ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ


Πιστοποίηση Ποιότητας

Ο ΕΛΚΕ από 8/7/2008 έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ενώ έπειτα από επιθεώρηση και αξιολόγηση του εν λόγω Συστήματος, ο ΕΛΟΤ χορήγησε, με την από 29/7/2008 απόφαση του Συμβουλίου Πιστοποίησής του, το με κωδικό No 02.35/1148 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 9001:2000 και στη συνέχεια από 16/11/2009 σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2008. Λόγω του ότι ο ΕΛΟΤ καταργήθηκε ως φορέας πιστοποίησης με τον Ν.4002/2011 το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του ΕΛΚΕ, πιστοποιήθηκε από νέο φορέα πιστοποίησης (DQS Hellas Ltd), με το ISO 9001 502736 QM08 πιστοποιητικό.

Ειδικότερα, ο ΕΛΚΕ διαθέτει:

  • α) Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας
  • β) Πιστοποιητικό IQNet καθώς και το δικαίωμα χρήσης του Σήματος IQNet

Το ανωτέρω σύστημα επικαιροποιείται και τροποποιείται, σε τακτά χρονικά διαστήματα, μετά από σχετική επιθεώρηση. Επιπρόσθετα o ΕΛΚΕ διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων ΕΣΠΑ, (τύπος επιβεβαίωσης Β και Γ) από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».