ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:61164/2017
Ημ. Δημοσίευσης:04/08/2017
Ημ. Λήξης:25/08/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ
1. Αριθμός απασχολουμένων: Εξήντα δύο (62)
2. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές, πρέπει να έχουν ηλικία από 20 έως 65 ετών συμπληρωμένα, να είναι υγιείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως για την οποία θα επιλεγούν.
3. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα Ι) από την 4η/8/2017 μέχρι και την 25η/8/2017.
4. Οι αιτήσεις (συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά):
α) θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 4/8/2017 μέχρι και την 25/8/2017, στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών, (Χρήστου Λαδά 6, 7ος όροφος) ή
β) θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς σε σφραγισμένο φάκελο (υπ’όψιν Γραμματείας Επιτροπής Ερευνών) στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Χρήστου Λαδά 6, 10561 Αθήνα

Σημειώνεται ότι το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας θα παραμείνει κλειστό από 14 έως 18 Αυγούστου 2017.

Με την ένδειξη: Αίτηση για την υπ΄αρ. 61164/2017 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Αίτηση η οποία δεν παραδίδεται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ, δεν θα παραλαμβάνεται.
Πληροφορίες: τηλ. 2107275945
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα