ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Διοίκηση Ε.Λ.Κ.Ε.

Tα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού σύμφωνα με την ΚΥΑ 679/1996 και τον Οδηγό Χρηματοδότησης (ΦΕΚ 2163/2012) είναι η Επιτροπή Εκπαίδευσης, Ερευνών και Διαχείρισης (καλούμενη για συντομία «Επιτροπή Ερευνών») και η Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών. Η Επιτροπή Ερευνών αποτελείται, από εκλεγμένους εκπροσώπους (με τους αναπληρωτές τους) των Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τον Ν.4009/2011.

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών και τον Προϊστάμενο της Μονάδας Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Ε.Λ.Κ.Ε.