ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ιστορικό


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με απόφαση της Συγκλήτου την 10.11.83. Λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 679/22.08.1996 (φ.Ε.Κ. Β΄ 826/10.09.96) (679/22.08.1996- english version) που εκδόθηκε με βάση τις εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 706/1977 και του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν. 1514/1985, καθώς και του Οδηγού Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. α΄ του Ν. 3027/2002. Η ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση 679/1996 κυρώθηκε αναδρομικά με το άρθρο 36 του νόμου 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄)  και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71/2010).

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3848/2010, είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Eπίσης, στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται η διαχείριση κονδυλίων από την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, η εκπόνηση ειδικών μελετών, η εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, η παροχή γνωμοδοτήσεων, σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ προς όφελος του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.