ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ε.Η.Δ.Ε. ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 έως 28 του ν. 4521/2018. Αποστολή της Ε.Η.Δ.Ε. είναι να παρέχει, σε ηθικό και δεοντολογικό επίπεδο, εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών έργων που διεξάγονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η Ε.Η.Δ.Ε. ελέγχει αν ένα ερευνητικό έργο, πέραν της επιστημονικής επάρκειας, διενεργείται με σεβασμό στην αξία των ανθρώπινων όντων, στην υγεία, στην αυτονομία των προσώπων που συμμετέχουν, στην ιδιωτική ζωή και τα προσωπικά τους δεδομένα, στην τήρηση των αρχών της ισότητας και την αποφυγή διακρίσεων, στην προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και τη φροντίδα για το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.

Η Επιτροπή ελέγχει, επίσης, την τήρηση των γενικά παραδεδεγμένων αρχών της ακεραιότητας της έρευνας και των κριτηρίων της ορθής επιστημονικής πρακτικής. Ο έλεγχος της ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας αποτελεί ουσιώδη εγγύηση αξιοπιστίας και ποιότητας, συμβάλλει στην επίτευξη αριστείας, και είναι προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την αποδοχή της έρευνας που διεξάγεται στο Ε.Κ.Π.Α. από το κοινωνικό σύνολο.

H Ε.Η.Δ.Ε. είναι διακριτή από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4485/2017 “Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις”.

Τα μέλη του Ε.Κ.Π.Α. καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες οφείλουν να τηρούν κατά την επιτέλεση του ερευνητικού έργου, το νόμο, τον παρόντα Κανονισμό Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας. Τα μέλη του Ε.Κ.Π.Α. δεσμεύονται επίσης από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, τον Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Ε.Κ.Π.Α. ιδίως όσον αφορά στους κανόνες της Σχολής ή του Τμήματος στο οποίο ανήκουν