ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:91740/2017
Ημ. Δημοσίευσης:07/12/2017
Ημ. Λήξης:22/12/2017
91740/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου)
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με Κ.Α 14401 και τίτλο «Υλοποίηση του προγράμματος ERASMUS+ στο ΕΚΠΑ για το ακαδ. Έτος 2017-18», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Εθνικής Αρχής/ΙΚΥ με την οποία έχει υπογραφεί Σύμβαση επιχορήγησης σχεδίου στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για την Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού του ΕΚΠΑ (Αριθ. Σύμβ.: 2017-1-EL01-KA103-035393), και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Ανδρέας Χέλμης, Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 681 ΑΚ επ. με τρεις (3) Εξωτερικούς Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν στο έργο με Κ.Α 14401 και τίτλο «Υλοποίηση του προγράμματος ERASMUS+ στο ΕΚΠΑ για το ακαδ. Έτος 2017-18», για την κάλυψη των αναγκών του ως άνω έργου.
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα