ΕΚΠΑ - ΕΛΚΕ

Διαδικασίες Αξιολόγησης, Επιλογής και Χρηματοδότησης Προγραμμάτων


Ο Ειδικός Λογαριασμός, σύμφωνα με το νομοθετικό του πλαίσιο, διαχειρίζεται ερευνητικά προγράμματα και μελέτες που επιχορηγούνται είτε από εξωπανεπιστημιακούς φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας, είτε από τα ίδια έσοδά του με έγκριση της Επιτροπής Ερευνών.