ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Παρουσίαση Τμημάτων


Τμήμα Σχεδιασμού και Προμηθειών

Το Τμήμα Σχεδιασμού & Προμηθειών είναι αρμόδιο, ιδίως :

α) για τον σχεδιασμό ενεργειών μέσω της συλλογής δεδομένων από το πληροφοριακό σύστημα του φορέα και μετά από την απαιτούμενη επεξεργασία αυτών με σκοπό την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα καθώς επίσης και την χορήγηση στατιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας προς τους αρμόδιους φορείς και,

β) για την υποστήριξη και υλοποίηση της διαδικασίας προμηθειών ομοειδών προϊόντων ή ανάθεσης ομοειδών υπηρεσιών σε εξωτερικούς φορείς για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. και των έργων.

Ειδικότερα το Τμήμα Σχεδιασμού & Προμηθειών θα:

 • Καταγράφει τις ανάγκες για την προμήθεια των γενικών λειτουργικών αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. (π.χ. προμήθεια εξοπλισμού, αναλωσίμων κ.λπ.),
 • Συνεργάζεται με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και με τους χειριστές των έργων στον Ε.Λ.Κ.Ε. για την σύνταξη των προκηρύξεων στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων,
 • Παρακολουθεί την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις και ενημερώνει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα σχετικά,
 • Εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των προμηθειών τόσο για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. όσο και των έργων,
 • Ελέγχει τις προς υπογραφή συμβάσεις προμηθειών/ανάθεσης υπηρεσιών,
 • Τηρεί το αρχείο των εγγυητικών επιστολών και,
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση των συμβάσεων προμηθειών/ανάθεσης υπηρεσιών που καλύπτουν τις γενικές λειτουργικές ανάγκες του Ε.Λ.Κ.Ε.

και θα αναλαμβάνει κάθε άλλη σχετική ή συναφή αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω.


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣ
Καββαδίας Γεώργιος (Προϊστάμενος)210 727 5851Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Αρμπουνιώτης Βασίλειος210 727 5857Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Βδουκάκης Αλέξανδρος210 727 5884Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Γιαννιώτου Διονυσία210 727 5783Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Γραφάκου Ευδοκία210 727 5849Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Λαζή Αναγνωστοπούλου Ελένη210 727 5860Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Μπαμπακάρης Παναγιώτης210 727 5881Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Μπατσούλη Χρυσαυγή210 727 5841Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Σαλαμέτη Αλεξάνδρα210 727 5865Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Τσίρη Παρασκευή210 727 5863Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Τσόκα Όλγα210 727 5864Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Χρυσοσπάθης Παναγιώτης210 727 5779Παν/πολη-ΚΕΠΑ


Τμήμα Στήριξης Έργων

Το Τμήμα Στήριξης Έργων είναι αρμόδιο και ιδίως :

 • Συνεργάζεται με τους εν δυνάμει Επιστημονικούς Υπευθύνους για την διαδικασία Υποστήριξης Σύνταξης, Έγκρισης και Υποβολής Πρότασης,
 • Παρέχει στους Επιστημονικούς Υπευθύνους οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορία χρειαστούν κυρίως σε διοικητικά και οικονομικά θέματα για την έγκυρη και έγκαιρη κατάρτιση της πρότασης ή/και του Τεχνικού Δελτίου,
 • Συνεργάζεται με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους και τους συνεργάτες τους για θέματα των έργων που διαχειρίζονται,
 • Ελέγχει και διενεργεί τις διαδικασίες επιλογής απασχόλησης προσωπικού (π.χ. προκηρύξεων, πρακτικών κ.λπ.) των έργων,
 • Ελέγχει την νομιμότητα της μεθοδολογίας επιλογής των ωφελουμένων ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου,
 • Ελέγχει τις εντολές πληρωμής και τις συμβάσεις ως προς την επιλεξιμότητα,
 • Είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της ωρίμασης των έργων, την παρακολούθηση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου των έργων, την διαχείριση των προβλημάτων και αλλαγών στα έργα, την επικοινωνία και ενημέρωση των Φορέων Χρηματοδότησης / Διαχειριστικών Αρχών και την τήρηση των υποχρεώσεων του φορέα ως προς αυτούς,
 • Συντάσσει τους οικονομικούς απολογισμούς ευρωπαϊκών και άλλων έργων,
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και,
 • Παρακολουθεί την συμμετοχή του Φορέα σε διάφορες βάσεις δεδομένων απαραίτητων για την υλοποίηση των έργων.

και αναλαμβάνει κάθε άλλη σχετική ή συναφή αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω.


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣ
Κανέλης Γιώργος (Προϊστάμενος)210 727 5815Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Αθανάσιος Φούντας Αλέξιος210 727 5866Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Αργυρόπουλος Γεώργιος210 727 5883Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Βαζούρας Βασίλειος210 746 2906Αττικό
Βάπτισμα Άννα210 727 5753Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Βρόντου Αικατερίνη210 727 5805Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Γκούμας Θεόδωρος210 727 5879Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα210 727 5833Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Καρακασίδης Γεώργιος210 727 5774Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Καρύδης Αριστείδης210 727 5831Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Κουτρολίκου Ευαγγελία Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Λαζή Ευφροσύνη210 727 5832Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Μαρίνου Έλενη210 727 5852Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Μαυρέα Μαρία210 727 5839Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Μηλαθιανάκη Αικατερίνη210 727 5875Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Μίχα Γαρυφαλλιά210 727 5840Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Μιχαλοπούλου Μαρία210 727 7347Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Νικολούτσου Μαρία210 727 5868Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Οικονομοπούλου Μάρθα210 727 5877Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Πάλλη Μαρία210 727 5845Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Παπαγεωργίου Ιωάννης210 727 5882Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Παπασπύρου Ελένη210 727 5867Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Πίτσιου Σοφία210 727 5788Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Πολυζώη Ευσταθία210 727 5804Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Τσεπέρκα Σοφία210 727 5740Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Φωτοπούλου Φωτεινή210 727 5885Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Χριστοπούλου Δήμητρα210 727 5880Παν/πολη-ΚΕΠΑ


Τμήμα Επικοινωνίας Προβολής & Ποιότητας Υπηρεσιών

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Προβολής & Ποιότητας Υπηρεσιών είναι αρμόδιο, ιδίως:

 • για την λειτουργία Help Desk για την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τον Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Ενημερώνει τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε προκηρύξεις - προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, μελετών κ.λπ., μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων καθώς επίσης και μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Ενημερώνει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και το ευρύτερο κοινό για το έργο του Ε.Λ.Κ.Ε. με την ανάληψη δράσεων δημοσιότητας (ημερίδες, έντυπα, ιστοσελίδα κ.λπ.),
 • Υποστηρίζει διάφορες ενέργειες προβολής και δημοσιότητας όλων των έργων. Ειδικότερα, για τα έργα Ε.Σ.Π.Α. ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας στο πλαίσιο των έργων, συντονίζει τις ενέργειες προβολής και δημοσιότητας όλων των έργων κ.λπ.,
 • Συνεργάζεται με όλα τα Τμήματα του Ε.Λ.Κ.Ε. για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Εφαρμόζει την πολιτική ποιότητας του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Συντονίζει όλες τις δραστηριότητες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και είναι αρμόδιο για την διενέργεια των ετήσιων επιθεωρήσεων από τον Φορέα Πιστοποίησης προκειμένου να γίνεται η ανανέωση της πιστοποίησης της Υπηρεσίας βάσει του προτύπου ISO 9001. Ενδεικτικά:
  • Εφαρμόζει διαδικασίες αξιολόγησης προσωπικού και διαδικασίες αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών από τους αποδέκτες αυτών,
  • Διενεργεί εσωτερικό έλεγχο στις διαδικασίες λειτουργίας και εφαρμογής του Ε.Λ.Κ.Ε.,
  • Εισηγείται για διάφορα θέματα σχετικά με τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες και πρακτικές,
  • Παρακολουθεί και προτείνει σχετικά επιμορφωτικά σεμινάρια για την εκπαίδευση των στελεχών του Ε.Λ.Κ.Ε.

και αναλαμβάνει κάθε άλλη σχετική ή συναφή αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω.


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣ
Δημακοπούλου Βασιλική (Προϊστάμενος)210 727 5936Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Τερζή Γκολφίνη210 727 5983Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Φιστικλής Δημήτριος-Αναστάσιος210 727 5911Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Χατζηθεοδώρου Θεόδωρος210 727 5903Παν/πολη-ΤΥΠΑ


Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων

Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αρμόδιο ιδίως για την:

 • Ανάπτυξη του λογισμικού για τις ανάγκες του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Εγκατάσταση, παραμετροποίηση των εξυπηρετητών (Servers) της Υπηρεσίας,
 • Τεχνική και Λειτουργική Υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Έλεγχος και εκπόνηση προτάσεων αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Ανάπτυξη και ενημέρωση της Ιστοσελίδας, καθώς και της εφαρμογής ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Υποστήριξη των χρηστών,
 • Ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων και,
 • Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας.

και για κάθε άλλη σχετική ή συναφή αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω.


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣ
Κονναρής Αντώνιος (Προϊστάμενος)210 727 5079Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Βορτελίνος Ανδρέας210 727 5927Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Δεσποτόπουλος Αριστείδης210 727 5001Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Θεοχαρόπουλος Ηρακλής210 727 5959Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Καραμπάς Θεόδωρος210 727 5025Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Λυκοβουνιώτη Μαρίνα210 727 5026Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Μονιώδης Γεώργιος210 727 5047Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Νικολογιάννης Χρήστος210 727 5083Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Παπακωνσταντίνου Μυρτώ210 727 5918Παν/πολη-ΤΥΠΑ


Τμήμα Γραμματείας

Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο, ιδίως για:

 • Τη διαχείριση των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, την πρωτοκόλληση, την σάρωση και την αρχειοθέτησή τους,
 • Την τήρηση και αρχειοθέτηση του έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου της Υπηρεσίας,
 • Την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής για την απασχόληση στελεχών στον Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Την τήρηση του μητρώου προσωπικού του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Την συγκέντρωση θεμάτων προς συζήτηση στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών,
 • Την σύνταξη της Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών,
 • Tην σύνταξη και τήρηση αρχείου των πρακτικών με τις αποφάσεις όλων των συνεδριάσεων,
 • Tο άνοιγμα του κωδικού αριθμού έργου,
 • Tην τήρηση κεντρικών αρχείων της Υπηρεσίας,
 • Tην παρακολούθηση της ροής εργασιών των Τμημάτων,
 • Tην υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών σε πάσης φύσεως ζητήματα του Ε.Λ.Κ.Ε. (οικονομικά, νομικά κ.λπ.),
 • Tην συνεργασία με το Δικαστικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών για δικαστικές υποθέσεις που αφορούν στον Ε.Λ.Κ.Ε. ή/και στην άσκηση ένδικων μέσων,
 • Την παροχή νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στους Επιστημονικούς Υπευθύνους σε θέματα διαχείρισης των έργων.

και για κάθε άλλη σχετική ή συναφή αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω.


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣ
Δημοπούλου Σταυρούλα (Προϊστάμενος)210 727 5034Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Γκογκόνη Κατερίνα210 727 5035Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Ηλιοπούλου Αναστασία210 727 5035Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Κανονίδου Θεοπίστη210 727 5974Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Κορέντζελου Αθανασία210 727 7711Παν/πολη-ΔΝΕΓ
Κυριαζή Έρση210 727 5041Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Λυκίδου Αναστασία210 727 5982Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Ντελεδήμου Πετρούλα210 727 5980Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Ρήτου Γεωργία210 727 5038Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Φάκλαρη Κλεοπάτρα210 727 5078Παν/πολη-ΤΥΠΑ


Τμήμα Εσόδων

Το Τμήμα Εσόδων είναι αρμόδιο για τις εισπράξεις από τους Φορείς Χρηματοδότησης / Διαχειριστικές Αρχές σε υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων και ιδίως για:

 • Την έκδοση των νόμιμων παραστατικών, ανάλογα με την περίπτωση (Γραμμάτιο Είσπραξης, Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, Τιμολόγιο Επιχορήγησης, Τιμολόγιο Εξωτερικού (invoice) κ.λπ.),
 • Τον έλεγχο και την διαχείριση μπλοκ αποδείξεων,
 • Την χορήγηση της Βεβαίωσης Ειδικότητας για τα μέλη Δ.Ε.Π. (προκειμένου να γίνει έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.),
 • Τον έλεγχο και την έκδοση συμψηφιστικών δελτίων,
 • Την διαδικασία για την έκδοση εγγυητικών επιστολών,
 • Τον έλεγχο και την σύνταξη εμβασμάτων, ενώ συγκεντρώνει και αναλαμβάνει την αποστολή επιταγών σε αλλά Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.,
 • Την διενέργεια του οικονομικού ελέγχου των επιταγών που εκδίδει ο Ειδικός Λογαριασμός και των επιταγών που εξοφλούνται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες,
 • Την υποστήριξη σε διοικητικά και σε οικονομικά θέματα των Πανεπιστημιακών Μονάδων/Εργαστηρίων παροχής υγείας,
 • Τον έλεγχο της νομιμότητας των συμβάσεων χρηματοδοτών (π.χ. δωρεών, τιμητικών αμοιβών κ.λπ.) και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους,
 • Την παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων από τους Φορείς Χρηματοδότησης.

και για κάθε άλλη σχετική ή συναφή αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω.


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣ
Μακρή Αλεξάνδρα (Προϊστάμενος)210 727 5004Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Γεωργουσοπούλου Βασιλική210 727 5002Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Δεληγιάννη Μαρία210 727 5973Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Καγκιούζης Γρηγόρης210 727 5003Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Κοχρονά Σταυρούλα210 727 5928Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Λαΐου Κατερίνα210 727 5924Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Λάππα Μαγδαληνή210 727 5995Παν/πολη-ΚΕΠΑ
Ματσούκη Τρισεύγενη210 727 5921Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Μπερέρης Μιχαήλ210 727 5015Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Μυλωνά Παναγιώτα210 727 5008Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Νικολούλια Αθηνά210 727 5021Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Παφίλη Αικατερίνη210 727 5012Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Πηνελόπη Ταμανίδη Νεκταρία Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Ράπτη Δήμητρα210 727 5018Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Χατζηγιάννη Διονυσία210 727 5922Παν/πολη-ΤΥΠΑ


Τμήμα Λογιστηρίου

Οι κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος Λογιστηρίου είναι οι ακόλουθες:

 • Η τήρηση κι ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων της παρ. 13 του άρθρου 60 του ν. 4485/2017. Η τήρηση κι ενημέρωση Μητρώου κατασχέσεων, εκχωρήσεων απαιτήσεων και ενεχυριάσεων,
 • Η λογιστική παρακολούθηση όλων των οικονομικών συναλλαγών της Διεύθυνσης, εκτός των εσόδων,
 • Ο έλεγχος της νομιμότητας των δαπανών,
 • Ο έλεγχος της κανονικότητας των δαπανών,
 • Ο παρεμπίπτων έλεγχος των δαπανών σύμφωνα με το δεδικασμένο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,
 • Ο έλεγχος και η έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
 • Ο έλεγχος και η έκδοση των συμψηφιστικών δελτίων,
 • Η διεκπεραίωση ταμειακών διευκολύνσεων,
 • Η καταχώριση των λογιστικών εγγραφών,
 • Η έκδοση και χορήγηση πάσης φύσεως βεβαιώσεων (π.χ. προϋπηρεσίας, αποδοχών κ.λπ.),
 • Η ενημέρωση και έκδοση αναλυτικών λογιστικών καταστάσεων (προς τους Επιστημονικούς Υπευθύνους, τους Φορείς Χρηματοδότησης, τα Ασφαλιστικά ταμεία, την Δ.Ο.Υ. κ.λπ.),
 • Η κατάρτιση Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης σε συνεργασία με το τμήμα Εσόδων,
 • Η κατάρτιση και παρακολούθηση του Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ και των αναμορφώσεών του λόγω ένταξης ή/και μεταβολών των προϋπολογισμών των έργων και προγραμμάτων, καθώς και η παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης σε συνεργασία με το Τμήμα Εσόδων,
 • Η παρακολούθηση του Προϋπολογισμού των έργων και του ΕΛΚΕ πριν από την εκκαθάριση και εκτέλεση κάθε δαπάνης,
 • Η χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών,
 • Η εκκαθάριση πάσης φύσεως αποδοχών και των κάθε είδους αποζημιώσεων για το προσωπικό που απασχολείται σε έργα ή προγράμματα του ΕΛΚΕ, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση,
 • Η εκκαθάριση πάσης φύσεως δαπανών εκτός των ως άνω αποδοχών,
 • Η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, του απολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών.
 • Η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε., η εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλίδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε. σε συνεργασία με το Τμήμα Εσόδων,
 • Η παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών του Ε.Λ.Κ.Ε. και η τήρηση των οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του,
 • Η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, η υποβολή της στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Δημοσιολογικών Διατάξεων και στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και η κοινοποίησή της στη Σύγκλητο και τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., σε συνεργασία με το Τμήμα Γραμματείας,
 • Η κατάρτιση του απολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους σε συνεργασία με το τμήμα Εσόδων,
 • Η κατάρτιση του μηνιαίου προγραμματισμού των αναγκών για τη μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων από την Τράπεζα της Ελλάδος προς τα πιστωτικά Ιδρύματα,
 • Η επικοινωνία και συνεργασία με δημόσιους οικονομικούς φορείς για διάφορα οικονομικά θέματα,
 • Η παρακολούθηση, ενημέρωση και τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας,
 • Η επικαιροποίηση των διαδικασιών, των εντύπων, των οδηγιών εργασίας και των συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων που αφορούν το αντικείμενο του Τμήματος,
 • Η ανάληψη κάθε άλλης σχετικής ή συναφούς αρμοδιότητας προς τα ανωτέρω,

και κάθε άλλη σχετική ή συναφή αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω.


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣ
Φωτάκη Θεοδώρα (Προϊστάμενος)210 727 5952Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Κοντοπούλου Μαργαρίτα210 727 5963Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Μπαλωμένου Δήμητρα210 727 5923Παν/πολη-ΤΥΠΑ


Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων

Οι κύριες αρμοδιότητες του Τμήματος Ανθρωπίνων Πόρων είναι οι ακόλουθες:

 • Η υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και η σχετική εισήγηση προς αυτά επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις,
 • Η εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και η παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών που προβλέπονται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος,
 • Η παρακολούθηση, καταγραφή και επικαιροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας επί θεμάτων απασχόλησης προσωπικού,
 • Ο έλεγχος και η διενέργεια προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πρόσθετου επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού των έργων / προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. ,
 • Ο έλεγχος και η διεκπεραίωση των πρακτικών αξιολόγησης και επιλογής πρόσθετου επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται σε έργα και προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. ,
 • Η υποστήριξη της Επιτροπής Ενστάσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας σε θέματα που αφορούν την επιλογή και αξιολόγηση πρόσθετου προσωπικού,
 • Ο έλεγχος και η διεκπεραίωση αιτημάτων του προσωπικού του Α.Ε.Ι για την έγκριση εκτέλεσης πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή σε έργα ή προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Ο έλεγχος και η διεκπεραίωση των αιτημάτων των Επιστημονικών Υπευθύνων περί απασχόλησης προσωπικού χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής (αιτήματα απασχόλησης προσωπικού που θα απασχοληθεί ευκαιριακά, αιτήματα απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού που ασκεί ερευνητικό ή ακαδημαϊκό έργο ή προσωπικού που έχει αξιολογηθεί από το Φορέα Χρηματοδότησης) ,
 • Η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας σε ζητήματα απασχόλησης προσωπικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
 • Η απογραφή των φυσικών προσώπων που απασχολούνται σε έργα ή προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου,
 • Ο έλεγχος και η διεκπεραίωση αιτημάτων που αφορούν στην έκδοση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης (ΑΑΥ) που αφορούν στην απασχόληση προσωπικού και η καταχώριση αυτών στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Ο έλεγχος και η διεκπεραίωση των αιτημάτων απασχόλησης των ακαδημαϊκών υποτρόφων σύμφωνα την ισχύουσα νομοθεσία,
 • Ο έλεγχος και η διεκπεραίωση των αιτημάτων ανανέωσης των συμβάσεων του πρόσθετου επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού που απασχολείται σε έργα και προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Ο έλεγχος του ανώτατου ορίου και του ύψους της αμοιβής καθώς και της ανώτατης χρονικής διάρκειας απασχόλησης πάσης φύσεως προσωπικού που μπορεί να απασχοληθεί σε έργα ή προγράμματα του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με το είδος της συμβατικής τους σχέσης, την ισχύουσα νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο κάθε έργου,
 • Ο έλεγχος και η διεκπεραίωση των συμβάσεων απασχόλησης φυσικών προσώπων, των συμβάσεων υποτροφίας, καθώς και των συμβάσεων που αφορούν σε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, αλλά και ο έλεγχος των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν, η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα του φορέα και η εφαρμογή όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών για την εκτέλεσή τους,
 • Η τήρηση μητρώου φυσικών προσώπων που απασχολούνται ως πρόσθετο προσωπικό σε έργα και προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, και αμείβονται σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Η τήρηση διατυπώσεων της εθνικής νομοθεσίας που αφορούν στις συμβάσεις απασχόλησης προσωπικού (αναγγελία συμβάσεων εργασίας, υποβολή στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κ.λπ.),
 • Ο έλεγχος της τήρησης και χορήγησης των αδειών του πρόσθετου προσωπικού που απασχολείται δυνάμει σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε έργα ή προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • Η μισθολογική κατάταξη του προσωπικού που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (αναγνώριση προϋπηρεσίας, μισθολογική εξέλιξη, κλπ),
 • Ο έλεγχος γνησιότητας των δικαιολογητικών που αφορούν στη μισθολογική κατάταξη του προσωπικού που απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
 • Η τήρηση του παρουσιολογίου και των αδειών του προσωπικού που απασχολείται στην ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ με οποιαδήποτε συμβατική σχέση και η ενημέρωση του προσωπικού με αυτά τα θέματα,
 • Η διενέργεια της διαδικασίας της αξιολόγησης του προσωπικού που απασχολείται στην ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ και η ενημέρωση του προσωπικού με αυτά τα θέματα,
 • Η χορήγηση βεβαιώσεων ή κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου/στοιχείου που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος,
 • Η επικοινωνία και συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς ή οργανισμούς για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν σε θέματα απασχόλησης προσωπικού,
 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (νομικών, διοικητικών κ.λ.π) στους Επιστημονικούς Υπευθύνους σε θέματα απασχόλησης προσωπικού,
 • Η επικαιροποίηση των διαδικασιών, των εντύπων, των οδηγιών εργασίας και των συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων που αφορούν το αντικείμενο του Τμήματος,
 • Η ανάληψη κάθε άλλης σχετικής ή συναφούς αρμοδιότητας προς τα ανωτέρω,

και κάθε άλλη σχετική ή συναφή αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω.


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣ
Αλεξανδροπούλου Ιωάννα210 727 5945Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Αποστολοπούλου Πολυξένη210 368 9712Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Βεράρου Δέσποινα Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Κακιού Παρασκευή210 727 5987Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Μαρία Παρσά210 727 5013Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Μήνας Νικόλαος210 727 5005Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Μπασμπάνου Μαρία210 727 5016Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Νικολή Καλλιόπη210 727 5042Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Παλληκάρη Ελένη (Προϊστάμενος)210 727 5949Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Στεφανουδάκη Παρασκευή210 727 5977Παν/πολη-ΤΥΠΑ
Τσέλιου Ειρήνη210 727 5045Παν/πολη-ΤΥΠΑ