ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:88407/2017
Ημ. Δημοσίευσης:07/12/2017
Ημ. Λήξης:22/12/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΡΕΥΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
...................................................
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με εννέα (9) άτομα, τα οποία θα απασχοληθούν στο έργο ΚΑ 70/3/3661
....................................................
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 22α Δεκεμβρίου 2017.
....................................................
1. Ειδικότητα: Διοικητική & Οικονομική Υποστήριξη ΔΕ Πλήθος συνεργατών : ΔΥΟ (2) άτομα
2. Ειδικότητα: Διοικητική & Οικονομική Υποστήριξη ΔΕ Πλήθος συνεργατών : Ένα (1) άτομο
3. Ειδικότητα: ΤΕ . Τεχνολόγος με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Πλήθος συνεργατών : Δυο (2) άτομα
4. Ειδικότητα ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ Πλήθος συνεργατών : Ένα (1) άτομο
5. Ειδικότητα ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΟΣ με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Πλήθος συνεργατών : Ένα (1) άτομο
6 Ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτή με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Πλήθος συνεργατών : Ένα (1) άτομο
.......................................................
YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στο διαδικτυακό τόπο του ΕΚΛΕ/ΕΚΠΑ.
.......................................................
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα