ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:62339/2017
Ημ. Δημοσίευσης:11/08/2017
Ημ. Λήξης:28/08/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΕΡΓΟΥ: «Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας & Ιατρικής Απεικόνισης»
Για τις ανάγκες του ερευνητικού - αναπτυξιακού Έργου του Πανεπιστημίου Αθηνών με Κ.Α. 10796 και τίτλο: Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας & Ιατρικής Απεικόνισης με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Λ. Κελέκη ζητούνται άτομα για την υποστήριξη του Έργου (Γραμματέας - Κατηγορίας ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)).
Το Έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους . Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του Έργου ορίζεται έως 31/08/2018. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του υποψηφίου δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της με δυνατότητα ανανέωσης και συνολικής διάρκειας το ανώτατο έως δύο ετών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
Πληροφορίες: Πληροφορίες: Καθ. κος Νικόλαος Κελέκης τηλ. 210-5831812 και
κα Άννα Μαρία Ζήκου, τηλ. 210-7289115
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα