ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:98750/2017
Ημ. Δημοσίευσης:12/01/2018
Ημ. Λήξης:26/01/2018
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ΚΑ70/3/13603 και τίτλο «Β΄ Μονάδα Διαγνωστικής & Επεμβατικής Ακτινολογίας»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

..............................................................

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη ειδικότητας Γραμματέας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) στο έργο με ΚΑ70/3/13603, «Β΄ Μονάδα Διαγνωστικής & Επεμβατικής Ακτινολογίας» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή, κύριο Μπρούντζο Ηλία.

..................................................................

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 26η Ιανουαρίου 2018

...................................................................

YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).

...................................................................

Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα