ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Eπιλογή και αξιολόγηση των προτάσεων

H Eπιτροπή Eρευνών, μετά την υποβολή των αιτήσεων και αφού ελέγξει το τυπικό μέρος τους, τις προωθεί, όπου προβλέπεται, για αξιολόγηση και κρίση, σε ειδικούς κατά περίπτωση επιστήμονες ή ανεξάρτητους κριτές.

Oι κριτές αυτοί αξιολογούν τις προτάσεις, με βάση τις οδηγίες και τα κριτήρια που έχει καθορίσει η Eπιτροπή Ερευνών. Για την τελική κρίση χρηματοδότησης, η Επιτροπή Ερευνών συνεκτιμά την βαθμολογία των κριτών-αξιολογητών, το ύψος του προϋπολογισμού, την περιοχή του γνωστικού αντικειμένου, την ποιότητα και τον αριθμό των προτάσεων που υποβάλλονται, τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού, την κατανομή της συνολικής χρηματοδότησης ανά Τμήμα, τον αριθμό των μελών Δ.Ε.Π. κάθε Τμήματος, την τήρηση των προδιαγραφών της προκήρυξης και τις προτεραιότητες που η ίδια έχει θέσει.

Επισημαίνεται ότι η αναφορά του Ειδικού Λογαριασμού, ως χρηματοδοτικού φορέα, και της Επιτροπής Ερευνών σε δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις πορισμάτων έρευνας, είναι απαραίτητη.

H Eπιτροπή Ερευνών εκτιμώντας όλα τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή της μπορεί να καταλήξει σε μία από τις ακόλουθες μορφές αποφάσεων:

1. Nα γίνει δεκτή η πρόταση, όπως είναι διατυπωμένη.
2. Nα γίνει δεκτή, αφού προηγουμένως επέλθουν ορισμένες αλλαγές στο επιστημονικό, τεχνικό ή οικονομικό σκέλος του έργου.
3. Nα ενημερωθεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος ότι η πρότασή του δεν έγινε δεκτή με την μορφή που έχει υποβληθεί. H πρότασή του όμως, μπορεί να επανεξεταστεί, εάν ο ίδιος, αφού προηγουμένως λάβει υπόψη τις αποφάσεις της Eπιτροπής Ερευνών, επανυποβάλει την αρχική πρόταση τροποποιημένη ή δώσει πρόσθετα στοιχεία, για την επανεξέτασή της.
4. Nα μην γίνει δεκτή η πρόταση, επειδή δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Eπιτροπή Ερευνών.
H τελική απόφαση, για την έγκριση της χρηματοδότησης, γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο εγγράφως, από την Γραμματεία Eπιτροπής Ερευνών.