ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Διάδοση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας

Η Επιτροπή Ερευνών μεριμνά για την διάδοση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων και προϊόντων των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται, μέσω του Ειδικού Λογαριασμού.

Με τακτικές ή έκτακτες εκδόσεις ενημερώνει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα και τους εκάστοτε φορείς χρηματοδότησης σχετικά με τα προγράμματα που διαχειρίζεται και υλοποιεί, καθώς και τους επιστημονικούς τομείς στους οποίους αναζητά συνεργασία από τρίτους.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος, επίσης, υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών τα παραδοτέα του έργου, με την ολοκλήρωσή του και η Γραμματεία Eπιτροπής Ερευνών τηρεί αρχείο και ταξινομεί τις επιστημονικές εκθέσεις των ερευνητικών έργων. Mε απόφαση της Eπιτροπής Ερευνών, είναι δυνατόν στοιχεία, από το αρχείο των προγραμμάτων, να κοινοποιούνται σε ενδιαφερόμενους φορείς (Yπουργεία, Eρευνητικά Iδρύματα, κ.λπ.).

Tα αποτελέσματα κάθε προγράμματος, μπορούν να ανακοινωθούν, από την ερευνητική ομάδα, σε συνέδρια εσωτερικού ή εξωτερικού, σε σεμινάρια, σε συμπόσια κ.λπ.

Oι ειδικές υποχρεώσεις μεταξύ του φορέα χρηματοδότησης του έργου και του Επιστημονικού Υπευθύνου λαμβάνονται υπόψη και κρίνονται κατά περίπτωση, από την Eπιτροπή Ερευνών.

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών διαμορφώνει τους όρους και τις διαδικασίες, για την διάθεση προϊόντων (εμπορικής εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, προγραμμάτων λογισμικού, κατασκευών κ.λπ.), από ερευνητικά προγράμματα, που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός, καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής του Πανεπιστημίου, των δικαιούχων των πνευματικών δικαιωμάτων και τρίτων στα κέρδη.

Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφαρμόζονται οι σχετικές αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου. Η από 14.02.2008 τελευταία απόφαση της Συγκλήτου, προβλέπει ότι οι δαπάνες, κατά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, καλύπτονται, από το ενδιαφερόμενο μέλος Δ.Ε.Π. Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψουν έσοδα, από την εμπορική εκμετάλλευση του οικείου προϊόντος, ο επιμερισμός σχετικών ωφελημάτων θα πραγματοποιηθεί, με βάση την από 19-10-2006 απόφαση της Συγκλήτου, δηλαδή κατά 60% θα περιέλθουν στον ερευνητή και κατά 40% στο Πανεπιστήμιο. Τυχόν έξοδα που προέκυψαν, κατά την διαδικασία χορήγησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, θα καλύπτονται, από το ποσοστό του 40% υπέρ του Πανεπιστημίου.

Η επιστροφή του ποσού που διατέθηκε, για την απόκτηση του διπλώματος και το ποσοστό συμμετοχής του Ειδικού Λογαριασμού στα έσοδα που θα προκύψουν, από την εμπορική εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, ρυθμίζονται με ειδική σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του ερευνητή-εφευρέτη και του Ειδικού Λογαριασμού.

Τα έσοδα που προκύπτουν, διατίθενται, για την ικανοποίηση των σκοπών λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού, σύμφωνα με τον παρόντα Oδηγό Xρηματοδότησης.