ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Τηλεφωνικός Κατάλογος Υπηρεσιών Ε.Λ.Κ.Ε.

Γενικές Πληροφορίες
Χρ. Λαδά 6 210 368 9194
Παν/πολη 210 727 5064
Πρωτόκολλο
Χρ. Λαδά 6 210 368 9192
Παν/πολη 210 727 5066
Πληρωμές   Αναζήτηση Online
Χρ. Λαδά 6 210 368 9196
Παν/πολη 210 727 5065
Έκδοση Ενταλμάτων
Χρ. Λαδά 6 210 368 9193
Απασχόληση Προσωπικού
Χρ. Λαδά 6 210 368 9198
Αποφάσεις Επιτροπής Ερευνών
Χρ. Λαδά 6 210 368 9194
Παν/πολη 210 727 5064
Νομική Υποστήριξη
Χρ. Λαδά 6 210 368 9102
Χρηματοδοτήσεις Έργων - Εισπράξεις
Χρ. Λαδά 6 210 368 9195
Παν/πολη 210 727 5063
Αναζήτηση και Υποβολή Προτάσεων
Χρ. Λαδά 6 210 368 9193, 210 368 9011, 210 368 9366 (Ευρωπαϊκά Προγράμματα)
Παν/πολη 210 727 5068 (ΕΣΠΑ), 210 727 5067 (Ευρωπαϊκά Προγράμματα)
Παρακολούθηση Έργων ΕΣΠΑ
Παν/πολη 210 727 5068
Παρακολούθηση Ευρωπαϊκών Έργων – Οικονομικοί Απολογισμοί
Χρ. Λαδά 6 210 368 9193, 210 368 9011
Παν/πολη 210 727 5067
Συμβάσεις Λοιπών Εθνικών Έργων, Παροχής Υπηρεσιών, Δωρεών
Χρ. Λαδά 6 210 368 9198
Διαγωνισμοί Προμηθειών/Υπηρεσιών, Προκηρύξεις Θέσεων Απασχόλησης Προσωπικού
Χρ. Λαδά 6 210 368 9194, 210 368 9062
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Προβολή Ενεργειών
Χρ. Λαδά 6 210 368 9197
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Χρ. Λαδά 6 210 368 9006, 210 368 9161
Παν/πολη 210 727 5069
Διαχειριστική Υποστήριξη Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων
Παν/πολη 210 727 5076