ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Έντυπα που χρησιμοποιούνται, κατά την διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων
(Τελευταία Ενημέρωση 27/03/2019)

Για να έχετε την σωστή μορφή και εκτύπωση των εντύπων θα πρέπει να εγκαταστήσετε την νέα γραμματοσειρά (Katsoulidis 19/1/2017) την οποία θα βρείτε εδώ.

Επισημαίνεται ότι τα έντυπα που χρησιμοποιούνται στα έργα που εντάσσονται, στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α.:

Α) θα πρέπει να περιλαμβάνουν το λογότυπο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα με τίτλο: «Δημοσιότητα έργων ΕΣΠΑ» και
Β) να απαλείφονται οι λέξεις «Πακέτο Εργασίας» και «Παραδοτέο» από τα έντυπα, εφόσον, στο συγκεκριμένο έργο, δεν χρησιμοποιείται αυτή η ορολογία (στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης κ.λπ.) και να αντικαθίστανται από την αντίστοιχη ορολογία που χρησιμοποιείται στο εκάστοτε έργο, π.χ. δράσεις, ενέργειες κ.λπ.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε1.V9 Το έντυπο Aποδοχής Υποβολής Πρότασης συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στην Επιτροπή Ερευνών προκειμένου να εγκριθεί η υποβολή πρότασης ερευνητικού προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Στην αίτηση αποδοχής επισυνάπτονται η πρόταση καθώς και όλα τα σχετικά παραρτήματα όπως αυτά ορίζονται από το Φορέα Χρηματοδότησης.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε2.V17 Το έντυπο Αποδοχής Έργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στην Επιτροπή Ερευνών προκειμένου να εγκριθεί η υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Στην αίτηση αποδοχής επισυνάπτονται η σύμβαση μεταξύ Πανεπιστημίου Αθηνών και φορέα χρηματοδότησης καθώς και όλα τα σχετικά παραρτήματα.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε13.V4 Το έντυπο Ετήσιου Προϋπολογισμού χρησιμοποιείται για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των έργων/προγραμμάτων ετήσιας διάρκειας π.χ. έργο παροχής υπηρεσιών με έναρξη και λήξη εντός του ίδιου οικονομικού έτους ή για τα έργα που δεν έχουν καθορισμένο χρονικό σημείο λήξης και ο προϋπολογισμός αυτών συντάσσεται σε ετήσια βάση π.χ. νοσήλια, προγράμματα Δια βίου μάθησης και κατάρτισης, οικονομικές ενισχύσεις, κ.λπ.
Ε-ΔΠ-07-Ε14.V4 Το έντυπο Συνολικού Προϋπολογισμού Πολυετούς Έργου χρησιμοποιείται για την κατάρτιση του συνολικού προϋπολογισμού των έργων-προγραμμάτων: α) που έχουν πολυετή διάρκεια, δηλαδή έναρξη και λήξη μεγαλύτερη του έτους, στο οποίο αποτυπώνεται η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού ανά έτος και κατηγορία δαπάνης β) που έχουν διάρκεια μικρότερη ή ίση του έτους αλλά αυτή εκτείνεται σε δυο οικονομικά έτη (π.χ. έργο με διάρκεια 10 μηνών το οποίο έχει έναρξη την 1/12/2018 και λήξη 30/9/2019).
Οδηγίες Κατάρτισης Προϋπολογισμών Οδηγίες Κατάρτισης Προϋπολογισμών

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-03-Ε1.V9 To έντυπο Πρακτικά Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου για την πιστοποίηση της πρόοδου του, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ.
Ε-ΔΠ-03-Ε2.V9 Το έντυπο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του έργου, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό: Για κάθε απασχολούμενο στα ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός υπογράφεται Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Επιστημονικού Υπευθύνου και του Δικαιούχου. Στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, περιγράφεται η εργασία που αναλαμβάνει να εκτελέσει, το χρονικό διάστημα απασχόλησής του, το συνολικό ποσό της αμοιβής του καθώς και ο τρόπος καταβολής της. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό συνάπτεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών. Για τη χορήγηση υποτροφιών χρησιμοποιείται το έντυπο Ε-ΔΠ-06-Ε4.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-06-Ε3.V21 Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται από όλους τους δικαιούχους εκτός από αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387.2016, ήτοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται κατά ανώτατο όριο σε 2 εργοδότες και επιθυμούν την ένταξή τους στην διάταξη αυτή.
Ε-ΔΠ-06-Ε22.V5 Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (39 παρ. 9 του ν. 4387.2016)
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται από όσους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται κατά ανώτατο όριο σε 2 εργοδότες και επιθυμούν να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη του νόμου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό να κατατεθεί απαραιτήτως είτε σχετική βεβαίωση του ΕΦΚΑ για το ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης στο οποίο εμπίπτει ο κάθε δικαιούχος είτε υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο κωδικός του πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης του ΕΦΚΑ.
Ε-ΔΠ-06-Ε4.V18 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Απόδοσης Υποτροφίας
Ε-ΔΠ-06-Ε27.V3 Σύμβαση παροχής υποτροφίας για έργο ΕΛΙΔΕΚ
Ε-ΔΠ-06-Ε32.V3 Σύμβαση υποτροφίας (Για το πρόγραμμα Ενίσχυση Εστιών Αριστείας του Ε.Κ.Π.Α)
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται μόνο για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα ενίσχυσης Εστιών Αριστείας τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Φαρμακευτικής.
Ε-ΔΠ-06-Ε5.V21 Σύμβαση έργου στα αγγλικά
Ε-ΔΠ-06-Ε34.V2 Το έντυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Λύσης Σύμβασης χρησιμοποιείται για την από κοινού λύση μιας σύμβασης.
Ε-ΔΠ-06-Ε38.V1 Το έντυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή χρησιμοποιείται από τους φοιτητές των Τμημάτων του Ιδρύματός μας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Ε-ΔΠ-06-Ε19 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Για την χορήγηση του Εντύπου παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Λογιστηρίου και Ανθρωπίνων Πόρων στα τηλέφωνα 210 727 5945 - 5949 - 5987, καθώς και στο email rc[at]elke.uoa.gr
Ε-ΔΠ-06-Ε9 Σύμφωνο συνεργασίας
Ε-ΔΠ-06-Ε10 Σύμφωνο συνεργασίας στα αγγλικά
Ε-ΔΠ-06-Ε14.V12 Σύμβαση αποσχόλησης διδάσκοντα
Ε-ΔΠ-06-Ε15 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου
Για την χορήγηση του Εντύπου παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Λογιστηρίου και Ανθρωπίνων Πόρων στα τηλέφωνα 210 727 5945 - 5949 - 5987, καθώς και στο email rc[at]elke.uoa.gr
Ε-ΔΠ-06-Ε24.V3 Το Έντυπο Σύμβαση Έργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τους Δικαιούχους της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016  χρησιμοποιείται από όσους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται κατά ανώτατο όριο σε 2 εργοδότες και επιθυμούν να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη του νόμου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό να κατατεθεί απαραιτήτως είτε σχετική βεβαίωση του ΕΦΚΑ για το ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης στο οποίο εμπίπτει ο κάθε δικαιούχος, είτε υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο κωδικός του πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης του ΕΦΚΑ.
Ε-ΔΠ-06-Ε18.V11 Σύμβαση Εργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου
Ε-ΔΠ-06-Ε21 Το Έντυπο Σύμβαση Έργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου (απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας) αφορά αποκλειστικά και μόνο το Έργο με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Πράξη: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
Ε-ΔΠ-06-Ε20.V7 Για τους ερευνητές των έργων H2020–MGA-MSCA-RISE που αποσπώνται από και προς το ΕΚΠΑ
Ε-ΔΠ-06-Ε35.V1 Σύμβαση Απόδοσης Υποτροφίας (στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ34)
Ε-ΔΠ-06-Ε39.V1 Το Έντυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή (ΤΕΙ) χρησιμοποιείται από τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας για την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση μέσω του αντίστοιχου προγράμματος ΕΣΠΑ με τίτλο «Υποέργο 1 "Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας».
Αίτημα για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης Το Αίτημα για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης χρησιμοποιείται για τον ορισμό της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου ή προγράμματος.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε4.V20 Το έντυπο Αίτημα Πληρωμής συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.
Ε-ΔΠ-07-Ε9.V9 Το έντυπο Μηνιαίο Παρουσιολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά από κάθε απασχολούμενο σε ερευνητικό πρόγραμμα και καταγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα αναχώρησης από το χώρο εργασίας του. Σε περίπτωση που στον ίδιο χώρο εργάζονται πέραν του ενός άτομα, συμπληρώνεται το υπόδειγμα.
Ε-ΔΠ-07-Ε10.V11 Το έντυπο Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης επισυνάπτεται στο αίτημα πληρωμής και αφορά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου/εργασίας ενός ατόμου για το χρονικό διάστημα της εν λόγω πληρωμής (για προγράμματα εκτός των έργων Ε.Σ.Π.Α.).
Ε-ΔΠ-07-Ε11.V2 Το έντυπο Έκθεση πεπραγμένων - Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών επισυνάπτεται στο αίτημα πληρωμής και αφορά την έκθεση πεπραγμένων - βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών ενός ατόμου για το χρονικό διάστημα της εν λόγω πληρωμής (μόνο για έργα Ε.Σ.Π.Α.).

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε4.V20 Το έντυπο Αίτημα Πληρωμής συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.
Ε-ΔΠ-07-Ε5.V10 Στο έντυπο Κατάσταση δαπανών καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του αποδεικτικού κάθε δαπάνης (αριθμός και ημερομηνία έκδοσής του), η αιτιολογία και η αξία του και επισυνάπτονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά, όπως αυτά ορίζονται στις Οδηγίες Διαχείρισης.ορίζονται στις Οδηγίες Διαχείρισης.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε4.V20 Το έντυπο Αίτημα Πληρωμής συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.
Ε-ΔΠ-07-Ε7.V12 Το έντυπο Ημερολόγιο Κίνησης οδοιπορικών εξόδων, συμπληρώνεται για κάθε μετακίνηση (χιλιομετρική αποζημίωση, εισιτήρια, διαμονή, διάφορα έξοδα) και αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων. Στο ημερολόγιο κίνησης επισυνάπτονται τα απαραίτητα παραστατικά, σύμφωνα με τις Οδηγίες Διαχείρισης. Προσοχή: για ημερήσια αποζημίωση συμπληρώστε το έντυπο Ε-ΔΠ-07-Ε15 Ημερολόγιο Κίνησης για ημερήσια αποζημίωση.
Ε-ΔΠ-07-Ε8.V14 Το έντυπο Ημερολόγιο Κίνησης οδοιπορικών εξόδων στα αγγλικά, συμπληρώνεται για κάθε μετακίνηση ερευνητή (χιλιομετρική αποζημίωση, εισιτήρια, διαμονή, διάφορα έξοδα) από το εξωτερικό (προς διευκόλυνση έχει μεταφραστεί στα αγγλικά) και αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων. Στο ημερολόγιο κίνησης επισυνάπτονται τα απαραίτητα παραστατικά, σύμφωνα με τις Οδηγίες Διαχείρισης. Προσοχή: για ημερήσια αποζημίωση στα αγγλικά συμπληρώστε το έντυπο Ε-ΔΠ-07-Ε16 Ημερολόγιο Κίνησης για ημερήσια αποζημίωση στα αγγλικά.
Ε-ΔΠ-07-Ε15.V1 Το έντυπο Ημερολόγιο Kίνησης για ημερήσια αποζημίωση, συμπληρώνεται για την καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης και αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό. Στο ημερολόγιο κίνησης επισυνάπτονται τα απαραίτητα παραστατικά, σύμφωνα με τις Οδηγίες Διαχείρισης.
Ε-ΔΠ-07-Ε16.V1 Το έντυπο Ημερολόγιο Kίνησης για ημερήσια αποζημίωση στα αγγλικά, συμπληρώνεται για την καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης λόγω μετακίνησης ερευνητή στο εξωτερικό (προς διευκόλυνση έχει μεταφραστεί στα αγγλικά) και αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό. Στο ημερολόγιο κίνησης επισυνάπτονται τα απαραίτητα παραστατικά, σύμφωνα με τις Οδηγίες Διαχείρισης.
Ε-ΔΠ-07-Ε6.V11 Το έντυπο Απόδειξη καταβολής αποζημίωσης συμπληρώνεται από το δικαιούχο και τον επιστημονικό υπεύθυνο και πιστοποιεί την καταβολή αποζημίωσης στον προσκεκλημένο συνεργάτη. Επισυνάπτεται φωτοτυπία του εισιτηρίου και της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-04-Ε3.V8 Το έντυπο Αίτηση Χορήγησης χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να καταθέσει αίτηση στην υπηρεσία του Ε.Λ.Κ.Ε. για οποιοδήποτε λόγο όπως για παράδειγμα χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας, ενσήμων κ.λπ.
Ε-ΔΠ-05-Ε1.V12 Το έντυπο Επιστολή για έκδοση παραστατικού χρησιμοποιείται από την/ον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση παραστατικών από το Γραφείο Εισπράξεων του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-05-Ε7.V11 Το έντυπο Αίτημα Ε.Υ. για έκδοση εγγυητικής επιστολής χρησιμοποιείται από την/ον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση εγγυητικής επιστολής του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-05-Ε22.V4 Το έντυπο Διαβιβαστικό για κατάθεση παραπεμπτικών από Μονάδες-Εργαστήρια συμπληρώνεται από τις Πανεπιστημιακές Μονάδες και Εργαστήρια και συνοδεύει την αποστολή των παραπεμπτικών στο Τμήμα Διαχειριστικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-04-Ε9.V13 Το έντυπο Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό συμπληρώνεται από κάθε δικαιούχο και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε-ΔΠ-04-Ε10.V6 Το έντυπο Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στα Αγγλικά συμπληρώνεται από κάθε αλλοδαπό δικαιούχο και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε-ΔΠ-04-Ε11.V6 Το έντυπο Δήλωση Νομικού Προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε-ΔΠ-04-Ε12.V6 Το έντυπο Δήλωση Νομικού Προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στα Αγγλικά συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε-ΔΠ-10-E1.V13 Το έντυπο Αίτηση Ένταξης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΛΚΕ χρησιμοποιείται για την υποβολή αίτησης ένταξης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-10-E3.V5 Το έντυπο Αίτηση Ένταξης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΛΚΕ για την Διαχείριση ΑΠΥ χρησιμοποιείται για την υποβολή αίτησης ένταξης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε. για την διαχείριση των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών».
Ε-ΔΠ-10-Ε5.V5 Το έντυπο Ορισμός Παραλήπτη Αυτοματοποιημένων Ενημερωτικών Μηνυμάτων συμπληρώνεται στην περίπτωση που ο Επιστημονικός Υπεύθυνος επιθυμεί να ορίσει και δεύτερο παραλήπτη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνει από τον ΕΛΚΕ.
Ε-ΔΠ-15-Ε1.V8 Το έντυπο Μη Συμμορφώσεις-Προτάσεις Βελτίωσης χρησιμοποιείται για την υποβολή παραπόνων/προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε.
CPV Οι κωδικοί CPVs (Common Procurement Vocabulary = Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις) μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Αίτημα Έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Το έντυπο Αίτημα Έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και τη δέσμευση των αντίστοιχων πιστώσεων για την πληρωμή της δαπάνης για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι περιπτώσεις της ημερήσιας αποζημίωσης, της χιλιομετρικής αποζημίωσης, των διοδίων, των καυσίμων κίνησης αυτοκινήτου, καθώς και των δαπανών που προέρχονται από νομική δέσμευση που έχουν αναληφθεί κατά τα προηγούμενα έτη αλλά επεκτείνονται και στο τρέχον οικονομικό έτος όπως τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, μισθώσεων, κοινοχρήστων κ.λ.π.
Στο αίτημα έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης επισυνάπτεται αντίγραφο του συμβολαίου/συμφωνητικού από το οποίο προκύπτει ότι υφίσταται ενεργή συμβατική σχέση με συγκεκριμένο προμηθευτή για το τρέχον οικονομικό έτος και το ποσό της δέσμευσης ορίζεται είτε σε συγκεκριμένο ποσό δυνάμει του σχετικού συμβολαίου είτε κατά προσέγγιση με βάση τις δαπάνες του προηγούμενου έτους σε περίπτωση που δεν ορίζεται συγκεκριμένο ποσό στο σχετικό συμβόλαιο.
Αίτημα ανανέωσης σύμβασης απασχόλησης και ανάληψης υποχρέωσης Το έντυπο Αίτημα ανανέωσης σύμβασης απασχόλησης και ανάληψης υποχρέωσης χρησιμοποιείται σε περίπτωση ανανέωσης σύμβασης δικαιούχου του οποίου η επιλογή έχει πραγματοποιηθεί δυνάμει πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή απόφασης της Επιτροπής Ερευνών που εγκρίνει την εξαίρεσή του. Με το παρόν έντυπο θα συνυποβάλλεται η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
Αίτημα ανάληψης υποχρέωσης και απευθείας ανάθεσης (έως 2.500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.) Το έντυπο Αίτημα ανάληψης υποχρέωσης-απευθείας ανάθεσης (έως 2.500 ευρώ) συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης η οποία επέχει και θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης για δαπάνες έως 2.500,00 ευρώ.
Αίτημα Ανάληψης υποχρέωσης-απευθείας ανάθεσης (από 2.500 ευρώ έως 10.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.) Το έντυπο Αίτημα Ανάληψης υποχρέωσης-απευθείας ανάθεσης (από 2.500 ευρώ έως 10.000 ευρώ) συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης η οποία επέχει και θέση απόφασης απευθείας ανάθεσης για δαπάνες από 2.500,00 ευρώ έως 10.000,00 ευρώ.
Αίτημα ανάληψης υποχρέωσης-απευθείας ανάθεσης (από 10.001 έως 20.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.) Το έντυπο Αίτημα ανάληψης υποχρέωσης-απευθείας ανάθεσης (από 10.001 έως 20.000 ευρώ) συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί για δαπάνες άνω των 10.001 ευρώ: α) την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και τη δέσμευση πιστώσεων για την πληρωμή της δαπάνης και την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.
Αίτημα διενέργειας διαγωνισμού και ανάληψης υποχρέωσης Το έντυπο Αίτημα διενέργειας διαγωνισμού και ανάληψης υποχρέωσης συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί: α) την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού από την Επιτροπή Ερευνών και β) την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και τη δέσμευση πιστώσεων για την πληρωμή της από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.
Υπεύθυνη Δήλωση Το έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο ως επισυναπτόμενο στο Αίτημα Έγκρισης Απασχόλησης Προσωπικού χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής και μόνο για το προσωπικό που ασκεί ερευνητικό έργο.
Αίτημα απασχόλησης προσωπικού και ανάληψης υποχρέωσης Το έντυπο Αίτημα απασχόλησης προσωπικού και ανάληψης υποχρέωσης συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί: α) την έγκριση για την απασχόληση προσωπικού χωρίς τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 από την Επιτροπή Ερευνών και β) την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης της αντίστοιχης πίστωσης.
Αίτημα διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ανάληψης υποχρέωσης Το έντυπο Αίτημα διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ανάληψης υποχρέωσης συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί: α) την έγκριση διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 για την επιλογή προσωπικού από την Επιτροπή Ερευνών και β) την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης της αντίστοιχης πίστωσης.
Αίτημα απόφασης ανάληψης υποχρεώσης για την κατηγορία αμοιβών 3.6 Το έντυπο Αίτημα απόφασης ανάληψης υποχρεώσης για την κατηγορία αμοιβών 3.6 χρησιμοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης σε περιπτώσεις που η δέσμευση ποσού που ζητείται αφορά την κατηγορία 3.6 του προϋπολογισμού ενός έργου (υποτροφίες, χρηματικά βραβεία, αποζημιώσεις). Με το παρόν έντυπο θα συνυποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Αίτημα απόφασης ανάληψης υποχρεώσης για την κατηγορία αμοιβών 3.7 Το έντυπο Αίτημα απόφασης ανάληψης υποχρεώσης για την κατηγορία αμοιβών 3.7 χρησιμοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης σε περιπτώσεις που η δέσμευση ποσού που ζητείται αφορά την κατηγορία 3.7 του προϋπολογισμού ενός έργου (δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας). Με το παρόν έντυπο θα συνυποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Αίτημα Ε.Υ. περί έκδοσης απόφασης ανατροπής για αμοιβές Το έντυπο Αίτημα Ε.Υ. περί έκδοσης απόφασης ανατροπής για αμοιβές χρησιμοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο σε περίπτωση που απαιτείται η έκδοση απόφασης ανατροπής για ποσό που έχει δεσμευτεί δυνάμει σχετικής ΑΑΥ για την κατηγορία αμοιβών (3.1, 3.2., 3.3. και 3.4) του προϋπολογισμού και το οποίο δεν θα δαπανηθεί για το λόγο που δεσμεύτηκε.
Αίτημα Ε.Υ. περί έκδοσης απόφασης ανατροπής για προμήθειες ή υπηρεσίες Το έντυπο Αίτημα Ε.Υ. περί έκδοσης απόφασης ανατροπής για προμήθειες ή υπηρεσίες χρησιμοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο σε περίπτωση που απαιτείται η έκδοση απόφασης ανατροπής για ποσό που έχει δεσμευτεί δυνάμει σχετικής ΑΑΥ για προμήθειες ή υπηρεσίες καθαρής αξίας έως 20.000,00 € του προϋπολογισμού και το οποίο δεν θα δαπανηθεί για το λόγο που δεσμεύτηκε.
Αίτηση Άδειας Άσκησης Πρόσθετου Έργου Το έντυπο Αίτηση Άδειας Άσκησης Πρόσθετου Έργου χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο που αιτείται από την Επιτροπή Eρευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή (Άρθρο 64 παρ. 1 του ν. 4485/2017).
Έντυπο Υποβολής Ερευνητικού Πρωτοκόλλου Το έντυπο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικού Πρωτοκόλλου χρησιμοποιείται από την/ον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο προκειμένου να αιτηθεί την έγκριση του ερευνητικού του πρωτοκόλλου από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.
Υπόδειγμα Πρακτικού Παραλαβής Ειδών Το έντυπο Υπόδειγμα Πρακτικού Παραλαβής Ειδών χρησιμοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την παραλαβή ειδών (αναλωσίμων, εξοπλισμού κ.λπ.) στο πλαίσιο μιας προμήθειας ειδών ενός έργου.
Υπόδειγμα Πρακτικού Παραλαβής Ειδών για έργο ΕΣΠΑ Το έντυπο Υπόδειγμα Πρακτικού Παραλαβής Ειδών για έργο ΕΣΠΑ χρησιμοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την παραλαβή ειδών (αναλωσίμων, εξοπλισμού κ.λπ.) στο πλαίσιο μιας προμήθειας ειδών ενός έργου ΕΣΠΑ.
Υπόδειγμα Πρακτικού Παραλαβής Παραδοτέων Το έντυπο Υπόδειγμα Πρακτικού Παραλαβής Παραδοτέων χρησιμοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την παραλαβή παραδοτέων στο πλαίσιο μιας προμήθειας υπηρεσιών ενός έργου.
Υπόδειγμα Πρακτικού Παραλαβής Παραδοτέων για έργο ΕΣΠΑ Το έντυπο Υπόδειγμα Πρακτικού Παραλαβής Παραδοτέων για έργο ΕΣΠΑ χρησιμοποιείται από τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την παραλαβή παραδοτέων στο πλαίσιο μιας προμήθειας υπηρεσιών ενός έργου ΕΣΠΑ.
Υπόδειγμα γενικού αιτήματος Το έντυπο Υπόδειγμα γενικού αιτήματος χρησιμοποιείται για ανάγκη η οποία δεν καλύπτεται από τα άλλα υποδείγματα αιτημάτων.
Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Στο έντυπο Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας καταχωρίζονται στοιχεία (Επωνυμία, Τραπεζικός Λογαριασμός, Στοιχεία Έκδοσης Τιμολογίου, Εκπρόσωποι του Ιδρύματος στη διαχείριση των προγραμμάτων κ.ά.) τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές στη συμπλήρωση εντύπων κατά τη διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων.
Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στα αγγλικά Στο έντυπο Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στα αγγλικά καταχωρίζονται στοιχεία στα αγγλικά (Επωνυμία, Τραπεζικός Λογαριασμός, Στοιχεία Έκδοσης Τιμολογίου, Εκπρόσωποι του Ιδρύματος στη διαχείριση των προγραμμάτων κ.ά.) τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές στη συμπλήρωση εντύπων κατά τη διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων.