ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Έντυπα που χρησιμοποιούνται, κατά την διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων
(Τελευταία Ενημέρωση 6/12/2017)

Αναρτήθηκαν τα νέα Έντυπα του ΕΛΚΕ με τον Επετειακό Λογότυπο του Πανεπιστημίου και με άλλες αλλαγές. Επισημαίνεται ότι για να έχετε την σωστή μορφή και εκτύπωση των εντύπων θα πρέπει να εγκαταστήσετε την νέα γραμματοσειρά (Katsoulidis 19/1/2017) την οποία θα βρείτε εδώ.

Επισημαίνεται ότι τα έντυπα που χρησιμοποιούνται στα έργα που εντάσσονται, στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α.:

Α) θα πρέπει να περιλαμβάνουν το λογότυπο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα με τίτλο: «Δημοσιότητα έργων ΕΣΠΑ» και
Β) να απαλείφονται οι λέξεις «Πακέτο Εργασίας» και «Παραδοτέο» από τα έντυπα, εφόσον, στο συγκεκριμένο έργο, δεν χρησιμοποιείται αυτή η ορολογία (στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης κ.λπ.) και να αντικαθίστανται από την αντίστοιχη ορολογία που χρησιμοποιείται στο εκάστοτε έργο, π.χ. δράσεις, ενέργειες κ.λπ.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε1.V9 Το έντυπο Aποδοχής Υποβολής Πρότασης συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στην Επιτροπή Ερευνών προκειμένου να εγκριθεί η υποβολή πρότασης ερευνητικού προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Στην αίτηση αποδοχής επισυνάπτονται η πρόταση καθώς και όλα τα σχετικά παραρτήματα όπως αυτά ορίζονται από το Φορέα Χρηματοδότησης.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε2.V16 Το έντυπο Αποδοχής Έργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στην Επιτροπή Ερευνών προκειμένου να εγκριθεί η υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Στην αίτηση αποδοχής επισυνάπτονται η σύμβαση μεταξύ Πανεπιστημίου Αθηνών και φορέα χρηματοδότησης καθώς και όλα τα σχετικά παραρτήματα.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε3.V12 To έντυπο Προϋπολογισμού χρησιμοποιείται από όλα τα έργα-προγράμματα μονοετούς διάρκειας (π.χ. νοσήλια, παροχή υπηρεσιών, ΠΜΣ) προκειμένου να τροποποιήσουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2017. Η χρήση του εν λόγω εντύπου θα γίνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017.
Ε-ΔΠ-07-Ε12.V2 To έντυπο Τροποποίησης Συνολικού Προϋπολογισμού χρησιμοποιείται από όλα τα έργα-προγράμματα που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη του έτους, προκειμένου να τροποποιήσουν τον τελευταίο εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους και να τον προσαρμόσουν στο νέο τρόπο σύνταξης του προϋπολογισμού.
Ε-ΔΠ-07-Ε13.V2 Το έντυπο Ετήσιου Προϋπολογισμού χρησιμοποιείται για όλα τα έργα-προγράμματα ανεξαρτήτως διάρκειας για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
Ε-ΔΠ-07-Ε14.V2 Το έντυπο Συνολικού Προϋπολογισμού Πολυετούς Έργου αυτό χρησιμοποιείται για όλα τα έργα-προγράμματα πολυετούς διάρκειας για την κατάρτιση του συνολικού προϋπολογισμού για όλη την διάρκεια του έργου στο οποίο αποτυπώνεται και η κατανομή των προϋπολογισμών ανά έτος. Η συμπλήρωση και η κατάθεση του συγκεκριμένου εντύπου αφορά νέα έργα.
Οδηγίες Κατάρτισης Προϋπολογισμών Οδηγίες Κατάρτισης Προϋπολογισμών

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-03-Ε1.V9 To έντυπο Πρακτικά Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου για την πιστοποίηση της πρόοδου του, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ.
Ε-ΔΠ-03-Ε2.V9 Το έντυπο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του έργου, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό: Για κάθε απασχολούμενο στα ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός υπογράφεται Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Επιστημονικού Υπευθύνου και του Δικαιούχου. Στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, περιγράφεται η εργασία που αναλαμβάνει να εκτελέσει, το χρονικό διάστημα απασχόλησής του, το συνολικό ποσό της αμοιβής του καθώς και ο τρόπος καταβολής της. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό συνάπτεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών. Για τη χορήγηση υποτροφιών χρησιμοποιείται το έντυπο Ε-ΔΠ-06-Ε4.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-06-Ε3.V19 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Έργου από 12/07/17
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται από όλους τους δικαιούχους εκτός από αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387.2016, ήτοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται κατά ανώτατο όριο σε 2 εργοδότες και επιθυμούν την ένταξή τους στην διάταξη αυτή.
Ε-ΔΠ-06-Ε22.V3 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Έργου για τους Δικαιούχους της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται από όσους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται κατά ανώτατο όριο σε 2 εργοδότες και επιθυμούν να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη του νόμου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό να κατατεθεί απαραιτήτως είτε σχετική βεβαίωση του ΕΦΚΑ για το ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης στο οποίο εμπίπτει ο κάθε δικαιούχος είτε υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο κωδικός του πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης του ΕΦΚΑ.
Ε-ΔΠ-06-Ε4.V16 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Υποτροφίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή από 01/12/17
Ε-ΔΠ-06-Ε27.V1 Σύμβαση παροχής υποτροφίας για έργο ΕΛΙΔΕΚ
Ε-ΔΠ-06-Ε5.V19 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Έργου στα αγγλικά από 12/07/17
Ε-ΔΠ-06-Ε19 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Για την χορήγηση του Εντύπου παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Λογιστηρίου και Ανθρωπίνων Πόρων στα τηλέφωνα 210 727 5945 - 5949 - 5987, καθώς και στο email rc[at]elke.uoa.gr
Ε-ΔΠ-06-Ε9 Σύμφωνο συνεργασίας
Ε-ΔΠ-06-Ε10 Σύμφωνο συνεργασίας στα αγγλικά
Ε-ΔΠ-06-Ε14.V10 Ιδιωτικό Συμφωνητικό για Διδάσκοντες Διδασκαλείων
Ε-ΔΠ-06-Ε15 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου
Για την χορήγηση του Εντύπου παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Λογιστηρίου και Ανθρωπίνων Πόρων στα τηλέφωνα 210 727 5945 - 5949 - 5987, καθώς και στο email rc[at]elke.uoa.gr
Ε-ΔΠ-06-Ε24.V2 Το Έντυπο Σύμβαση Έργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τους Δικαιούχους της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται από όσους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται κατά ανώτατο όριο σε 2 εργοδότες και επιθυμούν να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη του νόμου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό να κατατεθεί απαραιτήτως είτε σχετική βεβαίωση του ΕΦΚΑ για το ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης στο οποίο εμπίπτει ο κάθε δικαιούχος, είτε υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο κωδικός του πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης του ΕΦΚΑ.
Ε-ΔΠ-06-Ε25.V2 Τροποποιητική Σύμβαση Έργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/2016
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται μόνο από όσους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους παρέχουν τις υπηρεσίες τους δυνάμει σύμβασης έργου, για την τροποποίηση ήδη υφιστάμενης σύμβασής τους, η οποία θα είναι ενεργή και μετά τον Ιούλιο του έτους 2017. Οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι πρέπει να πληρούν τους όρους της περίπτωσης της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, ήτοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται κατά ανώτατο όριο σε δύο εργοδότες και επιθυμούν την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών από το ΕΚΠΑ/ ΕΛΚΕ σύμφωνα με την άνω διάταξη. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης να κατατεθεί απαραιτήτως είτε σχετική βεβαίωση του ΕΦΚΑ για το ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης στο οποίο εμπίπτει ο κάθε δικαιούχος είτε υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο κωδικός του πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης του ΕΦΚΑ και Υπεύθυνη Δήλωση για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του δικαιούχου έως 30/7/2017. Σε περίπτωση που ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος έχει ήδη υπαχθεί στο άρθρο 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 από άλλο εργοδότη πριν από τον Ιούλιο του 2017, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το Τμήμα Λογιστηρίου και Ανθρωπίνων Πόρων στα τηλέφωνα 210 727 5945 - 5949 - 5987, καθώς και στο email rc[at]elke.uoa.gr.
Ε-ΔΠ-06-Ε18.V10 Σύμβαση Εργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου
Ε-ΔΠ-06-Ε21.V4 Το Έντυπο Σύμβαση Έργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου (απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας) αφορά αποκλειστικά και μόνο το Έργο με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Πράξη: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», Κωδικός ΟΠΣ 5008975
Ε-ΔΠ-06-Ε13.V8 Scholarship Agreement για το πρόγραμμα HERMES στα αγγλικά
Ε-ΔΠ-06-Ε20.V6 Για τους ερευνητές των έργων H2020–MGA-MSCA-RISE που αποσπώνται από και προς το ΕΚΠΑ
Εισήγηση Έναρξης Απασχόλησης Προσωπικού Το έντυπο Εισήγηση Έναρξης Απασχόλησης Προσωπικού επισυνάπτεται στη σύμβαση απασχόλησης στην περίπτωση που είναι η πρώτη φορά που απασχολείται σε συγκεκριμένο έργο το άτομο.
Εισήγηση Ανανέωσης Απασχόλησης Προσωπικού Το έντυπο Εισήγηση Ανανέωσης Απασχόλησης Προσωπικού επισυνάπτεται στη σύμβαση απασχόλησης στην περίπτωση που αφορά ανανέωση της απασχόλησης του ατόμου.
Αίτημα για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης Το Αίτημα για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης χρησιμοποιείται για τον ορισμό της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου ή προγράμματος.
Αίτημα για τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Το Αίτημα για τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή Ερευνών για την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου ή προγράμματος είτε δυνάμει σύμβασης έργου είτε δυνάμει σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε4.V13 Το έντυπο Εντολή Πληρωμής συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.
Ε-ΔΠ-07-Ε9.V9 Το έντυπο Μηνιαίο Παρουσιολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά από κάθε απασχολούμενο σε ερευνητικό πρόγραμμα και καταγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα αναχώρησης από το χώρο εργασίας του. Σε περίπτωση που στον ίδιο χώρο εργάζονται πέραν του ενός άτομα, συμπληρώνεται το υπόδειγμα.
Ε-ΔΠ-07-Ε10.V9 Το έντυπο Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών επισυνάπτεται στην εντολή πληρωμής και αφορά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών ενός ατόμου για το χρονικό διάστημα της εν λόγω πληρωμής (για προγράμματα εκτός των έργων Ε.Σ.Π.Α.).
Ε-ΔΠ-07-Ε11.V2 Το έντυπο Έκθεση πεπραγμένων - Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών επισυνάπτεται στην εντολή πληρωμής και αφορά την έκθεση πεπραγμένων - βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών ενός ατόμου για το χρονικό διάστημα της εν λόγω πληρωμής (μόνο για έργα Ε.Σ.Π.Α.).

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε4.V13 Το έντυπο Εντολή Πληρωμής συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.
Ε-ΔΠ-07-Ε5.V8 Στο έντυπο Κατάσταση δαπανών καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του αποδεικτικού κάθε δαπάνης (αριθμός και ημερομηνία έκδοσής του), η αιτιολογία και η αξία του και επισυνάπτονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά, όπως αυτά ορίζονται στις Οδηγίες Διαχείρισης.ορίζονται στις Οδηγίες Διαχείρισης.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε4.V13 Το έντυπο Εντολή Πληρωμής συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.
Ε-ΔΠ-07-Ε7.V10 Το έντυπο Ημερολόγιο Kίνησης συμπληρώνεται για κάθε μετακίνηση και αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης. Στο ημερολόγιο κίνησης επισυνάπτονται τα απαραίτητα παραστατικά, σύμφωνα με τις Οδηγίες Διαχείρισης.
Ε-ΔΠ-07-Ε8.V12 Το έντυπο Ημερολόγιο Kίνησης στα αγγλικά συμπληρώνεται για κάθε μετακίνηση ερευνητή από το εξωτερικό (προς διευκόλυνσή του έχει μεταφραστεί στα αγγλικά) και αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης. Στο ημερολόγιο κίνησης επισυνάπτονται τα απαραίτητα παραστατικά, σύμφωνα με τις Οδηγίες Διαχείρισης.
Ε-ΔΠ-07-Ε6.V10 Το έντυπο Απόδειξη καταβολής αποζημίωσης συμπληρώνεται από το δικαιούχο και τον επιστημονικό υπεύθυνο και πιστοποιεί την καταβολή αποζημίωσης στον προσκεκλημένο συνεργάτη. Επισυνάπτεται φωτοτυπία του εισιτηρίου και της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-04-Ε3.V8 Το έντυπο Αίτηση Χορήγησης χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να καταθέσει αίτηση στην υπηρεσία του Ε.Λ.Κ.Ε. για οποιοδήποτε λόγο όπως για παράδειγμα χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας, ενσήμων κ.λπ.
Ε-ΔΠ-05-Ε1.V10 Το έντυπο Επιστολή για έκδοση παραστατικού χρησιμοποιείται από την/ον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση παραστατικών από το Γραφείο Εισπράξεων του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-05-Ε7.V10 Το έντυπο Αίτημα Ε.Υ. για έκδοση εγγυητικής επιστολής χρησιμοποιείται από την/ον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση εγγυητικής επιστολής του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-05-Ε22.V3 Το έντυπο Διαβιβαστικό για κατάθεση παρεπεμπτικών από Μονάδες-Εργαστήρια συμπληρώνεται από τις Πανεπιστημιακές Μονάδες και Εργαστήρια και συνοδεύει την αποστολή των παραπεμπτικών στο Τμήμα Διαχειριστικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-04-Ε9.V12 Το έντυπο Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό συμπληρώνεται από κάθε δικαιούχο και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε-ΔΠ-04-Ε10.V5 Το έντυπο Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στα Αγγλικά συμπληρώνεται από κάθε αλλοδαπό δικαιούχο και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε-ΔΠ-04-Ε11.V5 Το έντυπο Δήλωση Νομικού Προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε-ΔΠ-04-Ε12.V5 Το έντυπο Δήλωση Νομικού Προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στα Αγγλικά συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε-ΔΠ-10-E1.V12 Το έντυπο Αίτηση Ένταξης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΛΚΕ χρησιμοποιείται για την υποβολή αίτησης ένταξης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-10-E3.V4 Το έντυπο Αίτηση Ένταξης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΛΚΕ για την Διαχείριση ΑΠΥ χρησιμοποιείται για την υποβολή αίτησης ένταξης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε. για την διαχείριση των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών».
Ε-ΔΠ-10-Ε5.V4 Το έντυπο Ορισμός Παραλήπτη Αυτοματοποιημένων Ενημερωτικών Μηνυμάτων συμπληρώνεται στην περίπτωση που ο Επιστημονικός Υπεύθυνος επιθυμεί να ορίσει και δεύτερο παραλήπτη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνει από τον ΕΛΚΕ.
Ε-ΔΠ-15-Ε1.V8 Το έντυπο Μη Συμμορφώσεις-Προτάσεις Βελτίωσης χρησιμοποιείται για την υποβολή παραπόνων/προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε.
Αίτημα Έγκρισης Απευθείας Ανάθεσης Το αίτημα έγκρισης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών /παροχή υπηρεσιών μέχρι 20.000 € πλέον ΦΠΑ μαζί με τα συνημμένα του υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στον ΕΛΚΕ προκειμένου να ελεγχθεί από τον ΕΛΚΕ και να εγκριθεί από την Επιτροπή Ερευνών. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Στήριξης Έργων  στα τηλέφωνα 210 727 5841 - 5885 και 210 368 9108.
Υπόδειγμα Πρωτογενούς Αιτήματος για την Προμήθεια Ειδών/Υπηρεσιών Το Πρωτογενές Αίτημα συμπληρώνεται για να δηλωθεί η ανάγκη για κάθε προμήθεια ειδών/υπηρεσιών που επιθυμεί να πραγματοποιήσει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος προκειμένου να αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ. Για την ανάρτησή του είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των κωδικών CPV (Common Procurement Vocabulary = Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις) οι οποίοι σας δίνονται στο Υπόδειγμα για τις περισσότερες γενικές κατηγορίες. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες που δεν ήταν εφικτό να δοθούν εξαρχής μπορούν να αναζητηθούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Εναλλακτικά πατήστε εδώ για να κάνετε λήψη του αρχείου των κωδικών CPV. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Στήριξης Έργων  στα τηλέφωνα 210 727 5841 - 5885 και 210 368 9108, καθώς και στο Τμήμα Σχεδιασμού και Προμηθειών στα τηλέφωνα 210 727 5860 - 5861 - 5863 - 5864.
Απόδειξη χρέωσης υλικού Το έντυπο Απόδειξη χρέωσης υλικού (κτηματολόγιο) συμπληρώνεται για την προμήθεια μη αναλώσιμων υλικών και επισυνάπτεται στην κατάσταση πραγματοποιηθεισών δαπανών. Για την προμήθεια μη αναλώσιμων υλικών προσκομίζεται η τριπλότυπη απόδειξη χρέωσης υλικού από το δελτίο αποδείξεων είτε της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών είτε του Πανεπιστημίου.
Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Στο έντυπο Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας καταχωρίζονται στοιχεία (Επωνυμία, Τραπεζικός Λογαριασμός, Στοιχεία Έκδοσης Τιμολογίου, Εκπρόσωποι του Ιδρύματος στη διαχείριση των προγραμμάτων κ.ά.) τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές στη συμπλήρωση εντύπων κατά τη διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων.