ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Απασχόληση-Αμοιβές προσωπικού

Τα ερευνητικά προγράμματα υλοποιούνται από τα μέλη Δ.Ε.Π. και τους λοιπούς εργαζομένους του Ιδρύματος. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα απασχόλησης, από την Επιτροπή Ερευνών, πρόσθετου επιστημονικού και διοικητικοτεχνικού προσωπικού, με συμβάσεις έργου, εφόσον προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.

Η επιλογή του προσωπικού γίνεται, μετά από σχετική ανακοίνωση, συγκέντρωση βιογραφικών σημειωμάτων και αξιολόγηση των υποψηφίων, με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους.

Η απασχόληση εγκρίνεται, από την Επιτροπή Ερευνών, μετά από εισήγηση, στην οποία αιτιολογείται η επιλογή κάθε απασχολουμένου.

Oι εισηγήσεις στην Eπιτροπή Ερευνών, για την απασχόληση του προσωπικού, γίνονται με την ακόλουθη διαδικασία :

α) Προσωπικό που απασχολείται στα ερευνητικά προγράμματα

Για το προσωπικό που απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα, εισηγείται ο Eπιστημονικός Yπεύθυνος κάθε ερευνητικού προγράμματος ή τριμελής επιτροπή που ορίζεται, από το Eιδικό Eπταμελές Όργανο.

Η απασχόληση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, σε ερευνητικά προγράμματα, εγκρίνεται, από την Επιτροπή Ερευνών και όπου απαιτείται, λόγω συμβατικής υποχρέωσης, από το Πρυτανικό Συμβούλιο, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
- η απασχόληση του εργαζομένου πραγματοποιείται, μετά το συμβατικό ωράριο της υπηρεσίας του και δεν παρεμποδίζεται η ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του
- η σχετική δαπάνη είναι επιλέξιμη και προβλέπεται στον εγκεκριμένο, από την Επιτροπή Ερευνών, προϋπολογισμό του προγράμματος.

β) Προσωπικό που στελεχώνει την Γραμματεία της Eπιτροπής Ερευνών Για την στελέχωση της Γραμματείας της Eπιτροπής Ερευνών, εισηγείται ο Γραμματέας της Eπιτροπής Ερευνών.

γ) Προσωπικό που στελεχώνει Υπηρεσίες του Iδρύματος, για την αρτιότερη και πληρέστερη υποστήριξη της έρευνας Στις περιπτώσεις που, για την αποτελεσματικότερη εκτέλεση των προγραμμάτων αποφασίζεται, από την Kεντρική Διοίκηση, η στελέχωση των Υπηρεσιών του Ιδρύματος που στηρίζουν τα ερευνητικά προγράμματα, οι Πρυτανικές Αρχές εισηγούνται για την απασχόληση προσωπικού, και το Eιδικό Επταμελές Όργανο εγκρίνει την εισήγηση, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου κάθε φορά από την Σύγκλητο προϋπολογισμού.

Παράλληλα με την εισήγηση απασχόλησης, ο επιστημονικός υπεύθυνος υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών το Ιδιωτικό Συμφωνητικό απασχόλησης προσωπικού, υπογεγραμμένο, από τον ίδιο και τον δικαιούχο.

Μετά την έγκριση της απασχόλησης από την Επιτροπή Ερευνών, το Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπογράφεται, από τον κατά το άρθρο 2α νόμιμο εκπρόσωπο.

Σαφής προϋπόθεση, για την υπογραφή της σύμβασης είναι η ύπαρξη σχετικής νομικής δέσμευσης ή πίστωσης.

Οι αμοιβές των απασχολουμένων στα ερευνητικά προγράμματα καθορίζονται, ως εξής :

α) Στα μέλη Δ.Ε.Π. και τους δημόσιους υπαλλήλους καταβάλλονται πρόσθετες αμοιβές, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό και την σύμβαση χρηματοδότησης του έργου, και έχει εγκριθεί η απασχόλησή τους, από το αρμόδιο όργανο του Πανεπιστημίου. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι εκάστοτε συμβατικοί όροι. Οι προβλεπόμενες κρατήσεις είναι : Φόρος Εισοδήματος 20% και Μ.Τ.Π.Υ., όπου απαιτείται.

β) Οι φοιτητές που απασχολούνται σε ερευνητικό πρόγραμμα, στο πλαίσιο της φοιτητικής τους ιδιότητας, μπορούν να λάβουν ως αμοιβή, με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης, μέχρι 7.000 Ευρώ τον χρόνο, με κρατήσεις 20%, για φόρο εισοδήματος. Αν η απασχόλησή τους είναι εκτός της φοιτητικής τους ιδιότητας, ισχύουν τα προβλεπόμενα για τους λοιπούς εργαζομένους.

γ) Στους διάφορους τρίτους, καταβάλλεται αμοιβή ανάλογη με την αμοιβή πανεπιστημιακών αναλόγων προσόντων και για την ίδια εργασία. Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πίστωσης και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Παρέκκλιση επιτρέπεται, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου και έγκρισή του, από τον Πρόεδρο ή την Επιτροπή Ερευνών.

δ) Ασφαλιστική Κάλυψη των εργαζομένων

Η ασφάλιση όλων των απασχολουμένων στα ερευνητικά προγράμματα είναι υποχρεωτική και η δαπάνη της βαρύνει τον προϋπολογισμό του προγράμματος.

1) Τα μέλη Δ.Ε.Π., οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι φοιτητές καλύπτονται, από την κύρια ασφάλιση που τους παρέχει το Πανεπιστήμιο Αθηνών ή άλλος Δημόσιος Φορέας, εφόσον η εργασία τους συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης τους, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2530/1997, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί. Οι πρόσθετες αμοιβές, για την απασχόλησή τους στα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός, βαρύνονται με Φόρο Εισοδήματος 20% και κρατήσεις υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ, όπου απαιτείται.

2) Το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση έργου ή εργασίας, ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε ταμείο κύριας ασφάλισης (π.χ. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) που ορίζεται ρητά με διάταξη νόμου.

3) Οι μετέχοντες σε προγράμματα, με συμβάσεις έργου που εκδίδουν Δ.Π.Υ., ασφαλίζονται στο ταμείο που προβλέπει η νομοθεσία, για το συγκεκριμένο επάγγελμα και προσκομίζουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η σύμβασή τους με την Επιτροπή Ερευνών. Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ρητά από τον νόμο συγκεκριμένο ταμείο, ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

4) Οι απασχολούμενοι γιατροί σε ερευνητικά προγράμματα, υποχρεούνται στην καταβολή των εισφορών του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού και για όλους τους κλάδους της ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 4, του Ν. 3232/12.2.2004. Οι αμοιβές τους βαρύνονται με Φόρο Εισοδήματος 20% και Μ.Τ.Π.Υ, όπου απαιτείται.

5) Υπάρχει δυνατότητα να καταβληθεί αμοιβή, για απασχόληση λιγότερη των 5 (πέντε) ημερών, χωρίς ασφάλιση, με την προϋπόθεση ότι ο απασχολούμενος δηλώνει ρητά ότι δεν επιθυμεί να ασφαλιστεί.