ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:25628/2017
Ημ. Δημοσίευσης:07/04/2017
Ημ. Λήξης:28/04/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (βλ. Παράρτημα 1) την οποία καταθέτουν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ ή αποστέλλουν ταχυδρομικώς με συνημμένο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα πτυχίων, δικαιολογητικών, βεβαιώσεων, συστατικών επιστολών και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση των υποψήφιων προς απόδειξη των προσόντων τους, σημειώνοντας στον φάκελο του ταχυδρομείου:

Πρόταση κ/κας ……………….
στο πλαίσιο της υπ’αρ. 25628/2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ, καθημερινά 08:30 έως 13:30, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικώς μέχρι την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία σε μία από τις παρακάτω διεύθυνσεις:
Διεύθυνση Α
(Μόνο στο πρωτόκολλο) Διεύθυνση Β
(Είτε ταχυδρομικά είτε στο πρωτόκολλο)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών
Κτηρίο ΤΥΠΑ/ΕΛΚΕ, Πανεπιστημιούπολη
Ισόγειο, Πρωτόκολλο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών
Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 28η/04/2017.

O Ε.Λ.K.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο παράδοσης των προτάσεων μέσω ταχυδρομείου στην ανωτέρω διεύθυνση.
Πληροφορίες: τηλέφωνο: 210 7275851
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα