ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ
Παρακαλώ περιμένετε..

Προσδιορισμός Αμοιβής Δικαιούχων βάσει Ενιαίου Μισθολογίου* Ως προϋπηρεσία υπολογίζεται αυτή που έχει διανυθεί δυνάμει εξαρτημένης σχέσης εργασίας (σύμβαση εργασίας) στο δημόσιο τομέα (ευρύτερο τομέα Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και ΟΤΑ α΄ ή β΄βαθμού). Αναφορικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4452/2017 εκκρεμεί σχετικό ερώτημα του Φορέα μας προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.