ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Αναζήτηση Πληρωμών

Για την αναζήτηση επιταγών πληκτρολογήστε το ΑΦΜ σας και τον κωδικού ελέγχου:

ΑΦΜ Κωδικός ελέγχου

Συμβουλευτείτε τις παρακάτω πληροφορίες για τα απαραίτητα έγγραφα/δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στα Ταμεία της υπηρεσίας για την είσπραξη των επιταγών σας.

Φυσικά Πρόσωπα (προσωπικό του Ιδρύματος, και προσωπικό με ασφαλιστικό φορέα το Ι.Κ.Α. κ.λπ.) Ταυτότητα δικαιούχου. Σε περίπτωση είσπραξης από άλλο πρόσωπο απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας και απλής εξουσιοδότησης.
Φυσικά Πρόσωπα με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών - Ασφαλιστική ενημερότητα για το διάστημα που αμείβεται ο δικαιούχος
ή εναλλακτικά ειδοποιητήριο του Ο.Α.Ε.Ε./Τ.Σ.Α.Υ./Ταμείο Μηχανικών κ.λπ. και την απόδειξη πληρωμής του για τις ασφαλιστικές κρατήσεις του διαστήματος για το οποίο αμείβεται ο δικαιούχος. Για ποσά τιμολογίων πάνω από 1.500€ (1) απαιτείται φορολογική ενημερότητα.
- Ταυτότητα δικαιούχου. Σε περίπτωση είσπραξης από άλλο πρόσωπο απαιτείται η προσκόμιση ταυτότητας και απλής εξουσιοδότησης.
Εταιρείες - Για ποσά τιμολογίων πάνω από 1.500€ (1) απαιτείται φορολογική ενημερότητα ενώ για ποσά πάνω από 3.000€ (2) απαιτείται φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να δηλώνεται ότι ο κύριος φορέας ασφάλισης του προσωπικού είναι το ΙΚΑ και η εταιρία δεν έχει προσωπικό ασφαλισμένο σε άλλα ταμεία.
- Θεωρημένη εξουσιοδότηση του υπαλλήλου που θα παραλάβει την επιταγή, από την τράπεζα, την αστυνομία ή τα ΚΕΠ, ή Πληρεξούσιο.
- Εξοφλητική απόδειξη.
Όταν η μορφή της εταιρείας είναι ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ πρέπει να προσκομίζονται ΦΕΚ ή Καταστατικό που να αναφέρονται τα ονόματα των διαχειριστών.