ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Παρουσίαση Τμημάτων


Τμήμα Γραμματείας

Στο τμήμα Γραμματείας περιλαμβάνονται το Γραφείο Νομικής Στήριξης και το Γραφείο Προμηθειών.

Το Τμήμα Γραμματείας ασχολείται με τις εργασίες που είναι απαραίτητες για:

 • την συγκέντρωση θεμάτων προς συζήτηση στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών,
 • την σύνταξη της Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών,
 • την σύνταξη και τήρηση αρχείου των πρακτικών με τις αποφάσεις όλων των συνεδριάσεων,
 • το άνοιγμα του κωδικού αριθμού έργου,
 • την τήρηση κεντρικών αρχείων της υπηρεσίας,
 • τον καθορισμό και παρακολούθηση της ροής εργασιών,
Επικοινωνήστε
Χρ. Λαδά:
Κεντρικό τηλ.* 210 368 9194 / rc[at]elke.uoa.gr
Πανεπιστημιόπολη:
Κεντρικό τηλ.* 210 727 5064 / rcc[at]elke.uoa.gr


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δημοπούλου Σταυρούλα210 368 9039ΧΡ. ΛΑΔΑΠροϊστάμενος
Ηλιοπούλου Αναστασία210 368 9035ΧΡ. ΛΑΔΑΥπεύθυνη Γραφείου
Γραμματίκα Μερβακίτη Ελένη210 727 5078ΠΑΝ/ΠΟΛΗΥπεύθυνη Γραφείου
Βάγγαλης Ανδρέας ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Κανονίδου Θεοπίστη210 727 5974ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Κάρδαρη Ιωάννα210 727 5829ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Κυριαζή Έρση ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Νιγιάννη Χριστίνα210 368 9089ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Νικολή Καλλιόπη210 727 5977ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Πολυδωρίδη Χριστίνα210 368 9241ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Φάκλαρη Κλεοπάτρα210 368 9089ΧΡ. ΛΑΔΑ 

*Το κεντρικό τηλέφωνο καλεί εκ περιτροπής όλα τα τηλέφωνα του τμήματος

Το Γραφείο Νομικής Στήριξης::

 • ελέγχει την νομιμότητα των συμβάσεων χρηματοδότησης ερευνητικών ή άλλων έργων, των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών και των συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού,
 • παρέχει νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στον φορέα και τους Επιστημονικούς Υπευθύνους κατά την κατάρτιση προτάσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων, κατά τη διενέργεια διαγωνισμών προμήθειας ή υπηρεσιών και τη διενέργεια ελέγχων από τους Φορείς Χρηματοδότησης/Διαχειριστικές Αρχές ή/και από οποιοδήποτε Ελεγκτικό Φορέα,
 • ελέγχει την νομιμότητα της μεθοδολογίας επιλογής των ωφελουμένων ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε έργου,
 • αναλαμβάνει την παροχή γνωμοδοτήσεων σε πάσης φύσεως θέματα που αφορούν στον Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • συνεργάζεται με το Δικαστικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών για γνωμοδοτήσεις σε διαχειριστικά θέματα και θέματα λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. καθώς επίσης και στην διαχείριση δικαστικών υποθέσεων που αφορούν στον Ε.Λ.Κ.Ε. ή/και στην άσκηση ένδικων μέσων.
Επικοινωνήστε
Χρ. Λαδά:
Κεντρικό τηλ.* 210 368 9198 / rc[at]elke.uoa.gr


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αλεξανδροπούλου Ιωάννα210 368 9248ΧΡ. ΛΑΔΑΠροϊστάμενος
Δεληγιάννη Γρηγορία210 368 9162ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Καρούζου Παναγιώτα210 368 9102ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Κουτσούκου Ελένη210 368 9191ΧΡ. ΛΑΔΑ 

*Το κεντρικό τηλέφωνο καλεί εκ περιτροπής όλα τα τηλέφωνα του τμήματος


Το Γραφείο Προμηθειών είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη και υλοποίηση της διαδικασίας προμηθειών ομοειδών προϊόντων ή ανάθεσης ομοειδών υπηρεσιών σε εξωτερικούς φορείς για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Λ.Κ.Ε. και των ερευνητικών προγραμμάτων.

Όλες οι προμήθειες ομοειδών προϊόντων ή αναθέσεις ομοειδών υπηρεσιών γίνονται σύμφωνα με την ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β΄ 826/10.9.96 όπως κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/09 και τροποποιήθηκε με το αρ. 36 Ν.3848/2009 (ΦΕΚ Α΄ 71/2010), τον Οδηγό χρηματοδότησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α΄ 152/28.6.2002) και την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες των διαγωνισμών μπορείτε να απευθύνεστε στους παρακάτω υπαλλήλους:

Επικοινωνήστε

Χρ. Λαδά:
rc[at]elke.uoa.gr


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Κοντοπούλου Βασιλική210 368 9117ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Μινάκη Πλουμίτσα210 727 5860ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Μπουρλετίδης Δημήτριος210 727 5861ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Τσίρη Παρασκευή210 727 5863ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Τσόκα Όλγα210 727 5864ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 


Τμήμα Διοικητικής Στήριξης

Το Τμήμα ασχολείται με:

 • την διαχείριση των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, την πρωτοκόλληση, την σάρωση και την αρχειοθέτησή τους και την αποτελεσματική ανάθεση της διεκπεραίωσής τους σε υπαλλήλους του οργανισμού καθώς και την παρακολούθηση της ροής - εξέλιξης των εργασιών.
 • την καταγραφή των αναγκών για την προμήθεια των γενικών λειτουργικών ειδών του Ε.Λ.Κ.Ε. (π.χ. προμήθεια εξοπλισμού, αναλωσίμων κ.λπ.),
 • την τήρηση του έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου της Υπηρεσίας,
 • την αρχειοθέτηση των εγγράφων (τοποθέτηση εγγράφων μέσα σε φακέλους, την κωδικοποίηση φακέλων, την τήρηση φακέλων σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή).
Επικοινωνήστε
Χρ. Λαδά:
Kεντρικό τηλ.* 210 368 9192 / rc[at]elke.uoa.gr (Πρωτόκολλο)
Kεντρικό τηλ.* 210 368 9013 / rc[at]elke.uoa.gr (Αρχείο)
Πανεπιστημιόπολη:
Kεντρικό τηλ.* 210 727 5066 / rcc[at]elke.uoa.gr (Πρωτόκολλο)
Kεντρικό τηλ.* 210 727 5017 / rcc[at]elke.uoa.gr (Αρχείο)


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ανδριόπουλος Αγησίλαος210 727 5975ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Βαζούρας Βασίλειος210 727 5017ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Βασιλείου Ιωάννης210 368 9022ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Βουδούρη Μαριάννα210 368 9186ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Γκογκόνη Κατερίνα210 727 5030ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Κατσάνης Παναγιώτης210 368 9189ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Καφεντζής Χρήστος210 727 5017ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Κοκκώνης Γεώργιος210 368 9013ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Κουμουνδούρος Ιωάννης210 727 5975ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Κωνσταντοπούλου Βασιλική210 368 9033ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Λάππας Γεώργιος210 727 5076ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Μπατσούλη Χρυσαυγή210 727 5841ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Παναγόπουλος Ζώης210 368 9234ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Παυλή Παρασκευή ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Ρέγκα Χαραλαμπία210 368 9022ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Σπηλιόπουλος Δημήτριος210 727 5947ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Φουρτούνη Μαρία210 368 9022ΧΡ. ΛΑΔΑ 

*Το κεντρικό τηλέφωνο καλεί εκ περιτροπής όλα τα τηλέφωνα του τμήματος


Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών

Το Τμήμα Εισπράξεων και Πληρωμών είναι υπεύθυνο για τις εισπράξεις χρημάτων από τους Φορείς Χρηματοδότησης / Διαχειριστικές Αρχές σε υλοποίηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων καθώς και για τις πληρωμές όλων των δικαιούχων κατά την υλοποίηση των έργων.

To τμήμα αποτελείται από δύο γραφεία:

 • το Γραφείο Εισπράξεων και το
 • Γραφείο Πληρωμών

Το Γραφείο Εισπράξεων είναι υπεύθυνο για:

 • να εκδίδει τα κάτωθι νόμιμα παραστατικά, ανάλογα με την περίπτωση:
 • Γραμμάτιο Είσπραξης (εκδίδεται για κάθε εισροή)
 • Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (εκδίδεται για κάθε είδους παροχή υπηρεσιών)
 • Τιμολόγιο Επιχορήγησης (εκδίδεται μόνο για Δημόσιους Φορείς ή Ν.Π.Δ.Δ)
 • Τιμολόγια Εξωτερικού (invoices) (εκδίδονται για φορείς του εξωτερικού)
 • την διαχείριση και τον έλεγχο μπλοκ αποδείξεων, την Βεβαίωση Ειδικότητας για τα μέλη Δ.Ε.Π. (προκειμένου να γίνει έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.),
 • να ελέγχει και εκδίδει συμψηφιστικά δελτία,
 • να εκδίδει εγγυητικές επιστολές και αναλαμβάνει τις μαζικές πληρωμές μέσω τραπεζικών λογαριασμών για τα έργα Ε.Σ.Π.Α.,
 • να αποστέλλει εμβάσματα, ενώ συγκεντρώνει και αναλαμβάνει την αποστολή επιταγών σε αλλά Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.,
 • να αναλαμβάνει την ενημέρωση και παρακολούθηση των τραπεζικών λογαριασμών
 • να διενεργεί τον οικονομικό έλεγχο των επιταγών που εκδίδει ο Ειδικός Λογαριασμός και των επιταγών που εξοφλούνται από τη συνεργαζόμενη τράπεζα.
 • να καταρτίζει τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης σε συνεργασία με το τμήμα Λογιστηρίου, το έντυπο του Προϋπολογισμού-Απολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους,
Επικοινωνήστε
Χρ. Λαδά:
Kεντρικό τηλ.* 210 368 9195 / rc[at]elke.uoa.gr
Πανεπιστημιόπολη:
Kεντρικό τηλ.* 210 727 5063 / rcc[at]elke.uoa.gr


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Αθανασίου Ιωάννης210 727 5076ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Κοχρονά Σταυρούλα210 368 9003ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Μακρή Αλεξάνδρα210 727 5004ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Ματσούκη Τρισεύγενη210 368 9041ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Νικολούλια Αθηνά210 368 9149ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Παφίλη Αικατερίνη210 368 9059ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Ράπτη Δήμητρα210 727 5018ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 

*Το κεντρικό τηλέφωνο καλεί εκ περιτροπής όλα τα τηλέφωνα του τμήματος


Το Γραφείο Πληρωμών είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση όλων των πράξεων πληρωμής που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. Πιο συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες του Γραφείου Πληρωμών συνοψίζονται στις παρακάτω:

 • Παραλαβή επιταγών
 • Φύλαξη επιταγών
 • Πληρωμή επιταγών
 • Τήρηση αρχείου καταστατικών δικαιούχων και πληρεξούσιων για πληρωμή
 • Τήρηση αρχείου ενεχυριασμένων συμβάσεων
 • Τήρηση αρχείου εγγυητικών επιστολών προμηθευτών του Ε.Λ.Κ.Ε.
Επικοινωνήστε
Χρ. Λαδά:
Kεντρικό τηλ.* 210 368 9195 / rc[at]elke.uoa.gr
Πανεπιστημιόπολη:
Kεντρικό τηλ.* 210 727 5063 / rcc[at]elke.uoa.gr


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Λαΐου Κατερίνα210 368 9026ΧΡ. ΛΑΔΑΥπεύθυνη Γραφείου
Καρανικολής Γεώργιος210 727 5947ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Παπακωνσταντίνου Γεωργία210 368 9025ΧΡ. ΛΑΔΑ 

*Το κεντρικό τηλέφωνο καλεί εκ περιτροπής όλα τα τηλέφωνα του τμήματος


Τμήμα Συλλογής, Διάχυσης Πληροφοριών και Στήριξης Ερευνητικών έργων

Το Τμήμα Συλλογής, Διάχυσης Πληροφοριών και Στήριξης Ερευνητικών Έργων:

 • είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση του Ε.Λ.Κ.Ε. σχετικά με προκηρύξεις – προσκλήσεις ενδιαφέροντος που δημοσιεύονται από διάφορους Φορείς Χρηματοδότησης/ Διαχειριστικές Αρχές, με σκοπό τη διάχυση της πληροφορίας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, κυρίως ως προς τις δυνατότητες και τις απαιτήσεις τους,
 • αναλαμβάνει την ενημέρωση των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε προκηρύξεις – προσκλήσεις ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, μελετών κ.λπ., μέσω επιστολών ή/και ηλεκτρονικών μηνυμάτων καθώς επίσης και μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • είναι υπεύθυνο για τη διαδικασία Υποστήριξης Σύνταξης, Έγκρισης και Υποβολής Πρότασης η οποία αποτελεί ουσιαστικά την διαδικασία του τελικού ελέγχου του περιεχομένου αυτής πριν την προώθησή της στο αρμόδιο συλλογικό όργανο του Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα την εγκρίνει και στην συνέχεια θα προωθήσει στον Φορέα Χρηματοδότησης /Διαχειριστική Αρχή,
 • παρέχει στους Επιστημονικούς Υπευθύνους οποιαδήποτε βοήθεια και πληροφορία χρειαστούν για την έγκυρη και έγκαιρη κατάρτιση της πρότασης ή/και του Τεχνικού Δελτίου,
 • αναλαμβάνει, μετά την ολοκλήρωσή και τον τελικό έλεγχο της πρότασης, την προώθησή της και την παρακολούθηση της πορείας της μέχρι την τελική έγκριση ή απόρριψη από τον Φορέα Χρηματοδότησης / Διαχειριστική Αρχή,
 • τέλος είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της ωρίμασης των έργων, την παρακολούθηση τόσο του φυσικού όσο και του οικονομικού αντικειμένου των έργων, την διαχείριση των προβλημάτων και αλλαγών στα έργα, την επικοινωνία και ενημέρωση των Φορέων Χρηματοδότησης / Διαχειριστικών Αρχών και την τήρηση των υποχρεώσεων του φορέα.
Επικοινωνήστε
Χρ. Λαδά:
Kεντρικό τηλ.* 210 368 9498 / rc[at]elke.uoa.gr
Πανεπιστημιόπολη:
Kεντρικό τηλ.*210 727 5068 / rcc[at]elke.uoa.gr


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Καββαδίας Γεώργιος210 727 5851ΠΑΝ/ΠΟΛΗΠροϊστάμενος
Αντωνίου Ηλίας210 727 5922ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Γραφάκου Ευδοκία210 727 5021ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Δέρβη Κατερίνα210 727 5805ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Ευαγγελάτος Δημήτρης210 727 5808ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Κακαρούχα Παρασκευή210 727 5813ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Κανέλης Γιώργος210 727 5815ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Καρβέλα Δέσποινα210 727 5819ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Καρύδης Αριστείδης210 727 5831ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Καφύρα Παναγιώτα210 727 5919ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Λάππα Μαγδαληνή210 727 5835ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Πανούτσος Ανδρέας210 727 5848ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Παπαγεωργίου Ιωάννης210 727 5039ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 

*Το κεντρικό τηλέφωνο καλεί εκ περιτροπής όλα τα τηλέφωνα του τμήματος


Τμήμα Λογιστηρίου

Το Τμήμα Λογιστηρίου αποτελείται από το Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών και το Γραφείο Καταχώρισης Λογιστικών Εγγράφων και Έκδοση Λογιστικών Στοιχείων και Καταστάσεων.

Το Τμήμα Λογιστηρίου είναι υπεύθυνο για:

 • την λογιστική παρακολούθηση όλων των οικονομικών συναλλαγών της υπηρεσίας, εκτός των εισπράξεων και πληρωμών,
 • τον έλεγχο της νομιμότητας και της κανονικότητας των δαπανών,
 • τον έλεγχο και έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής,
 • τον έλεγχο και έκδοση των Συμψηφιστικών Δελτίων,
 • τον έλεγχο και διεκπεραίωση ταμειακών διευκολύνσεων,
 • την καταχώριση των λογιστικών εγγραφών,
 • την παρακολούθηση των ενσήμων,
 • την τήρηση των βιβλίων,
 • την έκδοση αναλυτικών λογιστικών καταστάσεων (προς τους Επιστημονικούς Υπευθύνους, τους Φορείς Χρηματοδότησης, τα Ασφαλιστικά ταμεία, την Δ.Ο.Υ. κ.λπ.). την κατάρτιση Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης, του Προϋπολογισμού-Απολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. στο πλαίσιο των υποχρεώσεων προς το Γενικό Λογιστήριο του κράτους σε συνεργασία με το τμήμα Εισπράξεων.
 • τη διαδικασία υποστήριξης σύνταξης, έγκρισης και υποβολής ευρωπαϊκών προτάσεων στην διαδικασία του τελικού ελέγχου του περιεχομένου αυτής πριν την προώθησή της στον Φορέα Χρηματοδότησης,
 • την σύνταξη των οικονομικών απολογισμών ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων.
Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών

Επικοινωνήστε
Χρ. Λαδά:
Kεντρικό τηλ.* 210 368 9192 / rc[at]elke.uoa.gr
Πανεπιστημιόπολη:
Kεντρικό τηλ.* 210 727 5066 / rcc[at]elke.uoa.gr


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Φωτάκη Θεοδώρα210 368 9015ΧΡ. ΛΑΔΑΠροϊστάμενος
Αγγέλου Παναγιώτης210 727 5044ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Αλεξοπούλου Ελένη210 727 5006ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Βορέα Στυλιανή210 368 9023ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Καστανά Κυριακούλα210 368 9216ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Μήνας Νικόλαος210 727 5005ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Παπαγεωργίου Φωτεινή210 368 9012ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Προβελεγγίου Μαρία210 727 5027ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Φωτεινή Φωτοπούλου210 727 5885ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Χατζηάρα Αρετή210 368 9186ΧΡ. ΛΑΔΑ 

*Το κεντρικό τηλέφωνο καλεί εκ περιτροπής όλα τα τηλέφωνα του τμήματος


Γραφείο Καταχώρισης Λογιστικών Εγγράφων και Έκδοση Λογιστικών Στοιχείων και Καταστάσεων

Επικοινωνήστε
Χρ. Λαδά:
Kεντρικό τηλ.* 210 368 9192 / rc[at]elke.uoa.gr
Πανεπιστημιόπολη:
Kεντρικό τηλ.* 210 727 5066 / rcc[at]elke.uoa.gr


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Φωτάκη Θεοδώρα210 368 9015ΧΡ. ΛΑΔΑΠροϊστάμενος
Αθανασιάδου Σοφία210 368 9108ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα210 368 9016ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Αρμένη Ελένη210 368 9037ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Δημάκη Ζωή210 727 5028ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Δημόπουλος Αχιλλέας210 368 9014ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Κοντοπούλου Μαργαρίτα210 368 9030ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Λαζή Ευφροσύνη210 727 5832ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Μαυρέα Μαρία210 727 5839ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Μίχα Λίνα210 727 5840ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Μπαλωμένου Δήμητρα210 727 5923ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Πάλλη Μαρία210 727 5845ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Παλληκάρη Ελένη210 368 9038ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Παπαγιάννη Παρασκευή210 727 5849ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 

*Το κεντρικό τηλέφωνο καλεί εκ περιτροπής όλα τα τηλέφωνα του τμήματος


Τμήμα Ποιότητας Υπηρεσιών και Προβολής

Το Τμήμα είναι υπεύθυνο για τις δραστηριότητες ποιότητας υπηρεσιών και προβολής.

Οι δραστηριότητες ποιότητας υπηρεσιών αφορούν τις οριζόντιες διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και είναι οι εξής:

 • Επιτροπή Ανασκόπησης του Συστήματος
 • Κωδικοποίηση του Συστήματος Ποιότητας του Ε.Λ.Κ.Ε.
 • Εσωτερικοί Έλεγχοι
 • Μη Συμμορφώσεις και Προτάσεις Βελτίωσης
 • Διαχείριση Προσωπικού
 • Αξιολόγηση Ποιότητας Υπηρεσιών

Οι δραστηριότητες προβολής και δημοσιότητας περιλαμβάνουν:

 • Ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και του ευρύτερου κοινού για το έργο του Ε.Λ.Κ.Ε. με την ανάληψη δράσεων δημοσιότητας (ημερίδες, έντυπα κ.λπ.).
 • Υποστήριξη των διάφορων ενεργειών προβολής και δημοσιότητας όλων των ερευνητικών προγραμμάτων. Ειδικότερα, για τα έργα Ε.Σ.Π.Α. ενημερώνει όλους τους εμπλεκόμενους για τις υποχρεώσεις δημοσιότητας στο πλαίσιο των έργων, συντονίζει τις ενέργειες προβολής και δημοσιότητας όλων των έργων κ.λπ.
 • Συνεργασία με το Τμήμα Μηχανοργάνωσης και το Τμήμα Γραμματείας για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε..
 • Τέλος, το Τμήμα είναι υπεύθυνο:

 • για τον συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και για την διενέργεια των ετήσιων επιθεωρήσεων από τον Φορέα Πιστοποίησης προκειμένου να γίνεται η ανανέωση της διαδικασίας πιστοποίησης της υπηρεσίας,
 • για την Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων Ε.Σ.Π.Α., (τύπος επιβεβαίωσης Β και Γ) η οποία χορηγήθηκε μετά από την υποβολή του εντύπου τεκμηρίωσης και επιτόπιο έλεγχο από ελεγκτικό κλιμάκιο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Επικοινωνήστε
Χρ. Λαδά:
Kεντρικό τηλ.* 210 368 9197 / rc[at]elke.uoa.gr


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Δημακοπούλου Βασιλική210 368 9036ΧΡ. ΛΑΔΑΠροϊστάμενος
Κούτρα Μαρία210 368 9222ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Φωτόπουλος Αθανάσιος210 727 5914ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Χοχλάκη Ευγενία210 727 5932ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 

*Το κεντρικό τηλέφωνο καλεί εκ περιτροπής όλα τα τηλέφωνα του τμήματος


Τμήμα Μηχανοργάνωσης

Το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι υπεύθυνο για:

 • την ανάπτυξη του λογισμικού για τις ανάγκες του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • την ανάπτυξη και την ενημέρωση της Ιστοσελίδας, καθώς και της εφαρμογής ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε.,
 • την υποστήριξη των χρηστών,
 • την εγκατάσταση, παραμετροποίηση των εξυπερετητών (Servers) της υπηρεσίας,
 • την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων,
 • την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας.
Επικοινωνήστε
Χρ. Λαδά:
Kεντρικό τηλ.* 210 368 9006 / rc[at]elke.uoa.gr
Πανεπιστημιόπολη:
Kεντρικό τηλ.* 210 727 5069 / rcc[at]elke.uoa.gr


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Κονναρής Αντώνιος210 727 5079ΠΑΝ/ΠΟΛΗΠροϊστάμενος
Βορτελίνος Ανδρέας210 368 9161ΧΡ. ΛΑΔΑ 
Καραμπάς Θεόδωρος210 727 5025ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Λυκοβουνιώτη Μαρίνα210 727 5026ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Μονιώδης Γεώργιος210 727 5047ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Περδικοπάνης Νικόλαος ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 

*Το κεντρικό τηλέφωνο καλεί εκ περιτροπής όλα τα τηλέφωνα του τμήματος


Τμήμα Διαχειριστικής Υποστήριξης Πανεπιστημιακών Μονάδων/Εργαστηρίων

Το Τμήμα Διαχειριστικής Υποστήριξης των Πανεπιστημιακών Μονάδων/Εργαστηρίων ασχολείται με την οικονομική διαχείριση και την διοικητική υποστήριξη των Πανεπιστημιακών Μονάδων/Εργαστηρίων. Συγκεκριμένα ασχολείται με:

 • την υποδοχή των ασθενών,
 • τον έλεγχο και την καταχώρηση των παραπεμπτικών τους,
 • την παραπομπή των ασθενών στις αντίστοιχες μονάδες,
 • τον έλεγχο και την συγκέντρωση των παραπεμπτικών και την αποστολή των παραστατικών στα αντίστοιχα ασφαλιστικά ταμεία.
 • την καταχώρηση λογιστικών εγγράφων, τη λογιστική παρακολούθηση των εισπράξεων και των πληρωμών, την εκκαθάριση δαπανών και την έκδοση λογιστικών στοιχείων & καταστάσεων.
 • τις προμήθειες, τους διαγωνισμούς, την διαχείριση αποθήκης και την διοικητική υποστήριξη των Πανεπιστημιακών μονάδων/εργαστηρίων.
Επικοινωνήστε
Πανεπιστημιόπολη:
Kεντρικό τηλ.* 210 727 5076 / elkevg[at]elke.uoa.gr


ΟΝΟΜΑΤΗΛΕΦΩΝΟΤΟΠΟΣΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Προίσκος Γεώργιος210 727 5076ΠΑΝ/ΠΟΛΗΠροϊστάμενος
Γεωργουσοπούλου Βασιλική210 727 5076ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 
Μυλωνά Παναγιώτα210 727 5076ΠΑΝ/ΠΟΛΗ 

*Το κεντρικό τηλέφωνο καλεί εκ περιτροπής όλα τα τηλέφωνα του τμήματος