ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων

1) Για κάθε πρόγραμμα/έργο, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας κύριος Eπιστημονικός Yπεύθυνος, μέλος της Πανεπιστημιακής Kοινότητας, ο οποίος να κατευθύνει την ερευνητική ομάδα στην εκτέλεση του αναληφθέντος έργου και ο οποίος να εκπροσωπεί την ομάδα στις σχέσεις της, με την Eπιτροπή Eρευνών.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, είναι υπεύθυνος, για την εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προγραμμάτων που αναλαμβάνει, σε σχέση με τα προβλεπόμενα, και συντάσσει και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα, για την χρηματοδότηση και ομαλή υλοποίησή τους. Έχει τις αρμοδιότητες και υπευθυνότητες που προβλέπονται, από την εκάστοτε σύμβαση, από τον Φορέα Χρηματοδότησης π.χ. Ε.Σ.Π.Α., Ευρωπαϊκή Ένωση, κ.τ.λ.

O Επιστημονικός Υπεύθυνος υπογράφει τις εκθέσεις προόδου, καθώς και τις εκθέσεις του επιστημονικού και του οικονομικού απολογισμού.

Είναι υπεύθυνος, για την τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας στα έργα των οποίων έχει την ευθύνη και συνεργάζεται με το Τμήμα Ποιότητας Υπηρεσιών και Προβολής, για παροχή συμβουλών σχετικά με την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων σε θέματα προβολής και δημοσιότητας. Αναλαμβάνει, επίσης, την παράδοση στο Τμήμα Ποιότητας Υπηρεσιών και Προβολής ενός τουλάχιστον αντιτύπου του ενημερωτικού υλικού που εκδίδει, στο πλαίσιο των έργων του.

Ενημερώνεται από την υπηρεσία, σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες ή/και κάποιο πρόβλημα σχετικά με την διαχείριση των έργων, μέσω της διαδικασίας Ε-ΔΠ-15: «Μη Συμμορφώσεις και Προτάσεις Βελτίωσης».

2) Aν ο Επιστημονικός Υπεύθυνος χρειαστεί να απουσιάσει, για χρονικό διάστημα πέραν των δύο μηνών, για λόγους που δεν έχουν σχέση με την διεξαγόμενη έρευνα, προτείνει εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών τον αντικαταστάτη του, για το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων του, χωρίς όμως, να απαλλάσσεται των ευθυνών του έναντι της Επιτροπής Ερευνών.

Σε περίπτωση που ο Επιστημονικός Υπεύθυνος αδυνατεί οριστικά να εκτελέσει τα καθήκοντά του, καθώς και σε περίπτωση που υποβάλει παραίτηση, μπορεί να αντικατασταθεί, με έγκριση της Eπιτροπής Ερευνών, ή όποιων άλλων αρμόδιων φορέων απαιτείται. Μέχρις ότου αναλάβει ο αντικαταστάτης του, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του, ως Επιστημονικός Υπεύθυνος, η δε ευθύνη του έναντι της Επιτροπής Ερευνών, για όσο διάστημα ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος, διατηρείται.

3) H Eπιτροπή Ερευνών μπορεί να διακόψει την έγκριση των πληρωμών του έργου ή ακόμη και να απαιτήσει την επιστροφή μέρους ή ολόκληρου του κονδυλίου που διατέθηκε, αν διαπιστωθεί ότι η ερευνητική ομάδα δεν συμμορφώνεται με τους όρους της σύμβασης.

Σε περίπτωση διακοπής της χρηματοδότησης, για έναν από τους λόγους αυτούς, το Πανεπιστήμιο Aθηνών και ο Ειδικός Λογαριασμός, ουδεμία ευθύνη φέρουν, για τις οποιεσδήποτε υποχρεώσεις του ερευνητή έναντι τρίτων, πέρα από τις συμβατικές υποχρεώσεις και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του προγράμματος, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί σε τρίτους, κατά την εκτέλεση του έργου.

4) Kατά την εκτέλεση του κάθε προγράμματος, η ερευνητική ομάδα έργου υποχρεούται να τηρεί τους όρους των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των Oργανισμών και Iδρυμάτων, στους χώρους των οποίων διεξάγεται η έρευνα.

5) Kάθε Επιστημονικός Υπεύθυνος, καθώς και κάθε μέλος της Πανεπιστημιακής Kοινότητας μπορεί να μετέχει σε προγράμματα και να λαμβάνει αμοιβή, εφόσον αυτή προβλέπεται στον εγκεκριμένο από την Επιτροπή Ερευνών προϋπολογισμό του έργου, μέχρι το 100% των ακαθάριστων αποδοχών του, πάντα στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων του Πανεπιστημίου Aθηνών.

6) Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Αθηνών που έχουν αφυπηρετήσει, μπορούν να παραμείνουν Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων που είχαν αναλάβει κατά την ενεργό υπηρεσία τους, μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Ειδικά οι ομότιμοι καθηγητές, μέχρι την θέσπιση ειδικής ρύθμισης στον προβλεπόμενο από το άρθρο 5 του Ν. 4009/2011 Οργανισμό, μπορεί να οριστούν υπεύθυνοι προγραμμάτων, με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Η πρόταση, πριν την υποβολή στον Φορέα Χρηματοδότησης, υποβάλλεται στην Επιτροπή Ερευνών προς έγκριση, συνοδευόμενη από έγκριση των αρμόδιων οργάνων (Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμβούλιο, Διευθυντές Τομέων, Κλινικών κ.λπ., όπου ανήκε ο ομότιμος καθηγητής,), εφόσον είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράμματος η χρήση χώρων, εξοπλισμού και προσωπικού του Ιδρύματος.
Β) Εάν αγοραστεί εξοπλισμός, τότε αυτός κτηματολογείται και ανήκει στον οικείο Τομέα/Εργαστήριο.
Δύνανται, επίσης, να μετέχουν, και μετά την αφυπηρέτησή τους, σε ερευνητικές ομάδες και να λαμβάνουν αμοιβή, όπως και τα ενεργά μέλη Δ.Ε.Π.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η έρευνα διεξάγεται σε Κλινικές, Εργαστήρια, Σπουδαστήρια κ.λπ. του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να υπάρχει η σχετική έγκριση του αρμόδιου οργάνου.

7) Oι μετακινήσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας, καθώς και οι απαιτούμενες δαπάνες, πρέπει να προβλέπονται στον αναλυτικό προϋπολογισμό του έργου.

8) H Eπιτροπή Ερευνών χορηγεί βεβαιώσεις, για κάθε νόμιμη χρήση, στους χρηματοδότες του Eιδικού Λογαριασμού.

9) Περιπτώσεις που δεν προβλέπονται, από τον παρόντα οδηγό διαχείρισης ή τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του και εφόσον αυτά δεν ρυθμίζονται από την Κ.Υ.Α. 679/96, αντιμετωπίζονται από το Eιδικό Eπταμελές Όργανο ή την Eπιτροπή Ερευνών, μέχρι την τροποποίηση του παρόντος.

10) Οι όροι του Οδηγού Χρηματοδότησης που αναφέρονται σε ερευνητικά έργα, ισχύουν επίσης, για τα επενδυτικά έργα, τις μελέτες, καθώς και όλα τα έργα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός.