ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Παρουσίαση Τμημάτων


Τμήμα Σχεδιασμού και Προμηθειών

Το Τμήμα Σχεδιασμού & Προμηθειών είναι αρμόδιο, ιδίως :

α) για τον σχεδιασμό ενεργειών μέσω της συλλογής δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα του φορέα και μετά από την απαιτούμενη επεξεργασία αυτών με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα καθώς επίσης και την χορήγηση στατιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας προς τους αρμόδιους φορείς και,

β) για την υποστήριξη και υλοποίηση της διαδικασίας προμηθειών ομοειδών προϊόντων ή ανάθεσης ομοειδών υπηρεσιών σε εξωτερικούς φορείς για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. και των έργων.

Ειδικότερα το Τμήμα Σχεδιασμού & Προμηθειών θα:

 • Καταγράφει τις ανάγκες για την προμήθεια των γενικών λειτουργικών αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. (π.χ. προμήθεια εξοπλισμού, αναλωσίμων κ.λπ.),
 • Συνεργάζεται με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και με τους χειριστές των έργων στον Ε.Λ.Κ.Ε. για την σύνταξη των προκηρύξεων στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων,
 • Παρακολουθεί την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και ενημερώνει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα σχετικά,
 • Εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των προμηθειών τόσο για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. όσο και των έργων,
 • Ελέγχει τις προς υπογραφή συμβάσεις προμηθειών/ανάθεσης υπηρεσιών,
 • Τηρεί το αρχείο των εγγυητικών επιστολών και,
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση των συμβάσεων προμηθειών/ανάθεσης υπηρεσιών που καλύπτουν τις γενικές λειτουργικές ανάγκες του Ε.Λ.Κ.Ε.

και θα αναλαμβάνει κάθε άλλη σχετική ή συναφή αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω.


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣ
Καββαδίας Γεώργιος (Προϊστάμενος)210 727 5851Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Βδουκάκης Αλέξανδρος210 727 5884Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Γκέργκη Ελευθερία210 727 5860Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Μπαμπακάρης Παναγιώτης210 727 5881Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Μπασμπάνου Μαρία Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Μπουρλετίδης Δημήτριος210 727 5861Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Ντεμίρη Χριστοδούλα210 727 5857Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Ξανθούλης Ιωάννης210 727 5860Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Τσίρη Παρασκευή210 727 5863Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Τσόκα Όλγα210 727 5864Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Χρυσοσπάθης Παναγιώτης210 727 5779Παν/πολη-ΚΕΠΑ


Τμήμα Στήριξης Έργων

Το Τμήμα Στήριξης Έργων είναι αρμόδιο και ιδίως :

 • Συνεργάζεται με τους εν δυνάμει Επιστημονικούς Υπευθύνους για την διαδικασία Υποστήριξης Σύνταξης, Έγκρισης και Υποβολής Πρότασης,
 • Παρέχει στους Επιστημονικούς Υπευθύνους οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορία χρειαστούν κυρίως σε διοικητικά και οικονομικά θέματα για την έγκυρη και έγκαιρη κατάρτιση της πρότασης ή/και του Τεχνικού Δελτίου,
 • Συνεργάζεται με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και τους συνεργάτες τους για θέματα των έργων που διαχειρίζονται,
 • Ελέγχει και διενεργεί τις διαδικασίες επιλογής απασχόλησης προσωπικού (π.χ. προκηρύξεων, πρακτικών κ.λπ.) των έργων,
 • Ελέγχει την νομιμότητα της μεθοδολογίας επιλογής των ωφελουμένων ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου,
 • Ελέγχει τις εντολές πληρωμής και τις συμβάσεις ως προς την επιλεξιμότητα,
 • Είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της ωρίμασης των έργων, την παρακολούθηση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου των έργων, την διαχείριση των προβλημάτων και αλλαγών στα έργα, την επικοινωνία και ενημέρωση των Φορέων Χρηματοδότησης / Διαχειριστικών Αρχών και την τήρηση των υποχρεώσεων του φορέα ως προς αυτούς,
 • Συντάσσει τους οικονομικούς απολογισμούς ευρωπαϊκών και άλλων έργων,
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και,
 • Παρακολουθεί την συμμετοχή του Φορέα σε διάφορες βάσεις δεδομένων απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων.

και αναλαμβάνει κάθε άλλη σχετική ή συναφή αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω.


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣ
Κανέλης Γιώργος (Προϊστάμενος)210 727 5815Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Βάπτισμα Άννα210 727 5753Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Γραφάκου Ευδοκία210 727 5849Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Δέρβη Κατερίνα210 727 5805Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Ευαγγελάτος Δημήτρης210 727 5808Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα210 727 5833Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Κάρδαρη Ιωάννα210 727 5829Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Καρύδης Αριστείδης210 727 5831Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Κατερίνα Βρόντου ΠΑΝ/ΠΟΛΗ
Λαζή Ευφροσύνη210 727 5832Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Λάππα Μαγδαληνή210 727 5835Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Μαυρέα Μαρία210 727 5839Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Μηλαθιανάκη Αικατερίνη210 727 5875Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Μίχα Γαρυφαλλιά210 727 5840Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Μπατσούλη Χρυσαυγή210 727 5841Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Νικολούτσου Μαρία210 727 5868Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Ξανθοπούλου Σωτηρία210 727 5862Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Πάλλη Μαρία210 727 5845Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Πανούτσος Ανδρέας210 727 5848Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Παπαγεωργίου Ιωάννης210 727 5882Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Παπασπύρου Ελένη210 727 5867Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Πασσόπουλος Ανδρέας210 727 5835Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Πολυζώη Ευσταθία210 727 5804Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Φωτεινή Αμούργη Πιέρα210 727 5801Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Φωτεινή Φωτοπούλου210 727 5885Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Χαλκιάς Κωνσταντίνος210 727 5813Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Χριστοπούλου Δήμητρα210 727 5880Παν/πολη-ΚΕΠΑ


Τμήμα Επικοινωνίας Προβολής & Ποιότητας Υπηρεσιών

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Προβολής & Ποιότητας Υπηρεσιών είναι αρμόδιο, ιδίως:

 • για την λειτουργία Help Desk για την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τον Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Ενημερώνει τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε προκηρύξεις - προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, μελετών κ.λπ., μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων καθώς επίσης και μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Ενημερώνει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και το ευρύτερο κοινό για το έργο του Ε.Λ.Κ.Ε. με την ανάληψη δράσεων δημοσιότητας (ημερίδες, έντυπα, ιστοσελίδα κ.λπ.),
 • Υποστηρίζει διάφορες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας όλων των έργων. Ειδικότερα, για τα έργα Ε.Σ.Π.Α. ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας στο πλαίσιο των έργων, συντονίζει τις ενέργειες προβολής και δημοσιότητας όλων των έργων κ.λπ.,
 • Συνεργάζεται με όλα τα Τμήματα του Ε.Λ.Κ.Ε. για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Εφαρμόζει την πολιτική ποιότητας του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Συντονίζει όλες τις δραστηριότητες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και είναι αρμόδιο για την διενέργεια των ετήσιων επιθεωρήσεων από τον Φορέα Πιστοποίησης προκειμένου να γίνεται η ανανέωση της πιστοποίησης της Υπηρεσίας βάσει του προτύπου ISO 9001. Ενδεικτικά:
  • Εφαρμόζει διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού και διαδικασίες αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους αποδέκτες αυτών,
  • Διενεργεί εσωτερικό έλεγχο στις διαδικασίες λειτουργίας και εφαρμογής του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • Εισηγείται για διάφορα θέματα σχετικά με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες και πρακτικές,
  • Παρακολουθεί και προτείνει σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια για την εκπαίδευση των στελεχών του Ε.Λ.Κ.Ε.

και αναλαμβάνει κάθε άλλη σχετική ή συναφή αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω.


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣ
Δημακοπούλου Βασιλική (Προϊστάμενος)210 727 5936Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Αλεξοπούλου Ελένη210 727 5006Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Βασιλείου Δήμητρα210 727 5901Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Βλάχου Αλεξάνδρα210 727 5968Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Βορέα Στυλιανή210 727 5909Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Κατσάνης Παναγιώτης210 727 5905Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Κούτρα Μαρία210 727 5964Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Κουτσούκου Ελένη210 727 5908Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Νικολούλια Αθηνά210 727 5919Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Τσακανίκα Σταυρούλα210 727 5981 
Φωτόπουλος Αθανάσιος210 727 5914Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Χοχλάκη Ευγενία210 727 5932Παν/πολη-ΤΥΠΑ


Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων

Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αρμόδιο ιδίως για την:

 • Ανάπτυξη του λογισμικού για τις ανάγκες του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση των εξυπηρετητών (Servers) της Υπηρεσίας,
 • Τεχνική και Λειτουργική Υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Έλεγχος και εκπόνηση προτάσεων αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Ανάπτυξη και ενημέρωση της Ιστοσελίδας, καθώς και της εφαρμογής ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Υποστήριξη των χρηστών,
 • Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και,
 • Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας.

και για κάθε άλλη σχετική ή συναφή αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω.


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣ
Κονναρής Αντώνιος (Προϊστάμενος)210 727 5079Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Βορτελίνος Ανδρέας210 727 5959Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Ζούλιας Εμμανουήλ Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Θεοχαρόπουλος Ηρακλής Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Καραμπάς Θεόδωρος210 727 5025Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Λυκοβουνιώτη Μαρίνα210 727 5026Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Μονιώδης Γεώργιος210 727 5047Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Παπακωνσταντίνου Μυρτώ210 727 5918Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Περδικοπάνης Νικόλαος210 727 5927Παν/πολη-ΤΥΠΑ


Τμήμα Γραμματείας

Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο, ιδίως για:

 • Τη διαχείριση των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, την πρωτοκόλληση, την σάρωση και την αρχειοθέτησή τους,
 • Την τήρηση και αρχειοθέτηση του έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου της Υπηρεσίας,
 • Την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής για την απασχόληση στελεχών στον Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Την τήρηση του μητρώου προσωπικού του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Την συγκέντρωση θεμάτων προς συζήτηση στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών,
 • Την σύνταξη της Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών,
 • Tην σύνταξη και τήρηση αρχείου των πρακτικών με τις αποφάσεις όλων των συνεδριάσεων,
 • Tο άνοιγμα του κωδικού αριθμού έργου,
 • Tην τήρηση κεντρικών αρχείων της Υπηρεσίας,
 • Tην παρακολούθηση της ροής εργασιών των Τμημάτων,
 • Tην υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών σε πάσης φύσεως ζητήματα του Ε.Λ.Κ.Ε. (οικονομικά, νομικά κ.λπ.),
 • Tην συνεργασία με το Δικαστικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών για δικαστικές υποθέσεις που αφορούν στον Ε.Λ.Κ.Ε. ή/και στην άσκηση ένδικων μέσων,
 • Την παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στους Επιστημονικούς Υπευθύνους σε θέματα διαχείρισης των έργων.

και για κάθε άλλη σχετική ή συναφή αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω.


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣ
Δημοπούλου Σταυρούλα (Προϊστάμενος)210 727 5034Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Αθανασιάδου Σοφία ΧΡ. ΛΑΔΑ
Ανδριόπουλος Αγησίλαος210 727 5037Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Αποστολοπούλου Πολυξένη210 727 7717Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Βάγγαλης Ανδρέας210 727 5016Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Βαζούρας Βασίλειος210 727 5031Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Βασιλείου Ιωάννης210 368 9022Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Βουδούρη Μαριάννα210 727 5032Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Γκογκόνη Κατερίνα210 727 5030Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Γραμματίκα Μερβακίτη Ελένη210 727 5926Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Δεληγιάννη Αγγελική210 727 5023Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Ηλιοπούλου Αναστασία210 727 5035Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Κανονίδου Θεοπίστη210 727 5974Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Καρούζου Παναγιώτα210 727 7351Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Καφεντζής Χρήστος210 727 5020Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Κοκκώνης Γεώργιος210 368 9013ΧΡ. ΛΑΔΑ
Κοντοπούλου Βασιλική210 368 9117ΧΡ. ΛΑΔΑ
Κουμουνδούρος Ιωάννης210 727 5975Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Κυριαζή Έρση210 727 5041Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Κωνσταντοπούλου Βασιλική210 727 5033Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Μέγγουλης Βασίλης210 727 5975Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Μιχαλοπούλου Μαρία210 727 5865Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Μπούρας Ευάγγελος210 727 5017Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Νιγιάννη Χριστίνα210 727 5046Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Νικολή Καλλιόπη210 727 5042Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Νταλαπέρας Θεόφιλος210 727 5014Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Παναγόπουλος Ζώης210 368 9234ΧΡ. ΛΑΔΑ
Παπαγεωργίου Φωτεινή210 368 9012ΧΡ. ΛΑΔΑ
Παπακωνσταντίνου Γεωργία210 368 9025ΧΡ. ΛΑΔΑ
Παυλή Παρασκευή210 727 5031ΧΡ. ΛΑΔΑ
Πολυδωρίδη Χριστίνα210 727 5045Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Ρέγκα Χαραλαμπία210 727 5024Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Σπηλιόπουλος Δημήτριος210 727 5947Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Ταράτσας Κωνσταντίνος210 727 5030Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Τριαντάρη Λαμπρινή210 727 5029Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Τσέλιου Ειρήνη210 727 5982Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Φάκλαρη Κλεοπάτρα210 727 5078Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Χατζιάρα Αρετή210 746 2197Παν/πολη-ΤΥΠΑ


Τμήμα Εσόδων

Το Τμήμα Εσόδων είναι αρμόδιο για τις εισπράξεις από τους Φορείς Χρηματοδότησης / Διαχειριστικές Αρχές σε υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και ιδίως για:

 • Την έκδοση των νόμιμων παραστατικών, ανάλογα με την περίπτωση (Γραμμάτιο Είσπραξης, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Τιμολόγιο Επιχορήγησης, Τιμολόγιο Εξωτερικού (invoice) κ.λπ.),
 • Τον έλεγχο και την διαχείριση μπλοκ αποδείξεων,
 • Την χορήγηση της Βεβαίωσης Ειδικότητας για τα μέλη Δ.Ε.Π. (προκειμένου να γίνει έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.),
 • Τον έλεγχο και την έκδοση συμψηφιστικών δελτίων,
 • Την διαδικασία για την έκδοση εγγυητικών επιστολών,
 • Τον έλεγχο και την σύνταξη εμβασμάτων, ενώ συγκεντρώνει και αναλαμβάνει την αποστολή επιταγών σε αλλά Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.,
 • Την διενέργεια του οικονομικού ελέγχου των επιταγών που εκδίδει ο Ειδικός Λογαριασμός και των επιταγών που εξοφλούνται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες,
 • Την υποστήριξη σε διοικητικά και σε οικονομικά θέματα των Πανεπιστημιακών Μονάδων/Εργαστηρίων παροχής υγείας,
 • Τον έλεγχο της νομιμότητας των συμβάσεων χρηματοδοτών (π.χ. δωρεών, τιμητικών αμοιβών κ.λπ.) και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους,
 • Την παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων από τους Φορείς Χρηματοδότησης.

και για κάθε άλλη σχετική ή συναφή αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω.


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣ
Μακρή Αλεξάνδρα (Προϊστάμενος)210 727 5004Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Αθανασίου Ιωάννης210 727 5036Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Γεωργουσοπούλου Βασιλική210 727 5002Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Γκοτζιά Μαρία210 727 5903Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Καγκιούζης Γρηγόρης210 727 5003Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Κοχρονά Σταυρούλα210 727 5928Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Λαΐου Κατερίνα210 727 5924Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Ματσούκη Τρισεύγενη210 727 5921Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Μπερέρης Μιχαήλ210 727 5015Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Μυλωνά Παναγιώτα210 727 5008Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Παφίλη Αικατερίνη210 727 5012Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Προίσκος Γεώργιος210 727 5076Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Ράπτη Δήμητρα210 727 5018Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Σκυλάκη Δήμητρα210 727 5021Παν/πολη-ΤΥΠΑ


Τμήμα Λογιστηρίου & Ανθρωπίνων Πόρων

Το Τμήμα Λογιστηρίου & Ανθρωπίνων Πόρων είναι αρμόδιο, ιδίως για:

 • τον έλεγχο της νομιμότητας των συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού, την καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα του φορέα και την εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την εκτέλεσή τους,
 • την λογιστική παρακολούθηση όλων των οικονομικών συναλλαγών της Υπηρεσίας, εκτός των εσόδων,
 • τον έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών,
 • τον έλεγχο και έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής,
 • τον έλεγχο και έκδοση των συμψηφιστικών δελτίων,
 • τον έλεγχο και διεκπεραίωση ταμειακών διευκολύνσεων και κινήσεων,
 • την καταχώριση των λογιστικών εγγραφών,
 • την παρακολούθηση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του φορέα και των ενσήμων,
 • την τήρηση των βιβλίων,
 • την έκδοση βεβαιώσεων (π.χ. προϋπηρεσίας, αποδοχών κ.λπ.),
 • την διενέργεια πληρωμών,
 • την ενημέρωση και έκδοση αναλυτικών λογιστικών καταστάσεων (προς τους Επιστημονικούς Υπευθύνους, τους Φορείς Χρηματοδότησης, τα Ασφαλιστικά ταμεία, την Δ.Ο.Υ. κ.λπ.),
 • την κατάρτιση Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης σε συνεργασία με το τμήμα Εσόδων,
 • την κατάρτιση του Προϋπολογισμού-Απολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους σε συνεργασία με το τμήμα Εσόδων,
 • την επικοινωνία και συνεργασία με δημόσιους οικονομικούς φορείς για διάφορα οικονομικά θέματα και,
 • την παρακολούθηση, ενημέρωση και τήρηση της σχετικής νομοθεσίας.

και για κάθε άλλη σχετική ή συναφή αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω.


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣ
Φωτάκη Θεοδώρα (Προϊστάμενος)210 727 5952Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Αγγέλου Παναγιώτης210 727 5044Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Αλεξανδροπούλου Ιωάννα210 727 5945Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα210 727 5929Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Αρμένη Ελένη210 727 5931Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Δεληγιάννη Γρηγορία210 368 9673 
Δημάκη Ζωή210 727 5028Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Δημόπουλος Αχιλλέας210 727 5934Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Κακιού Παρασκευή210 727 5987Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Κακκαβά Ελένη210 727 5972Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Καρανικολής Γεώργιος210 746 2950Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Καστανά Κυριακούλα210 727 5937Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Καφύρα Παναγιώτα210 727 5971Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Κοντοπούλου Μαργαρίτα210 727 5963Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Κορέντζελου Αθανασία210 727 7711Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Μήνας Νικόλαος210 727 5005Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Μητσόπουλος Παναγιώτης210 727 5941Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Μπαλωμένου Δήμητρα210 727 5923Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Παλληκάρη Ελένη210 727 5949Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Παναγέα Ιωάννα210 727 5971Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Παπανικολάου Γιώργος210 727 5953Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Προβελεγγίου Μαρία210 727 5027Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Στεφανουδάκη Παρασκευή210 727 5977Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Χατζηθεοδώρου Θεόδωρος210 727 5980Παν/πολη-ΤΥΠΑ