ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:34702/2017
Ημ. Δημοσίευσης:17/05/2017
Ημ. Λήξης:29/05/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: .................................................
Ανακοινώνει ότι πρόκειται να απασχολήσει για έκτακτες ανάγκες φυσικά πρόσωπα για τον καθαρισμό χώρων των κτηρίων του ΕΚΠΑ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας ενός (1) μηνός με δυνατότητα ανανέωσης ενός (1) ακόμη μήνα και χωρίς δυνατότητα περαιτέρω ανανέωσης και καλεί τις/τους ενδιαφερόμενες/ους να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφ’ όσον έχουν τα αναφερόμενα στην παρούσα προϋποθέσεις. Οι συμβάσεις που θα συναφθούν θα είναι ορισμένου χρόνου και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταστούν αυτές αορίστου χρόνου.
....................................................
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα Ι) από την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 μέχρι και την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 ...............
..............................
Πληροφορίες: .
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα