ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Κ.Π.Α. είναι τα μονομελή όργανα: α) Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και β) Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος ασκεί αρμοδιότητες κατ’ εξουσιοδότηση του Προέδρου της Ε.Ε. και τα συλλογικά όργανα: α) Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε Τμήμα του Ε.Κ.Π.Α. και β) Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., το οποίο αποτελείται από πέντε μέλη, τα οποία εκλέγονται από το σώμα της Ολομελείας, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Ε.Ε.

Τα μονομελή και συλλογικά όργανα του Ε.Λ.Κ.Ε., τα στοιχεία των μελών που τα απαρτίζουν, οι πράξεις ορισμού αυτών και οι αρμοδιότητές τους παρουσιάζονται παρακάτω:


- Μονομελή Όργανα Διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. -


- Συλλογικά Όργανα Διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. -


Η υπηρεσία που υποστηρίζει οικονομικά και διοικητικά τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ονομάζεται Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017. Η δομή και οργανωτική διάρθρωση αυτής έχει ορισθεί σε επίπεδο αυτοτελούς Διεύθυνσης, η οποία απαρτίζεται από οκτώ επιμέρους Τμήματα και ένα αυτοτελές γραφείο σύμφωνα με την από 19.7.2018 Απόφαση της Συγκλήτου (ΦΕΚ τ. Β΄4118/20.9.2018).


- Μονάδα Οργανωτικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. -