ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:81270/2017
Ημ. Δημοσίευσης:07/12/2017
Ημ. Λήξης:22/12/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
..............................................................
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με έναν (1) Εξωτερικό Συνεργάτη, ο οποίος θα απασχοληθούν στο έργο ΚΑ 70/3/7872
..................................................................
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 22α Δεκεμβρίου 2017.
...................................................................
1. Ειδικότητα: Εξωτερικός Συνεργάτης ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Διοικητική, γραμματειακή υποστήριξη
Πλήθος συνεργατών : Ένα (1) άτομο
....................................................................
YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ (http://www.elke.uoa.gr).
...................................................................
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα