ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:012405/2018
Ημ. Δημοσίευσης:12/03/2018
Ημ. Λήξης:27/03/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Ε. 14623 και τίτλο «Αμοιβαία άσκηση εκμάθησης- Εθνικές πρακτικές για τη διερεύνηση της συμμετοχής και την ενίσχυση των συνεργιών»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
..............................................................
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με ένα (1) άτομο για την ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικού στο έργο με Κ.Ε. 14623 και τίτλο «Αμοιβαία άσκηση εκμάθησης- Εθνικές πρακτικές για τη διερεύνηση της συμμετοχής και την ενίσχυση των συνεργιών» και Επιστημονική Υπεύθυνη την κα. Ελένη Τσιπούρη
..................................................................
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 27η Μαρτίου 2018
...................................................................
YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).
...................................................................

Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα