ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Οργανισμού, πιστεύει στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και στη συνεχή βελτίωσή τους και δεσμεύεται στις ακόλουθες αρχές που συνιστούν την Πολιτική Ποιότητας του Οργανισμού:

 • την ανεξαρτησία της Διοίκησης, του προσωπικού του Οργανισμού από οποιαδήποτε επιρροή, ώστε να εξασφαλίζεται η αμεροληψία και η ακεραιότητά τους,
 • την διασφάλιση της προστασίας των εμπιστευτικών πληροφοριών των διαχειριζόμενων έργων, των εμπλεκομένων, και των πελατών
 • τη τήρηση κανόνων ηθικής δεοντολογίας και ενδελεχούς ενημέρωσης των ασθενών
 • την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση των Συστημάτων Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008
 • τη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών,
 • τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και διαχειριστικής επάρκειας,
 • την τήρηση εσωτερικών ελέγχων ποιότητας των έργων,
 • την έγκυρη αντιμετώπιση παραπόνων βάσει τεκμηριωμένων διαδικασιών.

Οι παραπάνω Αρχές επιτυγχάνονται μέσα από:

 • τη μέτρηση δεικτών και τη θέσπιση ολοένα και υψηλότερων στόχων,
 • τη συνεχή αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών,
 • τη διαρκή βελτίωση,
 • τη διαρκή εγρήγορση για την πρόληψη πιθανών προβλημάτων.

Η Διοίκηση του Οργανισμού δεσμεύεται στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της αμεροληψίας των εργαζομένων. Η Διοίκηση διασφαλίζει ότι διατηρείται η ακεραιότητα του συστήματος ποιότητας όταν σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται αλλαγές σε αυτό.

Η Διοίκηση του Οργανισμού έχει την ευθύνη της εφαρμογής των αρχών της Πολιτικής Ποιότητας από όλο το προσωπικό του Οργανισμού. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής και λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας καθώς και όλων των θεμάτων που αφορούν στην Ποιότητα. Όλο το προσωπικό του Οργανισμού που εμπλέκεται στις δραστηριότητες διαχείρισης έργων έχει την ευθύνη να ενημερώνεται για την τεκμηρίωση της ποιότητας και να εφαρμόζει την Πολιτική Ποιότητας και τις Διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας στην εργασία του.

Η Πολιτική Ποιότητας χαράσσεται από τη Διοίκηση του Οργανισμού και ανασκοπείται περιοδικά.