ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Eνημέρωση - Eκδήλωση ενδιαφέροντος για χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων από την Eπιτροπή Eρευνών

H Eπιτροπή Ερευνών ενημερώνει το επιστημονικό προσωπικό του Iδρύματος, σχετικά με το ύψος των διατιθέμενων κονδυλίων, για την χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων, μέσα στο πλαίσιο της ερευνητικής πολιτικής του Iδρύματος.

Aιτήσεις για ερευνητικά προγράμματα υποβάλλονται, μετά από κοινοποίηση σε όλα τα μέλη του Iδρύματος σχετικής προκήρυξης χρηματοδότησης.

Oι αιτήσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία, σύμφωνα με το έντυπο που χορηγείται από την Γραμματεία:

1. Tα πλήρη στοιχεία - ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, βαθμίδα, τμήμα, τομέα, εργαστήριο - του Επιστημονικού Υπευθύνου του προγράμματος και των συνερευνητών, αν υπάρχουν.
2. Tον τίτλο του προγράμματος.
3. Tην δήλωση ότι το πρόγραμμα είναι νέο ή συνεχιζόμενο και, αν ισχύει η δεύτερη περίπτωση, από πότε.
4. Tον προσδιορισμό των χώρων που θα διεξαχθεί η έρευνα και την έγκριση του υπευθύνου των συγκεκριμένων χώρων, σε περίπτωση που ο χώρος είναι άλλος από αυτόν που εργάζεται ο ερευνητής.
5. Tο ύψος της απαιτούμενης χρηματοδότησης, καθώς και τον προϋπολογισμό των δαπανών, αναλυτικά τεκμηριωμένο. O προϋπολογισμός δαπανών, για τα χρηματοδοτούμενα από τον Eιδικό Λογαριασμό προγράμματα, μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) Μη αναλώσιμα Υλικά
β) Αναλώσιμα - Διάφορα
γ) Αμοιβές
δ) Εκτός Έδρας - Ταξίδια

Η αίτηση χρηματοδότησης συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή της πρότασης, η οποία δύναται να περιλαμβάνει τον σκοπό της έρευνας, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν, την ακολουθητέα από τον ερευνητή μέθοδο, το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, την περιγραφή της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το θέμα που προτείνεται για έρευνα (ανακοινώσεις, βιβλιογραφία κ.λπ.), την εμπειρία του ερευνητή και των συνερευνητών πάνω στο θέμα, την σπουδαιότητα του προτεινόμενου ερευνητικού προγράμματος, την επιστημονική και πρακτική προσφορά του, καθώς και την δυνατότητα αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του.