ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:73304/2017
Ημ. Δημοσίευσης:10/11/2017
Ημ. Λήξης:30/11/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Ανακοινώνεται ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πρόκειται να απασχολήσει φυσικά πρόσωπα για τον καθαρισμό των εξωτερικών χώρων κτηρίων του ΕΚΠΑ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας τεσσάρων μηνών (4) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης έως 10 μήνες (συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας ισχύος της αρχικής σύμβασης) και καλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να υποβάλουν αίτηση συνοδευομένη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά εφόσον πληρούν τις αναφερόμενες στην παρούσα προϋποθέσεις.
Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα είναι ορισμένου χρόνου και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταστούν αυτές αορίστου χρόνου.
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα