ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Αποφάσεις Συγκλήτου και Επιτροπής Ερευνών
μέχρι την έκδοση του νέου Οδηγού Χρηματοδότησης

Για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έκδοση και θέση σε ισχύ του νέου Οδηγού Χρηματοδότησης βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του Ν.4485/2017, μπορείτε να αναζητήσετε παρακάτω, Αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου και Αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών που αφορούν σε αμοιβές/δαπάνες, προμήθειες, κατηγορίες προσωπικού που μπορούν να αναλάβουν την επιστημονική ευθύνη ενός έργου και δωρεές/χορηγίες.


Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την επικαιροποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης και των Οδηγιών Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αναφορικά με α) την καταβολή αποζημίωσης σε συνεργάτη του εξωτερικού, β) προμήθεια φορητού Η/Υ και tablet, και γ) βεβαίωσης από αεροπορική εταιρεία για την πραγματοποίηση ταξιδιού (22/1/2016) Λήψη Αρχείου
Απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου: Καθορισμός Ανώτατου ορίου αμοιβής με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης/τίτλος κτήσης (8/11/2016) Λήψη Αρχείου
Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών: Έγκριση διαδικασίας πληρωμής συνδρομών για συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικούς οργανισμούς, έξοδα δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά και εγγραφή σε επιστημονικά συνέδρια (14/6/2017) Λήψη Αρχείου

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών: Ενημέρωση για το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ (ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (10/11/2016) Λήψη Αρχείου

Απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου: Ορισμός αφυπηρετήσαντων, μη ομοτίμων καθηγητών, ως Επιστημονικών Υπευθύνων ερευνητικά προγράμματα (23/6/2017) Λήψη Αρχείου
Απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου: Ορισμός μελών Ε.ΔΙ.Π ως επιστημονικών υπευθύνων σε ερευνητικά προγράμματα (29/11/2016) Λήψη Αρχείου
Απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου: Εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών ως προς τη διατήρηση της ιδιότητας του Επιστημονικού Υπευθύνου προγραμμάτων, εως την ολοκλήρωσή τους (25/7/2017) Λήψη Αρχείου
Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών περί ορισμού Επιστημονικών Υπευθύνων μελών ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ και μέλους ερευνητικού προσωπικού ερευνητικών ινστιτούτων, σε προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ (19/12/2017) Λήψη Αρχείου

Απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου: Τροποποίηση προγενέστερης απόφασης Συγκλήτου σχετικά με την αποδοχή χορηγιών (7/11/2017) Λήψη Αρχείου