ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
Παρακαλώ περιμένετε..

Προσδιορισμός Αμοιβής Δικαιούχων βάσει Ενιαίου Μισθολογίου* Ως προϋπηρεσία για την προώθηση ενός υπαλλήλου στα μισθολογικά κλιμάκια υπολογίζεται :
α) η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί δυνάμει εξαρτημένης σχέσης εργασίας (σύμβαση εργασίας) στο δημόσιο τομέα (ευρύτερο τομέα Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και ΟΤΑ α΄ ή β΄βαθμού),
β) η προϋπηρεσία έως επτά (7) έτη, που έχει διανυθεί δυνάμει σύμβασης έργου σε υπηρεσίες και φορείς της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4354/ 2015, στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους επίσημους θεσμούς και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 11 του ν. 4354/2015. Η προϋπηρεσία αναγνωρίζεται μόνο κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του υπαλλήλου. Η αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά εξετάζονται από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και εν συνεχεία εκδίδεται σχετική απόφαση για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας και την κατάταξη του υπαλλήλου σε μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με το Ν. 4354/2015, όπως ισχύει.