτασής του.
Πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ, 2107275167
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα