ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης

Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού είναι: