ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Έντυπα που χρησιμοποιούνται, κατά την διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων
(Τελευταία Ενημέρωση 22/02/2018)

Για να έχετε την σωστή μορφή και εκτύπωση των εντύπων θα πρέπει να εγκαταστήσετε την νέα γραμματοσειρά (Katsoulidis 19/1/2017) την οποία θα βρείτε εδώ.

Επισημαίνεται ότι τα έντυπα που χρησιμοποιούνται στα έργα που εντάσσονται, στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α.:

Α) θα πρέπει να περιλαμβάνουν το λογότυπο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος, το οποίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στην ενότητα με τίτλο: «Δημοσιότητα έργων ΕΣΠΑ» και
Β) να απαλείφονται οι λέξεις «Πακέτο Εργασίας» και «Παραδοτέο» από τα έντυπα, εφόσον, στο συγκεκριμένο έργο, δεν χρησιμοποιείται αυτή η ορολογία (στο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης κ.λπ.) και να αντικαθίστανται από την αντίστοιχη ορολογία που χρησιμοποιείται στο εκάστοτε έργο, π.χ. δράσεις, ενέργειες κ.λπ.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε1.V9 Το έντυπο Aποδοχής Υποβολής Πρότασης συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στην Επιτροπή Ερευνών προκειμένου να εγκριθεί η υποβολή πρότασης ερευνητικού προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Στην αίτηση αποδοχής επισυνάπτονται η πρόταση καθώς και όλα τα σχετικά παραρτήματα όπως αυτά ορίζονται από το Φορέα Χρηματοδότησης.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε2.V17 Το έντυπο Αποδοχής Έργου συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο στην Επιτροπή Ερευνών προκειμένου να εγκριθεί η υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος από το Πανεπιστήμιο Αθηνών μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Στην αίτηση αποδοχής επισυνάπτονται η σύμβαση μεταξύ Πανεπιστημίου Αθηνών και φορέα χρηματοδότησης καθώς και όλα τα σχετικά παραρτήματα.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε3.V12 To έντυπο Προϋπολογισμού χρησιμοποιείται από όλα τα έργα-προγράμματα μονοετούς διάρκειας (π.χ. νοσήλια, παροχή υπηρεσιών, ΠΜΣ) προκειμένου να τροποποιήσουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2017. Η χρήση του εν λόγω εντύπου θα γίνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2017.
Ε-ΔΠ-07-Ε12.V2 To έντυπο Τροποποίησης Συνολικού Προϋπολογισμού χρησιμοποιείται από όλα τα έργα-προγράμματα που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη του έτους, προκειμένου να τροποποιήσουν τον τελευταίο εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους και να τον προσαρμόσουν στο νέο τρόπο σύνταξης του προϋπολογισμού.
Ε-ΔΠ-07-Ε13.V2 Το έντυπο Ετήσιου Προϋπολογισμού χρησιμοποιείται για όλα τα έργα-προγράμματα ανεξαρτήτως διάρκειας για την κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού τους.
Ε-ΔΠ-07-Ε14.V2 Το έντυπο Συνολικού Προϋπολογισμού Πολυετούς Έργου χρησιμοποιείται για όλα τα έργα-προγράμματα πολυετούς διάρκειας για την κατάρτιση του συνολικού προϋπολογισμού για όλη την διάρκεια του έργου στο οποίο αποτυπώνεται και η κατανομή των προϋπολογισμών ανά έτος. Η συμπλήρωση και η κατάθεση του συγκεκριμένου εντύπου αφορά νέα έργα.
Οδηγίες Κατάρτισης Προϋπολογισμών Οδηγίες Κατάρτισης Προϋπολογισμών

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-03-Ε1.V9 To έντυπο Πρακτικά Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου για την πιστοποίηση της πρόοδου του, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ.
Ε-ΔΠ-03-Ε2.V9 Το έντυπο Πρακτικό Οριστικής Παραλαβής χρησιμοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του έργου, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης εκτέλεσης έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό: Για κάθε απασχολούμενο στα ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός υπογράφεται Ιδιωτικό Συμφωνητικό μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Επιστημονικού Υπευθύνου και του Δικαιούχου. Στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό καταγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου, περιγράφεται η εργασία που αναλαμβάνει να εκτελέσει, το χρονικό διάστημα απασχόλησής του, το συνολικό ποσό της αμοιβής του καθώς και ο τρόπος καταβολής της. Το Ιδιωτικό Συμφωνητικό συνάπτεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών. Για τη χορήγηση υποτροφιών χρησιμοποιείται το έντυπο Ε-ΔΠ-06-Ε4.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-06-Ε3.V19 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Έργου από 12/07/17
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται από όλους τους δικαιούχους εκτός από αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387.2016, ήτοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται κατά ανώτατο όριο σε 2 εργοδότες και επιθυμούν την ένταξή τους στην διάταξη αυτή.
Ε-ΔΠ-06-Ε22.V3 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Έργου για τους Δικαιούχους της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται από όσους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται κατά ανώτατο όριο σε 2 εργοδότες και επιθυμούν να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη του νόμου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό να κατατεθεί απαραιτήτως είτε σχετική βεβαίωση του ΕΦΚΑ για το ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης στο οποίο εμπίπτει ο κάθε δικαιούχος είτε υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο κωδικός του πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης του ΕΦΚΑ.
Ε-ΔΠ-06-Ε4.V16 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Υποτροφίας Μεταπτυχιακού Φοιτητή από 01/12/17
Ε-ΔΠ-06-Ε27.V1 Σύμβαση παροχής υποτροφίας για έργο ΕΛΙΔΕΚ
Ε-ΔΠ-06-Ε32.V1 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Υποτροφίας (για Ενίσχυση Εστιών Αριστείας του ΕΚΠΑ) από 04/01/2018
Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται μόνο για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα ενίσχυσης Εστιών Αριστείας τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών και του Τμήματος Φαρμακευτικής.
Ε-ΔΠ-06-Ε5.V19 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης Έργου στα αγγλικά από 12/07/17
Ε-ΔΠ-06-Ε19 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Για την χορήγηση του Εντύπου παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Λογιστηρίου και Ανθρωπίνων Πόρων στα τηλέφωνα 210 727 5945 - 5949 - 5987, καθώς και στο email rc[at]elke.uoa.gr
Ε-ΔΠ-06-Ε9 Σύμφωνο συνεργασίας
Ε-ΔΠ-06-Ε10 Σύμφωνο συνεργασίας στα αγγλικά
Ε-ΔΠ-06-Ε14.V10 Ιδιωτικό Συμφωνητικό για Διδάσκοντες Διδασκαλείων
Ε-ΔΠ-06-Ε15 Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου
Για την χορήγηση του Εντύπου παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Λογιστηρίου και Ανθρωπίνων Πόρων στα τηλέφωνα 210 727 5945 - 5949 - 5987, καθώς και στο email rc[at]elke.uoa.gr
Ε-ΔΠ-06-Ε24.V2 Το Έντυπο Σύμβαση Έργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τους Δικαιούχους της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται από όσους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται κατά ανώτατο όριο σε 2 εργοδότες και επιθυμούν να ενταχθούν στην ανωτέρω διάταξη του νόμου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει μαζί με το ιδιωτικό συμφωνητικό να κατατεθεί απαραιτήτως είτε σχετική βεβαίωση του ΕΦΚΑ για το ασφαλιστικό πακέτο κάλυψης στο οποίο εμπίπτει ο κάθε δικαιούχος, είτε υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ο κωδικός του πακέτου ασφαλιστικής κάλυψης του ΕΦΚΑ.
Ε-ΔΠ-06-Ε18.V10 Σύμβαση Εργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου
Ε-ΔΠ-06-Ε21.V5 Το Έντυπο Σύμβαση Έργου Ακαδημαϊκού Υποτρόφου (απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας) αφορά αποκλειστικά και μόνο το Έργο με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Πράξη: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», Κωδικός ΟΠΣ 5008975
Ε-ΔΠ-06-Ε13.V8 Scholarship Agreement για το πρόγραμμα HERMES στα αγγλικά
Ε-ΔΠ-06-Ε20.V6 Για τους ερευνητές των έργων H2020–MGA-MSCA-RISE που αποσπώνται από και προς το ΕΚΠΑ
Εισήγηση Έναρξης Απασχόλησης Προσωπικού Το έντυπο Εισήγηση Έναρξης Απασχόλησης Προσωπικού επισυνάπτεται στη σύμβαση απασχόλησης στην περίπτωση που είναι η πρώτη φορά που απασχολείται σε συγκεκριμένο έργο το άτομο.
Εισήγηση Ανανέωσης Απασχόλησης Προσωπικού Το έντυπο Εισήγηση Ανανέωσης Απασχόλησης Προσωπικού επισυνάπτεται στη σύμβαση απασχόλησης στην περίπτωση που αφορά ανανέωση της απασχόλησης του ατόμου.
Αίτημα για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης Το Αίτημα για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης χρησιμοποιείται για τον ορισμό της Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο ενός ερευνητικού έργου ή προγράμματος.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε4.V13 Το έντυπο Εντολή Πληρωμής συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.
Ε-ΔΠ-07-Ε9.V9 Το έντυπο Μηνιαίο Παρουσιολόγιο συμπληρώνεται καθημερινά από κάθε απασχολούμενο σε ερευνητικό πρόγραμμα και καταγράφεται η ώρα προσέλευσης και η ώρα αναχώρησης από το χώρο εργασίας του. Σε περίπτωση που στον ίδιο χώρο εργάζονται πέραν του ενός άτομα, συμπληρώνεται το υπόδειγμα.
Ε-ΔΠ-07-Ε10.V9 Το έντυπο Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών επισυνάπτεται στην εντολή πληρωμής και αφορά τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών ενός ατόμου για το χρονικό διάστημα της εν λόγω πληρωμής (για προγράμματα εκτός των έργων Ε.Σ.Π.Α.).
Ε-ΔΠ-07-Ε11.V2 Το έντυπο Έκθεση πεπραγμένων - Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών επισυνάπτεται στην εντολή πληρωμής και αφορά την έκθεση πεπραγμένων - βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών ενός ατόμου για το χρονικό διάστημα της εν λόγω πληρωμής (μόνο για έργα Ε.Σ.Π.Α.).

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε4.V13 Το έντυπο Εντολή Πληρωμής συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.
Ε-ΔΠ-07-Ε5.V8 Στο έντυπο Κατάσταση δαπανών καταγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία του αποδεικτικού κάθε δαπάνης (αριθμός και ημερομηνία έκδοσής του), η αιτιολογία και η αξία του και επισυνάπτονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά, όπως αυτά ορίζονται στις Οδηγίες Διαχείρισης.ορίζονται στις Οδηγίες Διαχείρισης.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-07-Ε4.V13 Το έντυπο Εντολή Πληρωμής συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο για την πληρωμή κάθε δαπάνης που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού του προγράμματος και συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά.
Ε-ΔΠ-07-Ε7.V10 Το έντυπο Ημερολόγιο Kίνησης συμπληρώνεται για κάθε μετακίνηση και αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης. Στο ημερολόγιο κίνησης επισυνάπτονται τα απαραίτητα παραστατικά, σύμφωνα με τις Οδηγίες Διαχείρισης.
Ε-ΔΠ-07-Ε8.V12 Το έντυπο Ημερολόγιο Kίνησης στα αγγλικά συμπληρώνεται για κάθε μετακίνηση ερευνητή από το εξωτερικό (προς διευκόλυνσή του έχει μεταφραστεί στα αγγλικά) και αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό για την καταβολή οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης. Στο ημερολόγιο κίνησης επισυνάπτονται τα απαραίτητα παραστατικά, σύμφωνα με τις Οδηγίες Διαχείρισης.
Ε-ΔΠ-07-Ε6.V10 Το έντυπο Απόδειξη καταβολής αποζημίωσης συμπληρώνεται από το δικαιούχο και τον επιστημονικό υπεύθυνο και πιστοποιεί την καταβολή αποζημίωσης στον προσκεκλημένο συνεργάτη. Επισυνάπτεται φωτοτυπία του εισιτηρίου και της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου.

Κωδ. Εντύπου Περιγραφή/Λήψη
Ε-ΔΠ-04-Ε3.V8 Το έντυπο Αίτηση Χορήγησης χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να καταθέσει αίτηση στην υπηρεσία του Ε.Λ.Κ.Ε. για οποιοδήποτε λόγο όπως για παράδειγμα χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας, ενσήμων κ.λπ.
Ε-ΔΠ-05-Ε1.V10 Το έντυπο Επιστολή για έκδοση παραστατικού χρησιμοποιείται από την/ον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση παραστατικών από το Γραφείο Εισπράξεων του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-05-Ε7.V10 Το έντυπο Αίτημα Ε.Υ. για έκδοση εγγυητικής επιστολής χρησιμοποιείται από την/ον Επιστημονική/ό Υπεύθυνη/ο προκειμένου να αιτηθεί την έκδοση εγγυητικής επιστολής του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-05-Ε22.V3 Το έντυπο Διαβιβαστικό για κατάθεση παρεπεμπτικών από Μονάδες-Εργαστήρια συμπληρώνεται από τις Πανεπιστημιακές Μονάδες και Εργαστήρια και συνοδεύει την αποστολή των παραπεμπτικών στο Τμήμα Διαχειριστικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-04-Ε9.V12 Το έντυπο Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό συμπληρώνεται από κάθε δικαιούχο και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε-ΔΠ-04-Ε10.V5 Το έντυπο Δήλωση φυσικού προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στα Αγγλικά συμπληρώνεται από κάθε αλλοδαπό δικαιούχο και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε-ΔΠ-04-Ε11.V5 Το έντυπο Δήλωση Νομικού Προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε-ΔΠ-04-Ε12.V5 Το έντυπο Δήλωση Νομικού Προσώπου για κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό στα Αγγλικά συμπληρώνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και υποβάλλεται μαζί με τη σύμβαση προκειμένου να γίνει η πληρωμή μέσω τραπεζικού λογαριασμού.
Ε-ΔΠ-10-E1.V12 Το έντυπο Αίτηση Ένταξης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΛΚΕ χρησιμοποιείται για την υποβολή αίτησης ένταξης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ε-ΔΠ-10-E3.V4 Το έντυπο Αίτηση Ένταξης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΛΚΕ για την Διαχείριση ΑΠΥ χρησιμοποιείται για την υποβολή αίτησης ένταξης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Λ.Κ.Ε. για την διαχείριση των Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών».
Ε-ΔΠ-10-Ε5.V4 Το έντυπο Ορισμός Παραλήπτη Αυτοματοποιημένων Ενημερωτικών Μηνυμάτων συμπληρώνεται στην περίπτωση που ο Επιστημονικός Υπεύθυνος επιθυμεί να ορίσει και δεύτερο παραλήπτη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνει από τον ΕΛΚΕ.
Ε-ΔΠ-15-Ε1.V8 Το έντυπο Μη Συμμορφώσεις-Προτάσεις Βελτίωσης χρησιμοποιείται για την υποβολή παραπόνων/προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε.
CPV Οι κωδικοί CPVs (Common Procurement Vocabulary = Κοινό Λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις) μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Αίτημα ανανέωσης σύμβασης απασχόλησης και ανάληψης υποχρέωσης Το έντυπο Αίτημα ανανέωσης σύμβασης απασχόλησης και ανάληψης υποχρέωσης χρησιμοποιείται σε περίπτωση ανανέωσης σύμβασης δικαιούχου του οποίου η επιλογή έχει πραγματοποιηθεί δυνάμει πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή απόφασης της Επιτροπής Ερευνών που εγκρίνει την εξαίρεσή του. Με το παρόν έντυπο θα συνυποβάλλεται η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
Αίτημα απευθείας ανάθεσης και ανάληψης υποχρέωσης Το έντυπο Αίτημα απευθείας ανάθεσης και ανάληψης υποχρέωσης συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί: α) την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και τη δέσμευση πιστώσεων για την πληρωμή της δαπάνης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και β) την έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης από την Επιτροπή Ερευνών.
Αίτημα διενέργειας διαγωνισμού και ανάληψης υποχρέωσης Το έντυπο Αίτημα διενέργειας διαγωνισμού και ανάληψης υποχρέωσης συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί: α) την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού από την Επιτροπή Ερευνών και β) την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης και τη δέσμευση πιστώσεων για την πληρωμή της από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών.
Αίτημα απασχόλησης προσωπικού και ανάληψης υποχρέωσης Το έντυπο Αίτημα απασχόλησης προσωπικού και ανάληψης υποχρέωσης συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί: α) την έγκριση για την απασχόληση προσωπικού χωρίς τη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 από την Επιτροπή Ερευνών και β) την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης της αντίστοιχης πίστωσης.
Αίτημα διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ανάληψης υποχρέωσης Το έντυπο Αίτημα διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ανάληψης υποχρέωσης συμπληρώνεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προκειμένου να αιτηθεί: α) την έγκριση διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 για την επιλογή προσωπικού από την Επιτροπή Ερευνών και β) την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και δέσμευσης της αντίστοιχης πίστωσης.
Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Στο έντυπο Στοιχεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας καταχωρίζονται στοιχεία (Επωνυμία, Τραπεζικός Λογαριασμός, Στοιχεία Έκδοσης Τιμολογίου, Εκπρόσωποι του Ιδρύματος στη διαχείριση των προγραμμάτων κ.ά.) τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές στη συμπλήρωση εντύπων κατά τη διεξαγωγή των ερευνητικών προγραμμάτων.