ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:04572/2017
Ημ. Δημοσίευσης:17/02/2017
Ημ. Λήξης:07/03/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΕΡΓΟΥ: «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά»
Για τις ανάγκες της Πράξης με τίτλο «Ένταξη και εκπαίδευση των παιδιών ΡΟΜΑ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS )5001369 στις Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας (ΥΠ1), Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου και Κρήτης (ΥΠ2), Αττικής (ΥΠ3), Στερεάς Ελλάδας (ΥΠ4) και Ν. Αιγαίου (ΥΠ.5), με δικαιούχο το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκ. Καθηγητή Παιδαγωγικής του ΕΚΠΑ Παρθένη Χρήστο, ζητούνται ειδικοί συνεργάτες (διαμεσολαβητές Ρομά).

H Πράξη εντάσσεται στους Άξονες Προτεραιότητας 6 , 8 και 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου

Μάθηση», που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους και έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.800.000,00 €.

Η χρονική διάρκεια του Έργου ορίζεται έως τις 31/08/2018. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας θα ορίζεται αναλόγως με τις ανάγκες της Πράξης κατά το διάστημα υλοποίησης αυτής και έως την λήξη της Πράξης µε δυνατότητα παράτασης εφόσον παραταθεί η Πράξη.
Πληροφορίες: κ. Παρθένης Χρήστος (Επίκ. Καθηγητής Παιδαγωγικής)
Τηλ. επικοινωνίας: 2107277715
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα