ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας παρέχει στους Επιστημονικούς Υπεύθυνους την δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων των έργων τους.

Επίσης, δίνει την δυνατότητα στα μέλη της Επιτροπής Ερευνών να ενημερώνονται για τις αποφάσεις της.

Η πιστοποίηση των στοιχείων εισόδου στην εφαρμογή γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία Πιστοποίησης Χρηστών του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ), για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει ενεργός λογαριασμός.

Για την εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΛΚΕ απαιτείται η συμπλήρωση της Αίτησης Ένταξης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (Έντυπο Ε-ΔΠ-10-E1) η οποία βρίσκεται στα Έντυπα ΕΛΚΕ και η υποβολή της στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας παρέχει στους δικαιούχους την δυνατότητα ενημέρωσης για την είσπραξη των επιταγών τους από τα Ταμεία της υπηρεσίας.