ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:06146/2017
Ημ. Δημοσίευσης:16/02/2017
Ημ. Λήξης:28/02/2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ του ΕΡΓΟΥ: «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ» (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Για τις ανάγκες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Καταστροφών και Κρίσεων», με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα ζητούνται άτομα για την υποστήριξη του Έργου. Το Έργο χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του Έργου ορίζεται έως 31/8/2021. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των υποψηφίων και θα έχουν διάρκεια έως δύο (2) έτη και εφόσον αυτό επιτραπεί από το πλαίσιο υλοποίησης του έργου.

Ειδικότητα 1: Τεχνική Υποστήριξη Πολυμέσων - Διαδικτύου
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο
Ειδικότητα 2: Τεχνική Υποστήριξη μηχανημάτων πολίτικης προστασίας
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο
Ειδικότητα 3: Διοικητική Υποστήριξη φοίτησης εκπαιδευόμενων
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο
Ειδικότητα 4: Διοικητική Υποστήριξη στο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό
Πλήθος συνεργατών: Ένα (1) άτομο

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 2α Φεβρουαρίου 2017.
Πληροφορίες: κα Τσιούμα Παρασκευή, τηλ. 210/7274783
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα