ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Έντυπα που χρησιμοποιούνται, κατά την διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων
(Τελευταία Ενημέρωση 18/06/2020)

Για να έχετε την σωστή μορφή και εκτύπωση των εντύπων θα πρέπει να εγκαταστήσετε την νέα γραμματοσειρά (Katsoulidis 19/1/2017) την οποία θα βρείτε εδώ.

Επισημαίνεται ότι τα έντυπα που χρησιμοποιούνται στα έργα που εντάσσονται, στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α.:

Α) θα πρέπει να περιλαμβάνουν το λογότυπο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα με τίτλο: «Δημοσιότητα έργων ΕΣΠΑ» και
Β) να απαλείφονται οι λέξεις «Πακέτο Εργασίας» και «Παραδοτέο» από τα έντυπα, εφόσον, στο συγκεκριμένο έργο, δεν χρησιμοποιείται αυτή η ορολογία (στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης κ.λπ.) και να αντικαθίστανται από την αντίστοιχη ορολογία που χρησιμοποιείται στο εκάστοτε έργο, π.χ. δράσεις, ενέργειες κ.λπ.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε1.V9 Το έντυπο Aποδοχής Υποβολής Πρότασης συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στην Επιτροπή Ερευνών προκειμένου να εγκριθεί η υποβολή πρότασης ερευνητικού προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Στην αίτηση αποδοχής επισυνάπτονται η πρόταση καθώς και όλα τα σχετικά παραρτήματα όπως αυτά ορίζονται από το Φορέα Χρηματοδότησης.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε2.V17 Το έντυπο Αποδοχής Έργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στην Επιτροπή Ερευνών προκειμένου να εγκριθεί η υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Στην αίτηση αποδοχής επισυνάπτονται η σύμβαση μεταξύ Πανεπιστημίου Αθηνών και φορέα χρηματοδότησης καθώς και όλα τα σχετικά παραρτήματα.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-ΟΕ7 Οδηγίες Κατάρτισης Προϋπολογισμών Έργων - Προγραμμάτων
Ε-ΔΠ-07-Ε13.V7 Το έντυπο Ετήσιου Προϋπολογισμού χρησιμοποιείται για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού των έργων/προγραμμάτων ετήσιας διάρκειας π.χ. έργο παροχής υπηρεσιών με έναρξη και λήξη εντός του ίδιου οικονομικού έτους ή για τα έργα που δεν έχουν καθορισμένο χρονικό σημείο λήξης και ο προϋπολογισμός αυτών συντάσσεται σε ετήσια βάση π.χ. νοσήλια, προγράμματα Δια βίου μάθησης και κατάρτισης, οικονομικές ενισχύσεις, κ.λπ.
Ε-ΔΠ-07-Ε14.V7 Το έντυπο Συνολικού Προϋπολογισμού Πολυετούς Έργου χρησιμοποιείται για την κατάρτιση του συνολικού προϋπολογισμού των έργων-προγραμμάτων: α) που έχουν πολυετή διάρκεια, δηλαδή έναρξη και λήξη μεγαλύτερη του έτους, στο οποίο αποτυπώνεται η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού ανά έτος και κατηγορία δαπάνης β) που έχουν διάρκεια μικρότερη ή ίση του έτους αλλά αυτή εκτείνεται σε δυο οικονομικά έτη (π.χ. έργο με διάρκεια 10 μηνών το οποίο έχει έναρξη την 1/12/2018 και λήξη 30/9/2019).

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-03-Ε9.V1 Το έντυπο Αίτημα για τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ.
Ε-ΔΠ-03-Ε1.V9 To έντυπο Πρακτικά Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου για την πιστοποίηση της πρόοδου του, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ.
Ε-ΔΠ-03-Ε2.V9 Το έντυπο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του έργου, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-11-ΟΕ6 Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία προμήθειας ειδών/παροχής υπηρεσιών σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, μετά την ψήφιση Ν. 4610/2019 και περιγραφή των επικαιροποιημένων και νέων εντύπων που σχετίζονται με την προμήθεια ειδών/παροχής υπηρεσιών.
CPV Οι κωδικοί CPVs (Common Procurement Vocabulary = Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις) μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-11-Ε29.V1 To έντυπο Αίτημα για τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών (έως 20.000,00, ευρώ πλέον ΦΠΑ) χρησιμοποιείται σε όλα τα έργα/προγράμματα για την παραλαβή ειδών/παροχή υπηρεσιών αξίας από 0,01 ευρώ έως 20.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Ε-ΔΠ-11-Ε24.V1 To έντυπο Υπόδειγμα πρόσκλησης και σύμβασης για απευθείας ανάθεση χρησιμοποιείται ως Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αποστέλλεται προς υποψήφιους αναδόχους για την υποβολή οικονομικών προσφορών στο πλαίσιο προμήθειας ειδών/παροχής υπηρεσιών μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης, το οποίο συνοδεύεται από δύο παραρτήματα:
Το «Παράρτημα Α΄ Προσφορά Οικονομικού Φορέα», το οποίο χρησιμοποιείται ως υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς από τους υποψήφιους αναδόχους.
Το «Παράρτημα Β΄ Σύμβαση» χρησιμοποιείται από τον επιλεγέντα υποψήφιο ανάδοχο και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, εφόσον απαιτείται η υπογραφή σύμβασης, στο πλαίσιο προμήθειας ειδών/παροχής υπηρεσιών, η οποία πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης
Ε-ΔΠ-11-Ε25.V1 To έντυπο Αίτημα για απευθείας ανάθεση (έως 2.500 πλέον Φ.Π.Α) χρησιμοποιείται για την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ειδών/ παροχή υπηρεσιών έως 2.500 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
Ε-ΔΠ-11-Ε26.V1 To έντυπο Αίτημα για απευθείας ανάθεση (για ποσό άνω 2.500 έως 20.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α) χρησιμοποιείται για την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ειδών/ παροχή υπηρεσιών από 2.500 έως 20.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.
Ε-ΔΠ-11-Ε30.V1 To έντυπο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Ειδών-Υπηρεσιών έως 20.000 ευρώ χρησιμοποιείται από την Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για την παραλαβή προμήθειας ειδών/παρεχόμενων υπηρεσιών που έχει διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης.
Ε-ΔΠ-11-Ε31.V1 To έντυπο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής Ειδών-Υπηρεσιών έως 20.000 ευρώ χρησιμοποιείται από την Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών σε περίπτωση που τα προς παραλαβή είδη/παρεχόμενες υπηρεσίες παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές που είχαν οριστεί μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-11-Ε27.V2 To έντυπο Αίτημα για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού χρησιμοποιείται για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για προμήθεια ειδών ή/και παροχή υπηρεσιών για ποσό άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Το εν λόγω έντυπο συνυποβάλλεται με το έντυπο «Ε-ΔΠ-11-Ε28 Αίτημα ορισμού επιτροπών» στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ προς έγκριση από το αρμόδιο όργανο.
Ε-ΔΠ-11-Ε28.V1 To έντυπο Αίτημα για τον ορισμό Επιτροπών άνω των 20.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ χρησιμοποιείται για τον ορισμό Επιτροπών : (α) Τεχνικών Προδιαγραφών, (β) Διενέργειας και Αξιολόγησης και (γ) Παρακολούθησης και Παραλαβής του διαγωνισμού. Το εν λόγω έντυπο συνυποβάλλεται υποχρεωτικά με το έντυπο «Ε-ΔΠ-11-Ε27 Αίτημα διενέργειας διαγωνισμού» στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ προς έγκριση από το αρμόδιο όργανο.
Ε-ΔΠ-11-Ε32.V1 To έντυπο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής Ειδών-Υπηρεσιών άνω των 20.000 ευρώ χρησιμοποιείται από την Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών για την παραλαβή προμήθειας ειδών/παρεχόμενων υπηρεσιών που έχει διενεργηθεί μέσω ενός διαγωνισμού.
Ε-ΔΠ-11-Ε33.V1 To έντυπο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής Ειδών-Υπηρεσιών άνω των 20.000 ευρώ χρησιμοποιείται από την Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών σε περίπτωση που τα προς παραλαβή είδη/παρεχόμενες υπηρεσίες παρουσιάζουν παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές που είχαν οριστεί μέσω ενός διαγωνισμού.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-06-ΟΕ3 Οδηγίες Κατάρτισης Εντύπων για την Έγκριση Απασχόλησης
Ε-ΔΠ-06-Ε48.V1 To έντυπο Αίτημα για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης χρησιμοποιείται για τον ορισμό τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή προσωπικού σε έργα/προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-06-Ε40.V1 To έντυπο Αίτημα διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρησιμοποιείται για τη διενέργεια δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πρόσθετου διοικητικού, τεχνικού ή επιστημονικού προσωπικού. Με το παρόν αίτημα συνυποβάλλεται σχέδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ε-ΔΠ-06-Ε46.V1 To έντυπο Αίτημα επιλογής προσωπικού χωρίς άλλη διαδικασία χρησιμοποιείται για την επιλογή πρόσθετου προσωπικού που ασκεί ερευνητικό έργο ή επιστημονικό - τεχνικό έργο ή έχει αξιολογηθεί από το Φορέα Χρηματοδότησης ή θα απασχοληθεί ευκαιριακά.
Ε-ΔΠ-06-Ε44.V1 To έντυπο Αίτημα έγκρισης απασχόλησης προσωπικού του ΕΚΠΑ χρησιμοποιείται για την έγκριση απασχόλησης Μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικού προσωπικού (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ) του ΕΚΠΑ σε έργα/προγράμματα του ΕΛΚΕ.
Ε-ΔΠ-06-Ε49.V1 Το έντυπο Αίτηση Άδειας Άσκησης Πρόσθετου Έργου χρησιμοποιείται από τον ενδιαφερόμενο που αιτείται από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή (Άρθρο 64 παρ. 1 του ν. 4485/2017).
Ε-ΔΠ-06-Ε41.V1 To έντυπο Αίτημα απασχόλησης ακαδημαϊκού υποτρόφου χρησιμοποιείται για την έγκριση απασχόλησης ακαδημαϊκού υποτρόφου μετά την ολοκλήρωση επιλογής αυτού από τη Συνέλευση ενός Τμήματος του ΕΚΠΑ.
Ε-ΔΠ-06-Ε43.V2 To έντυπο Αίτημα έγκρισης απασχόλησης διδακτικού προσωπικού σε Π.Μ.Σ. χρησιμοποιείται για την έγκριση απασχόλησης διδασκόντων σε Π.Μ.Σ. μετά την λήψη απόφασης περί ανάθεσης του διδακτικού έργου από το αρμόδιο όργανο του Π.Μ.Σ.
Ε-ΔΠ-06-Ε42.V1 To έντυπο Αίτημα ανανέωσης σύμβασης χρησιμοποιείται για την ανανέωση σύμβασης προσωπικού, σε περίπτωση που προβλεπόταν η δυνατότητα ανανέωσης είτε στην πρόσκληση με την οποία επελέγη ο δικαιούχος, είτε στην απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, με την οποία εγκρίθηκε η αρχική απασχόληση του δικαιούχου.
Ε-ΔΠ-06-Ε45.V1 To έντυπο Αίτημα έγκρισης απασχόλησης εκπαιδευτών σε έργα ΚΕΔΙΒΙΜ χρησιμοποιείται για την έγκριση απασχόλησης όλων των κατηγοριών εκπαιδευτών σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ (Μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ, διακεκριμένοι διανοητές, καλλιτέχνες και επιστήμονες, εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στο Μητρώο του ΚΕΔΙΒΙΜ).
Ε-ΔΠ-06-Ε47.V1 To έντυπο Αίτημα έγκρισης λοιπών δαπανών χρησιμοποιείται για την έγκριση δαπανών που αφορούν στην απόδοση δικαιωμάτων πνευματικής (συγγραφικά) ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (π.χ. εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια, πατέντες), υποτροφίες, χρηματικά βραβεία κ.λπ.
Ε-ΔΠ-06-Ε50.V1 To έντυπο Αίτημα Έγκρισης Άσκησης Πρακτικής Φοιτητών χρησιμοποιείται για την έγκριση υλοποίησης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-06-Ε3.V22 Σύμβαση Μίσθωσης Έργου
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται από όλους τους δικαιούχους εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387.2016, ήτοι έχουν έως 2 εργοδότες.
Ε-ΔΠ-06-Ε22.V6 Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (39 παρ. 9 του ν. 4387.2016)
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται από όσους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται κατά ανώτατο όριο σε 2 εργοδότες και επιθυμούν να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη του νόμου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό να κατατεθεί απαραιτήτως είτε σχετική βεβαίωση του ΕΦΚΑ για το ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης στο οποίο εμπίπτει ο κάθε δικαιούχος είτε υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο κωδικός του πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης του ΕΦΚΑ.
Σημειώνεται ότι το παρόν έντυπο δεν χρησιμοποιείται από υγειονομικούς που εκδίδουν Δ.Π.Υ., καθώς η εν λόγω κατηγορία δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2017.
Ε-ΔΠ-06-Ε19 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Για την χορήγηση του Εντύπου παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων στα τηλέφωνα 210 727 5945 - 5949 - 5987, καθώς και στο email rc[at]elke.uoa.gr
Ε-ΔΠ-06-Ε52.V1 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Επισκέπτη Καθηγητή
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για δικαιούχους που τους έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Επισκέπτη Καθηγητή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 και την με αριθμ. Απόφαση 1168 (ΦΕΚ Β 601/26.02.2019). Για την χορήγηση του Εντύπου παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων στα τηλέφωνα 210 727 5945 - 5949 - 5987, καθώς και στο email rc[at]elke.uoa.gr
Ε-ΔΠ-06-Ε5.V22 Σύμβαση έργου στα αγγλικά

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-06-Ε18.V13 Σύμβαση Εργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου
 Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται από όλους τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους εκτός από αυτούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387.2016, ήτοι έχουν έως 2 εργοδότες.
Ε-ΔΠ-06-Ε24.V5 Το Έντυπο Σύμβαση Έργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τους Δικαιούχους της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 χρησιμοποιείται από όσους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται κατά ανώτατο όριο σε 2 εργοδότες και επιθυμούν να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη του νόμου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό να κατατεθεί απαραιτήτως είτε σχετική βεβαίωση του ΕΦΚΑ για το ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης στο οποίο εμπίπτει ο κάθε δικαιούχος, είτε υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο κωδικός του πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης του ΕΦΚΑ.
Σημειώνεται ότι το παρόν έντυπο δεν χρησιμοποιείται από υγειονομικούς που εκδίδουν Δ.Π.Υ., καθώς η εν λόγω κατηγορία δεν μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2017.
Ε-ΔΠ-06-Ε15 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου
Για την χορήγηση του Εντύπου παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων στα τηλέφωνα 210 727 5945 - 5949 - 5987, καθώς και στο email rc[at]elke.uoa.gr
Ε-ΔΠ-06-Ε21.V11 Το Έντυπο Σύμβαση Έργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου (απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας) αφορά αποκλειστικά και μόνο το Έργο με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020” το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-06-Ε4.V19 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Απόδοσης Υποτροφίας
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για την απόδοση υποτροφίας εφόσον απαιτείται η σύναψη σχετικής σύμβασης. Η υποτροφία αποδίδεται αποκλειστικά σε εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας κανονιστικής διαδικασίας (π.χ. στο πλαίσιο ενός Π.Μ.Σ.) .
Ε-ΔΠ-06-Ε27.V3 Σύμβαση παροχής υποτροφίας για έργο ΕΛΙΔΕΚ
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προς τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν λάβει υποτροφία από το ΕΛΙΔΕΚ.
Ε-ΔΠ-06-Ε35.V2 Σύμβαση Απόδοσης Υποτροφίας (στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ103)
Ε-ΔΠ-06-Ε51.V1 Σύμβαση παροχής υποτροφίας για την 2η προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ (υποψήφιων διδακτόρων) Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται για τη σύναψη σύμβασης υποτροφίας προς τους υποψήφιους διδάκτορες που έχουν λάβει υποτροφία στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-06-Ε38.V3 Το έντυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή χρησιμοποιείται από τους φοιτητές των Τμημάτων του Ιδρύματός μας στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποέργο 1 -Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Ε-ΔΠ-06-Ε54.V1 Το έντυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή (Για αναπλήρωση) χρησιμοποιείται από τους φοιτητές του Ιδρύματός μας που πρόκειται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση σε διαφορετικό φορέα υποδοχής από τον αρχικά προβλεπόμενο με σκοπό την αναπλήρωση των ημερών αναστολής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποέργο 1 -Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Ε-ΔΠ-06-Ε39.V3 Το Έντυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή (ΤΕΙ) χρησιμοποιείται από τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας για την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο του έργου «Υποέργο 4 - Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Ε-ΔΠ-06-Ε53.V1 Το Έντυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης Φοιτητή (ΤΕΙ) (Για αναπλήρωση) χρησιμοποιείται από τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους σε διαφορετικό φορέα υποδοχής από τον αρχικά προβλεπόμενο με σκοπό την αναπλήρωση των ημερών αναστολής, στο πλαίσιο του έργου «Υποέργο 4 - Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» το οποίο εντάσσεται στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-06-Ε14.V13 Σύμβαση απασχόλησης διδάσκοντα
Το έντυπο χρησιμοποιείται από τα δύο Διδασκαλεία του Ε.Κ.Π.Α (Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών και Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας) ως σύμβαση απασχόλησης διδασκόντων.
Ε-ΔΠ-06-Ε20.V7 Για τους ερευνητές των έργων H2020–MGA-MSCA-RISE που αποσπώνται από και προς το ΕΚΠΑ
Ε-ΔΠ-06-Ε34.V3 Το έντυπο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Λύσης Σύμβασης χρησιμοποιείται για την συναινετική λύση μιας σύμβασης.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε4.V21 Το έντυπο Αίτημα Πληρωμής συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης ενός έργου/προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.
Ε-ΔΠ-07-Ε9.V9 Το έντυπο Μηνιαίο Παρουσιολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά από κάθε απασχολούμενο σε ερευνητικό πρόγραμμα και καταγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα αναχώρησης από το χώρο εργασίας του. Σε περίπτωση που στον ίδιο χώρο εργάζονται πέραν του ενός άτομα, συμπληρώνεται το υπόδειγμα.
Ε-ΔΠ-07-Ε10.V11 Το έντυπο Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης επισυνάπτεται στο αίτημα πληρωμής και αφορά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης έργου/εργασίας ενός ατόμου για το χρονικό διάστημα της εν λόγω πληρωμής (για προγράμματα εκτός των έργων Ε.Σ.Π.Α.).
Ε-ΔΠ-07-Ε11.V3 Το έντυπο Έκθεση πεπραγμένων-Βεβαίωση Παραλαβής επισυνάπτεται στο αίτημα πληρωμής και αφορά την έκθεση πεπραγμένων - βεβαίωση παραλαβής του/των έργου/εργασιών ενός απασχολούμενου (μόνο για έργα Ε.Σ.Π.Α.).

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε4.V21 Το έντυπο Αίτημα Πληρωμής συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης ενός έργου/προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.
Ε-ΔΠ-07-Ε5.V10 Στο έντυπο Κατάσταση δαπανών καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του αποδεικτικού κάθε δαπάνης (αριθμός και ημερομηνία έκδοσής του), η αιτιολογία και η αξία του και επισυνάπτονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά, όπως αυτά ορίζονται στις Οδηγίες Διαχείρισης.ορίζονται στις Οδηγίες Διαχείρισης.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-ΟΕ8 Οδηγίες για τη διενέργεια μετακινήσεων στο πλαίσιο έργων /προγραμμάτων
Ε-ΔΠ-07-Ε19.V1 Το έντυπο Αίτημα έγκρισης μετακίνησης χρησιμοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί από το αρμόδιο όργανο την έγκριση μετακίνησης στο πλαίσιο ενός έργου/προγράμματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4336/2015, όπως ισχύει. Το έντυπο χρησιμοποιείται μόνο για έργα ΕΣΠΑ, συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, προγραμματικές συμβάσεις, έργα Interreg κ.λπ.
Ε-ΔΠ-07-Ε4.V21 Το έντυπο Αίτημα πληρωμής, χρησιμοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή δαπανών μετακίνησης (έξοδα κίνησης, έξοδα διανυκτέρευσης, ημερήσια αποζημίωση κλπ). Στο εν λόγω έντυπο συνυποβάλλεται υποχρεωτικά το Ε-ΔΠ-07-Ε7 Ημερολόγιο Kίνησης/ Ε-ΔΠ-07-Ε8 «Ημερολόγιο Kίνησης στα αγγλικά» με τα αντίστοιχα παραστατικά που αποδεικνύουν τη μετακίνηση.
Ε-ΔΠ-07-Ε7.V13 Το έντυπο Ημερολόγιο Κίνησης, χρησιμοποιείται για κάθε μετακίνηση στο πλαίσιο ενός έργου/προγράμματος, στο οποίο συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία της μετακίνησης (τόπος, ημερομηνίες, μέσο μετακίνησης κλπ) και πραγματοποιείται ανάλυση όλων των δαπανών μετακίνησης.
Ε-ΔΠ-07-Ε8.V15 Το έντυπο Ημερολόγιο Κίνησης στα αγγλικά, χρησιμοποιείται για κάθε μετακίνηση αλλοδαπού φυσικού προσώπου στο πλαίσιο ενός έργου/προγράμματος, στο οποίο συμπληρώνονται όλα τα στοιχεία της μετακίνησης (τόπος, ημερομηνίες, μέσο μετακίνησης κλπ) και πραγματοποιείται ανάλυση όλων των δαπανών μετακίνησης.
Ε-ΔΠ-07-Ε20.V1 Το έντυπο Αίτημα πρόσκλησης, χρησιμοποιείται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης την πρόσκληση ενός ή περισσοτέρων φυσικών προσώπων (π.χ. επισκεπτών καθηγητών, καταξιωμένων επιστημόνων που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή σε άλλο Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή ερευνητών σε ερευνητικό κέντρο) προκειμένου να μετακινηθούν για να παραστούν σε μια συνάντηση, συνάντηση εργασίας, συνέδριο κ.λπ. για τις ανάγκες ενός έργου/προγράμματος. Το έντυπο χρησιμοποιείται μόνο για τα έργα/προγράμματα που δεν υπάρχει άλλο αρμόδιο όργανο για την διενέργεια της πρόσκλησης.
Υπεύθυνη Δήλωση (για χιλιομετρική αποζημίωση) Το έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση (για χιλιομετρική αποζημίωση) Το έντυπο της Υπεύθυνης δήλωσης συμπληρώνεται από το μετακινούμενο σε περίπτωση που αιτείται την πληρωμή χιλιομετρικής αποζημίωσης λόγω χρήσης ίδιου ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-04-Ε3.V9 Το έντυπο Αίτηση Χορήγησης χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να καταθέσει αίτηση στην υπηρεσία του Ε.Λ.Κ.Ε. για οποιοδήποτε λόγο όπως για παράδειγμα χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας, ενσήμων κ.λπ.
Ε-ΔΠ-05-Ε1.V12 Το έντυπο Επιστολή για έκδοση παραστατικού χρησιμοποιείται από την/ον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση παραστατικών από το Γραφείο Εισπράξεων του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-05-Ε7.V11 Το έντυπο Αίτημα Ε.Υ. για έκδοση εγγυητικής επιστολής χρησιμοποιείται από την/ον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση εγγυητικής επιστολής του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-05-Ε22.V4 Το έντυπο Διαβιβαστικό για κατάθεση παραπεμπτικών από Μονάδες-Εργαστήρια συμπληρώνεται από τις Πανεπιστημιακές Μονάδες και Εργαστήρια και συνοδεύει την αποστολή των παραπεμπτικών στο Τμήμα Διαχειριστικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-04-Ε9.V13 Το έντυπο Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό συμπληρώνεται από κάθε δικαιούχο και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε-ΔΠ-04-Ε10.V6 Το έντυπο Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στα Αγγλικά συμπληρώνεται από κάθε αλλοδαπό δικαιούχο και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε-ΔΠ-04-Ε11.V6 Το έντυπο Δήλωση Νομικού Προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε-ΔΠ-04-Ε12.V6 Το έντυπο Δήλωση Νομικού Προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στα Αγγλικά συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε-ΔΠ-10-E1.V13 Το έντυπο Αίτηση Ένταξης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΛΚΕ χρησιμοποιείται για την υποβολή αίτησης ένταξης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-10-E3.V5 Το έντυπο Αίτηση Ένταξης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΛΚΕ για την Διαχείριση ΑΠΥ χρησιμοποιείται για την υποβολή αίτησης ένταξης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε. για την διαχείριση των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών».
Ε-ΔΠ-10-Ε5.V5 Το έντυπο Ορισμός Παραλήπτη Αυτοματοποιημένων Ενημερωτικών Μηνυμάτων συμπληρώνεται στην περίπτωση που ο Επιστημονικός Υπεύθυνος επιθυμεί να ορίσει και δεύτερο παραλήπτη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνει από τον ΕΛΚΕ.
Ε-ΔΠ-15-Ε1.V8 Το έντυπο Μη Συμμορφώσεις-Προτάσεις Βελτίωσης χρησιμοποιείται για την υποβολή παραπόνων/προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε.
Έντυπο Υποβολής Ερευνητικού Πρωτοκόλλου Το έντυπο Έντυπο Υποβολής Ερευνητικού Πρωτοκόλλου χρησιμοποιείται από την/ον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο προκειμένου να αιτηθεί την έγκριση του ερευνητικού του πρωτοκόλλου από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε.
Υπόδειγμα γενικού αιτήματος Το έντυπο Υπόδειγμα γενικού αιτήματος χρησιμοποιείται για ανάγκη η οποία δεν καλύπτεται από τα άλλα υποδείγματα αιτημάτων.
Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Στο έντυπο Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας καταχωρίζονται στοιχεία (Επωνυμία, Τραπεζικός Λογαριασμός, Στοιχεία Έκδοσης Τιμολογίου, Εκπρόσωποι του Ιδρύματος στη διαχείριση των προγραμμάτων κ.ά.) τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές στη συμπλήρωση εντύπων κατά τη διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων.
Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στα αγγλικά Στο έντυπο Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στα αγγλικά καταχωρίζονται στοιχεία στα αγγλικά (Επωνυμία, Τραπεζικός Λογαριασμός, Στοιχεία Έκδοσης Τιμολογίου, Εκπρόσωποι του Ιδρύματος στη διαχείριση των προγραμμάτων κ.ά.) τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές στη συμπλήρωση εντύπων κατά τη διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων.