ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Αναζήτηση Χρηματοδοτήσεων και Προσκλήσεων για μελέτες και έργα

Ευρωπαϊκοί φορείς συντηρούν και ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα βάσεις με όλες τις τελευταίες προκηρύξεις έργων τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε μέσω των παρακάτω συνδέσμων.

Παράλληλα, μπορείτε να αναζητήσετε τις Ευρωπαϊκές Προκηρύξεις Δημοσίων Συμβάσεων μέσω της υπηρεσίας TED (καθημερινό ηλεκτρονικό δελτίο υποβολής προσφορών) που αποτελεί την ηλεκτρονική έκδοση του «Συμπληρώματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Η συγκεκριμένη υπηρεσία δίνει την δυνατότητα διαμόρφωσης του προφίλ της αναζήτησης ανάλογα με τα κριτήρια που θέτει ο χρήστης.

Υπάρχουν Φορείς που προσφέρουν χορηγίες και χρηματοδοτήσεις τόσο σε έρευνες όσο και σε άλλου είδους επιστημονικές δραστηριότητες καθόλη τη διάρκεια του έτους χωρίς πρόσκληση ενδιαφέροντος. Πρόκειται για πηγές χρηματοδότησης και χορηγίας που εν μέρει αφορούν αποκλειστικά σε συγκεκριμένες επιστήμες, εν μέρει σε διεπιστημονικά αιτήματα και εν μέρει σε αιτήματα διασύνδεσης επιστημών, καλών τεχνών και τεχνολογίας. Τα αιτήματα που υποβάλλονται εξετάζονται ξεχωριστά και οι αποφάσεις χρηματοδότησης η/και χορηγίας λαμβάνονται κατά περίπτωση.


Σύνδεσμοι Βάσεων Προκηρύξεων Έργων


Ιστοσελίδες Πηγών Χρηματοδότησης