ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:73160/2017
Ημ. Δημοσίευσης:31/10/2017
Ημ. Λήξης:15/11/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ», το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους (δίδακτρα σπουδών), και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει οριστεί ο κος Γεράσιμος Κολαΐτης, ....................................................
..........................................................................
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με Ένα (1) άτομο, το οποίο θα απασχοληθεί στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ» με ΚΑ. 70/3/13858, στο πλαίσιο κάλυψης των αναγκών του ως άνω έργου.

1. Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Ψυχολόγος - Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας
Ειδικότητα: ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) -Πλήθος συνεργατών : Ένα (1) άτομο
............................................................................
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2017 και ώρα 13:00.
............................................................................
ΣΤ. YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Κατά του πίνακα κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στο διαδικτυακό τόπο του ΕΚΛΕ/ΕΚΠΑ. ...........................................
..................................................................................
Η ένσταση γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή της με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση : Χρήστου Λαδά, 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα.
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα