ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Προκηρύξεις Απασχόλησης Προσωπικού


Αριθμός Προκήρυξης:32769/2015
Ημ. Δημοσίευσης:08/05/2015
Ημ. Λήξης:18/05/2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» με MIS 311527
Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Θωμά Σφηκόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη Ερευνητικής Πολιτικής & Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και ειδικότερα του Υποέργου με τίτλο: «Οργάνωση και Λειτουργία ΔΑΣΤΑ (Β’ Φάση)», ζητούνται άτομα για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη των έργων. Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 591.992,14 € και θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 01/06/2010 έως 31/10/2015. Η σύμβαση που θα υπογραφεί με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου.
Πληροφορίες: κ. Α. Καρύδης, τηλ. 210 –727 5963
Λήψη Αρχείου
Η προκήρυξη έχει λήξει !

Τα αποτελέσματα επιλογής του προσωπικού των Προκηρύξεων Απασχόλησης αναρτώνται στις Ανακοινώσεις.

Προηγούμενη σελίδα