ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Αποφάσεις Συγκλήτου και Επιτροπής Ερευνών
μέχρι την έκδοση του νέου Οδηγού Χρηματοδότησης

Για τη μεταβατική περίοδο μέχρι την έκδοση και θέση σε ισχύ του νέου Οδηγού Χρηματοδότησης βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του Ν.4485/2017, μπορείτε να αναζητήσετε παρακάτω, Αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου και Αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών που αφορούν σε αμοιβές/δαπάνες, προμήθειες, κατηγορίες προσωπικού που μπορούν να αναλάβουν την επιστημονική ευθύνη ενός έργου, δωρεές/χορηγίες και διαδικασία χρήσης ταμειακών διαθεσίμων έργων/προγραμμάτων.


Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με την επικαιροποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης και των Οδηγιών Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αναφορικά με α) την καταβολή αποζημίωσης σε συνεργάτη του εξωτερικού, β) προμήθεια φορητού Η/Υ και tablet, και γ) βεβαίωσης από αεροπορική εταιρεία για την πραγματοποίηση ταξιδιού (22/1/2016) Λήψη Αρχείου
Απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου: Καθορισμός Ανώτατου ορίου αμοιβής με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης/τίτλος κτήσης (8/11/2016) Λήψη Αρχείου
Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών: Έγκριση διαδικασίας πληρωμής συνδρομών για συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικούς οργανισμούς, έξοδα δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά και εγγραφή σε επιστημονικά συνέδρια (14/6/2017) Λήψη Αρχείου
Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών: Διαδικασία πληρωμής εγγραφής σε επιστημονικά συνέδρια (17/10/2018) Λήψη Αρχείου
Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών: Συμπλήρωση της από 17.10.2018 απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (41η συν.) με ΑΔΑ: ΨΒΔ246ΨΖ2Ν-9ΝΠ και θέμα: Διαδικασία πληρωμής εγγραφής σε επιστημονικά συνέδρια προκειμένου να περιλαμβάνει και τα έξοδα δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά (6/03/2019) Λήψη Αρχείου
Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών: Έγκριση δαπανών εκτελωνισμού/κτηνιατρικού ελέγχου πειραματοζώων για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραμμάτων Λήψη Αρχείου
Διαδικασία διενέργειας α) μετακινήσεων προσκεκλημένων φυσικών προσώπων, εκτός του προσωπικού και των μελών της ομάδας ενός έργου/προγράμματος που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ/ΕΚΠΑ και β) ομαδικών μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων Λήψη Αρχείου
Ενημέρωση της ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με τις νέες διαδικασίες όπως διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του άρθρου 72 του Ν. 4610/2019 Λήψη Αρχείου

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών: Ενημέρωση για το Νόμο 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» - ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ (ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ (10/11/2016) Λήψη Αρχείου
Ενημέρωση της ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με τις νέες διαδικασίες όπως διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις του άρθρου 72 του Ν. 4610/2019 Λήψη Αρχείου

Απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου: Ορισμός αφυπηρετήσαντων, μη ομοτίμων καθηγητών, ως Επιστημονικών Υπευθύνων ερευνητικά προγράμματα (23/6/2017) Λήψη Αρχείου
Απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου: Ορισμός μελών Ε.ΔΙ.Π ως επιστημονικών υπευθύνων σε ερευνητικά προγράμματα (29/11/2016) Λήψη Αρχείου
Απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου: Εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών ως προς τη διατήρηση της ιδιότητας του Επιστημονικού Υπευθύνου προγραμμάτων, εως την ολοκλήρωσή τους (25/7/2017) Λήψη Αρχείου
Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών περί ορισμού Επιστημονικών Υπευθύνων μελών ΔΕΠ άλλου ΑΕΙ και μέλους ερευνητικού προσωπικού ερευνητικών ινστιτούτων, σε προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ (19/12/2017) Λήψη Αρχείου

Απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου: Τροποποίηση προγενέστερης απόφασης Συγκλήτου σχετικά με την αποδοχή χορηγιών (7/11/2017) Λήψη Αρχείου

Διαδικασία ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού έργου/προγράμματος και ρύθμιση διαδικασίας χρήσης ταμειακών διαθεσίμων των έργων/προγραμμάτων, των οποίων το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς Λήψη Αρχείου