ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:36589/2017
Ημ. Δημοσίευσης:16/06/2017
Ημ. Λήξης:28/06/2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Εξασθενές χρώμιο σε υδατικά σώματα της Μεσογείου: Ευέλικτες διαχειριστικές επιλογές για την αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης»
Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Εξασθενές χρώμιο σε υδατικά σώματα της Μεσογείου: Ευέλικτες διαχειριστικές επιλογές για την αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης» και κωδικό/ακρωνύμιο Τ3ΕΡΑ-00004/CRITERIA που εντάσσεται στην Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS» με Επιστημονικό Υπεύθυνο για το ΕΚΠΑ την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Αριάδνη Αργυράκη και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΣΠΑ 2014-2020, ζητείται άτομο για την ερευνητική της Πράξης. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 48.971 Ευρώ για το ΕΚΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 01/10/2016 έως 30/09/2019. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.
Πληροφορίες: κα Αριάδνη Αργυράκη, τηλ. 210 727 4314
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα