ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:002251/2018
Ημ. Δημοσίευσης:12/01/2018
Ημ. Λήξης:26/01/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με K.Ε. 9230 και τίτλο «Οικονομικές Ενισχύσεις Ερευνητικών και Επιστημονικών Δραστηριοτήτων»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

..............................................................

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη ειδικότητας Τ.Ε. (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) για Διοικητική/Γραμματειακή Υποστήριξη, στο έργο με K.Ε. 9230, τίτλο «Οικονομικές Ενισχύσεις Ερευνητικών και Επιστημονικών Δραστηριοτήτων» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή, κύριο ΓΕΩΡΓΙΟ Λ. ΔΑΙΚΟ

..................................................................

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 26η Ιανουαρίου 2018

...................................................................

YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).

...................................................................

Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα