ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:42565/2017
Ημ. Δημοσίευσης:16/06/2017
Ημ. Λήξης:26/06/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ με Κ.Α. 70/3/369, 70/3/1695, 70/3/7105, 70/3/2084: Α. «Νοσήλια Οδοντιατρικής-Πρόεδρος», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια της Οδοντιατρικού Τμήματος Αικατερίνη Νικοπούλου-Καραγιάννη και Κ.Α. 70/3/369 Β. «Νοσήλια Οδοντιατρικής-Εποπτεία», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια της Οδοντιατρικού Τμήματος Αικατερίνη Νικοπούλου-Καραγιάννη και Κ.Α. 70/3/1695 Γ. «Νοσήλια Οδοντιατρικής-Επιμελητεία», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια της Οδοντιατρικού Τμήματος Αικατερίνη Νικοπούλου-Καραγιάννη και Κ.Α. 70/3/7105 Δ. «Δίδακτρα Μεταπτυχιακού Οδοντιατρικής», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια της Οδοντιατρικού Τμήματος Αικατερίνη Νικοπούλου-Καραγιάννη και Κ.Α. 70/3/2084
Για τις ανάγκες των ερευνητικών - αναπτυξιακών Έργων του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο:
....................................................
ζητούνται άτομα για την υποστήριξη τους. Τα Έργα χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους (νοσήλια και δίδακτρα). Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου των Έργων ορίζεται έως 31.8.2019. Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ και των επιλεχθέντων, θα είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, θα έχει διάρκεια ανάλογα με τις ανάγκες των έργων, έως την 30η.6.2019, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την 31η.8.2019 και συνολική διάρκεια το ανώτατο 2 έτη, εφόσον αυτό επιτραπεί από το πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
..................................................................
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 26η Ιουνίου 2017 και ώρα 13:00 μ.μ.
..................................................................
Πληροφορίες: Γραμματεία Οδοντιατρικής στα τηλ. 210 7461119 και 210 7461114, τις εργάσιμες ημέρες 10.00-13.00
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα